Lucas 12:1-59

 • Lebadura kan mga Fariseo (1-3)

 • Matakot sa Diyos, bako sa mga tawo (4-7)

 • Pagpahayag nin saro na siya kasaro ni Cristo (8-12)

 • Ilustrasyon mapadapit sa mayaman na lulong (13-21)

 • Dai na magparahadit (22-34)

  • Sadit na aripumpon (32)

 • Pagigin mapagbantay (35-40)

 • An maimbod na katiwala asin an bakong maimbod na katiwala (41-48)

 • Bakong katuninungan, kundi pagkabaranga (49-53)

 • Kaipuhan an pag-analisar kan mga panahon (54-56)

 • Pakikipag-areglo (57-59)

12  Kan panahon na iyan, miyentras na nagkakatiripon an ribo-ribong tawo, mala ta nagkakatinurungtungan na sinda, mga disipulo niya nguna an inot niyang kinaulay, na sinasabi: “Mag-ingat kamo sa lebadura kan mga Fariseo, na iyo an pagsagin-sagin.  Alagad ta mayong bagay na maingat na itinatago an dai mahahayag, asin mayong sekreto an dai maaaraman.  Kun siring, ano man na sinasabi nindo sa diklom madadangog sa liwanag, asin an ihinihinghing nindo sa laog nin nakasaradong mga kuwarto ihuhulit hali sa mga bubungan nin harong.  Dugang pa, sinasabi ko sa saindo mga amigo ko, dai kamo matakot sa mga minagadan kan hawak asin pagkatapos kaini dai na makakagibo nin ano pa man.  Alagad ipapahiling ko sa saindo kun kiisay kamo dapat matakot: Matakot kamo sa Saiya na pagkatapos gumadan igwa nin awtoridad na mag-apon sa Gehenna.* Iyo, sinasabi ko sa saindo, matakot kamo sa Saiya.  Bakong an limang dignos* nababakal nin duwang sinsilyo na sadit an kantidad?* Pero mayo ni saro sa sainda an nalilingawan nin Diyos.  Alagad kamo, maski an mga buhok sa saindong payo bilang niya gabos. Dai kamo matakot; mas mahalaga kamo kisa sa dakul na dignos.  “Sinasabi ko sa saindo, an lambang saro na nagpapahayag sa atubangan nin mga tawo na midbid niya ako, ipapahayag man kan Aki nin tawo sa atubangan kan mga anghel nin Diyos na midbid niya siya.  Alagad an siisay man na nagninigar sa atubangan nin mga tawo na nagtutubod siya sa sako, ninigaran ko man sa atubangan kan mga anghel nin Diyos na disipulo ko siya. 10  Asin an lambang saro na magtaram nin sarong bagay tumang sa Aki nin tawo papatawadon sa kasalan na iyan, alagad an siisay man na maglanghad* sa banal na espiritu dai papatawadon. 11  Pag dinara ninda kamo sa atubangan nin mga katiripunan nin tawo,* mga opisyal nin gobyerno, asin mga awtoridad, dai kamo maghadit kun paano kamo mataram o kun ano an saindong itataram bilang depensa o kun ano an saindong sasabihon, 12  huli ta itutukdo sa saindo kan banal na espiritu sa mismong oras na iyan an mga bagay na dapat nindong sabihon.” 13  Dangan saro sa mga nagkakatiripon an nagsabi sa saiya: “Paratukdo, sabihi daw an tugang ko na hirasan ako kan mana.” 14  Sinabi niya sa saiya: “Lalaki, siisay an nag-asignar sa sako na magin hukom o tagaareglo sa saindong duwa?” 15  Dangan sinabi niya sa sainda: “Magin mapagmasid kamo asin mag-ingat sa gabos na klase nin kahanaban,* huli ta maski dakul an pagsadiri nin sarong tawo, dai siya kaiyan matatawan nin buhay.” 16  Sa siring nagsaysay siya sa sainda nin sarong ilustrasyon, na sinasabi: “An daga nin sarong mayaman nagin marahay an ani. 17  Kaya nagpuon siyang magparaisip-isip, ‘Ano daw an gigibuhon ko ngunyan na dai na akong mabubugtakan kan mga inani ko?’ 18  Dangan sinabi niya, ‘Ini an gigibuhon ko: Gagabaon ko an sakuyang mga kamalig saka magibo ako nin mas darakula, asin duman ko titipunon an gabos kong ani saka an gabos kong pagsadiri, 19  asin sasabihon ko sa sakuyang sadiri:* “Dakul kang* marahay na bagay na natipon para sa dakul na taon; magrelaks ka, magkakan, mag-inom, magpasiram-siram.”’ 20  Alagad sinabi kan Diyos sa saiya, ‘Ika na lulong, ngunyan na banggi hahagadon ninda sa saimo an saimong buhay.* Kun siring, kiisay mapapaduman an gabos mong natipon?’ 21  Arog man kaiyan an mangyayari sa tawo na nagtitipon nin kayamanan para sa saiyang sadiri alagad bakong mayaman sa paghiling nin Diyos.” 22  Dangan sinabi niya sa saiyang mga disipulo: “Iyan an dahilan kaya sinasabi ko sa saindo, dai na kamo magparahadit manungod sa saindong buhay* kun ano an saindong kakakanon o manungod sa saindong hawak kun ano an saindong isusulot. 23  Huli ta an buhay* mas mahalaga kisa sa kakanon asin an hawak kisa sa bado. 24  Isip-isipa an mga uwak: Dai sinda nagsasabwag nin banhi ni nag-aani; mayo sinda nin tambubong ni kamalig; pero pinapakakan sinda nin Diyos. Bako daw na urog kamong mas mahalaga kisa sa mga gamgam? 25  Siisay sa saindo an sa paghadit makakadagdag nin maski dikit* sa lawig kan saiyang buhay? 26  Kaya, kun dai nindo kayang gibuhon an siring kasadit na bagay, taano ta mahahadit kamo manungod sa iba pang mga bagay? 27  Isip-isipa kun paano nagtutubo an mga tanom na may burak:* Dai sinda nagpapagal ni nagpupuron;* alagad sinasabi ko sa saindo na maski si Solomon sa gabos niyang kamurawayan dai nasamnuhan nin arog sa saro sa mga ini. 28  Ngunyan, kun binabaduan nin Diyos sa arog kaining paagi an mga tanom sa kalangtadan, na ngunyan yaon asin sa aga iiitsa sa hurno, lalo nang matao siya sa saindo nin ibabado, kamo na kakadikit an pagtubod! 29  Kaya magpundo na kamo sa kahahanap nin makakakan asin nin maiinom, asin magpundo na kamo sa kahahadit; 30  huli ta an gabos na ini iyo an mga bagay na pigpaparahanap kan mga tawo sa mga nasyon sa kinaban, alagad aram kan saindong Ama na kaipuhan nindo an mga bagay na ini. 31  Imbes, padagos na hanapon an saiyang Kahadian, asin an mga bagay na ini idadagdag sa saindo. 32  “Dai kamo matakot, sadit na aripumpon, huli ta nagdesisyon an saindong Ama na itao sa saindo an Kahadian. 33  Ipabakal nindo an saindong mga pagsadiri asin magtao kamo nin tabang sa mga pobre. Magkaigwa kamo nin mga lalagan nin kuwarta na dai naluluma, sarong dai nauubos na kayamanan sa langit, kun sain daing parahabon* an nakakarani asin daing mga insekto an nangraraot. 34  Huli ta kun hain an saindong kayamanan, yaon man duman an saindong puso. 35  “Magsulot kamo nin panserbidor saka mag-andam kamo* asin palaada an saindong mga lampara, 36  asin dapat kamong magin siring sa mga tawong naghahalat na mag-abot an saindang kagurangnan hali sa kasal, tanganing pag uminabot siya asin magtuktok, mabuksan tulos ninda an pintuan para sa saiya. 37  Maugma idtong mga uripon na sa pag-abot kan kagurangnan maabtan sinda kaini na nagbabantay! Sinisigurado ko sa saindo, masulot siya nin panserbidor asin papatukawon niya sinda sa may lamesa saka marani siya asin maserbi sa sainda. 38  Asin kun mag-abot siya sa ikaduwang pagbabantay,* maski pa sa ikatulo,* asin maabtan niya sindang andam, maugma sinda! 39  Alagad sabuton nindo ini, kun naaraman kan kagharong kun anong oras maabot an parahabon, dai niya kutana papabayaan na laugon an saiyang harong. 40  Kamo man, magdanay kamong andam, huli ta sa oras na dai nindo pighuhuna, maabot an Aki nin tawo.” 41  Dangan sinabi ni Pedro: “Kagurangnan, sinasabi mo an ilustrasyon na ini para sa samo sana o para sa gabos?” 42  Dangan nagsabi an Kagurangnan: “Siisay man nanggad an maimbod na katiwala,* an saro na mapagmansay,* na nonombrahan kan saiyang kagurangnan na mamahala sa grupo kan mga suruguon* kaini tanganing padagos sindang tawan kan saindang tamang suplay nin kakanon sa tamang panahon? 43  Maugma an uripon na iyan kun sa pag-abot kan saiyang kagurangnan maabtan siya kaini na naggigibo kaiyan! 44  Sinisigurado ko sa saindo, nonombrahan niya siya na mamahala sa gabos niyang pagsadiri. 45  Alagad kun mangyari man na an uripon na iyan magsabi sa saiyang puso, ‘Naaatraso an pag-abot kan sakuyang kagurangnan,’ asin magpuon siyang mambugbog kan mga suruguon na lalaki asin babayi saka magkakan asin mag-inom dangan maburat, 46  an kagurangnan kan uripon na iyan maabot sa aldaw na dai niya siya pig-aasahan saka sa oras na dai niya aram, dangan papadusahan niya an uripon nin grabe nanggad na padusa asin ilalaag ini sa kaibanan kan mga bakong maimbod. 47  Dangan an uripon na iyan na nakasabot kan kabutan kan saiyang kagurangnan pero dai nag-andam o naggibo kan ipinapagibo niya* hahampakon nin dakul na beses. 48  Pero an saro na dai nakasabot alagad ta naggibo nin mga bagay na maninigo sa paghampak hahampakon nin dikit. Tunay nanggad, an lambang saro na tinawan nin dakul hahagadan nin dakul, asin an saro na pinamahala nin dakul hahagadan nin mas dakul kisa sa kinatudan. 49  “Nagdatong ako tanganing magpalaad nin kalayo sa daga, asin ano pa an mamawuton ko kun iyan napalaad na? 50  Sa katunayan, may bawtismo na ibabawtismo sa sako, asin purisaw nanggad ako sagkod sa panahon na matapos iyan! 51  Iniisip daw nindo na nagdatong ako tanganing magtao nin katuninungan sa daga? Sinasabi ko sa saindo, bakong katuninungan kundi pagkabaranga. 52  Huli ta puon ngunyan, an lima na yaon sa harong mababanga, tulo kontra sa duwa asin duwa kontra sa tulo. 53  Mababanga sinda, ama tumang sa aking lalaki asin aking lalaki tumang sa ama, ina tumang sa aking babayi asin aking babayi tumang sa ina, panugangan na babayi tumang sa manugang na babayi asin manugang na babayi tumang sa panugangan na babayi.” 54  Dangan sinabi man niya sa mga tawo: “Pag nakakahiling kamo nin panganuron na nabibilog sa may sulnupan, tulos kamong minasabi, ‘Magkakaigwa nin maraot na panahon,’ asin nangyayari iyan. 55  Asin pag naririsa nindo na naghuhuyop an habagat, minasabi kamo, ‘Mainit nin grabe,’ asin nangyayari iyan. 56  Mga parasagin-sagin, tatao kamong mag-analisar kan itsura kan daga asin langit, alagad taano ta dai kamo tataong mag-analisar kan mismong panahon na ini? 57  Taano ta bako kamo mismo an maghusgar kun ano an matanos? 58  Halimbawa, pag kaibanan mo an saimong kaasunto sa husgado pasiring sa sarong tagapamahala, miyentras na paduman kamo, makipag-areglo ka na sa saiya tanganing dai ka niya paatubangon sa huwes, dangan itao ka kan huwes sa tagapagpautob kan husgado, asin ipapreso ka kan tagapagpautob. 59  Sinasabi ko sa saimo, dai ka nanggad makakaluwas sa presuhan sagkod na dai mo maibayad an saimong ultimong sadit na sinsilyo.”*

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
O “maya; kusta.”
Sa literal, “nin duwang assarion?” An sarong assarion katumbas nin 1/16 nin sarong denario.
Hilingon an “Paglanghad” sa Glosaryo.
O “mga sinagoga.”
O “pagkauri.”
O “kalag.”
O “Kalag, dakul kang.”
O “kalag.”
O “kalag.”
O “an kalag.”
Sa literal, “nin sarong maniko.” Hilingon an “Maniko” sa Glosaryo.
O “an mga liryo.”
Hilingon an “Pagpuron” sa Glosaryo.
O “mahábas.”
Sa literal, “Hagkusi nindo an saindong mga habayan.”
Puon mga alas nuwebe nin banggi sagkod sa matanga.
Puon matanga sagkod mga alas tres nin aga.
O “mayordomo.”
O “madunong.”
O “lingkod sa harong.”
O “naggibo kauyon kan kabutan niya.”
Sa literal, “an ultimong lepton.” Hilingon an “Lepton” sa Glosaryo.