Lucas 11:1-54

  • Kun paano mamimibi (1-13)

    • Modelong pamibi (2-4)

  • Pinalayas an mga demonyo paagi sa kamot nin Diyos (14-23)

  • Nagbuwelta an maraot na espiritu (24-26)

  • Tunay na kaugmahan (27, 28)

  • Tanda ni Jonas (29-32)

  • Lampara kan hawak (33-36)

  • Hirak man sa mga relihiyoso alagad mga parasagin-sagin (37-54)

11  Sarong beses, namimibi siya sa sarong lugar, asin kan matapos siya, saro sa mga disipulo niya an nagsabi sa saiya: “Kagurangnan, tukduan mo kami kun paano mamibi, arog kan ginibong pagtukdo ni Juan sa mga disipulo niya.”  Kaya sinabi niya sa sainda: “Pag namimibi kamo, sabihon nindo: ‘Ama, pakangbanalon an ngaran mo. Dumatong lugod an Kahadian mo.  Itao mo sa samo sa kada aldaw an kakanon* na kaipuhan niyamo sa bilog na aldaw.  Asin patawadon mo kami sa samuyang mga kasalan, huli ta nagpapatawad man kami sa siisay man na nagkakasala* sa samo; asin dai mo kami pagpabayaan na madaog nin sugot.’”  Dangan sinabi niya sa sainda: “Halimbawang an saro sa saindo igwa nin amigo asin nagduman ka sa saiya sa kamatangaan nin banggi saka nagsabi, ‘Amigo, pahagad daw nguna nin tulong tinapay,  ta an saro sa mga amigo ko nag-abot pa sana hali sa pagbaklay asin dai akong maipapakakan sa saiya.’  Alagad nagsimbag siya hali sa laog: ‘Dai mo ako pag-isturbuhon. Nakabarat na an pinto, saka nakahigda na kami kan saradit kong aki. Dai ako makakabuhat asin dai taka matatawan nin ano man.’  Sasabihon ko sa saindo, siguradong mabuhat siya asin itatao an ano man na kaipuhan kan amigo niya, bakong dahil sa amigo niya ini, kundi dahil sa pursigidong pamimirit kaini.  Kaya sinasabi ko sa saindo, padagos na maghagad, asin itatao iyan sa saindo; padagos na maghanap, asin makakakua kamo; padagos na magtuktok, asin bubuksan iyan sa saindo. 10  Huli ta an gabos na naghahagad nakakaresibi, asin an gabos na naghahanap nakakakua, asin an gabos na nagtutuktok binubuksan. 11  Sa katunayan, siisay na ama diyan sa saindo, kun hagadan kan aki niya nin sira, an matao sa saiya nin halas imbes na sira? 12  O kun maghagad man ini nin sugok,* tatawan niya daw ini nin eskorpiyon? 13  Kun siring, kun kamo, maski ngani maraot, tataong magtao nin marahay na mga regalo sa mga aki nindo, lalo nang matao an Ama sa langit nin banal na espiritu sa mga naghahagad sa saiya!” 14  Paghaloy-haloy, nagpalayas siya nin sarong demonyong nakakapagpapúla. Kan magluwas na an demonyo, nakataram an lalaking púla, asin napangalas an mga tawo. 15  Alagad an nagkapira sa sainda nagsabi: “Napapalayas niya an mga demonyo paagi ki Beelzebub,* an tagapamahala kan mga demonyo.” 16  Asin an iba, tanganing purbaran siya, nagpuon na maghagad sa saiya na pahilingan sinda nin tanda hali sa langit. 17  Huling aram niya an iniisip ninda, sinabi niya sa sainda: “An lambang kahadian na nababanga minabagsak, asin an harong na nababanga nagagaba. 18  Sa kaparehong paagi, kun nababanga man si Satanas, paano makakatindog an saiyang kahadian? Sinasabi kaya nindo na napapalayas ko an mga demonyo paagi ki Beelzebub. 19  Kun nagpapalayas ako nin mga demonyo paagi ki Beelzebub, paagi kiisay pinapalayas sinda kan mga parasunod nindo? Dahil kaini, sinda an mahusgar sa saindo. 20  Pero kun paagi sa kamot* nin Diyos kaya nakakapalayas ako nin mga demonyo, uminabot na an Kahadian nin Diyos na dai nindo namamangnuhan. 21  Kun an sarong makusog asin armadong marhay na tawo nagbabantay kan saiyang harong, an saiyang mga pagsadiri nagdadanay na ligtas. 22  Alagad pag may sarong mas makusog kisa saiya na umatake asin dumaog sa saiya, kukuanon kan tawong iyan an gabos niyang armas na sinasarigan niya, saka paparte-partehon kaini an mga bagay na kinua kaini sa saiya. 23  An siisay man na bakong kampi sa sako tumang sa sako, asin an siisay man na dai ko kaibang nagtitipon nagpapawarak. 24  “Pag an sarong maraot na espiritu minaluwas sa sarong tawo, minaagi iyan sa marang mga lugar sa paghanap nin pahingaluan, asin kun dai nakakakua, minasabi iyan, ‘Mabuwelta ako sa harong na linuwasan ko.’ 25  Asin pag-abot kaiyan, mahihiling kaiyan an harong na biyong malinig asin nasasamnuhan. 26  Dangan minahali iyan saka minaiba nin pito pang espiritu na mas maraot kisa saiya, asin pagkatapos makalaog, minaistar sinda diyan. Kaya an huring kamugtakan kan tawong iyan nagigin mas grabe kisa kan inot.” 27  Mantang sinasabi niya an mga bagay na ini, sarong babayi sa mga nagkatiripon duman an makusog na nagsabi sa saiya: “Maugma an ina na nagdara sa saimo sa saiyang tulak asin nagpasuso sa saimo!” 28  Pero sinabi niya: “Dai, imbes, maugma an mga nagdadangog kan tataramon nin Diyos asin nag-uutob kaiyan!” 29  Kan nagtitiripon an dakul na tawo, nagpuon siyang magsabi: “An henerasyon na ini sarong maraot na henerasyon; naghahanap iyan nin tanda, alagad ta dai nin tanda na itatao sa henerasyon na iyan apuwera sa tanda ni Jonas. 30  Huli ta kun paanong si Jonas nagin sarong tanda sa mga taga Nineve, magigin siring man an Aki nin tawo sa henerasyon na ini. 31  Pag-abot kan paghukom, an reyna kan timog mabangon kaiba kan mga tawo kan henerasyon na ini asin kokondenaron niya sinda, huli ta hali sa kapuro-puruhi kan daga, nagduman siya ki Solomon tanganing dangugon an kadunungan kaini. Alagad uya! sarong labi pa ki Solomon an yaon digdi. 32  Pag-abot kan paghukom, an mga taga Nineve mabarangon kaiba kan henerasyon na ini asin kokondenaron ninda iyan, huli ta nagsurulsol sinda sa ihinulit ni Jonas. Alagad uya! sarong labi pa ki Jonas an yaon digdi. 33  Pagkatapos magpalaad nin lampara, dai iyan ibinubugtak nin sarong tawo sa nakatagong lugar ni tinatakluban man niya iyan nin basket,* kundi ibinubugtak niya iyan sa patungan nin lampara, tanganing mahiling kan minaralaog an liwanag. 34  An lampara kan hawak* iyo an saimong mata. Kun an saimong mata nakapokus,* maliwanag man an bilog mong hawak; pero kun iyan maurihon,* madiklom man an saimong hawak. 35  Kun siring, mag-ingat ka na an liwanag na yaon sa saimo bakong kadikluman. 36  Kaya, kun an bilog mong hawak maliwanag asin dai iyan nin parteng madiklom, iyan magigin arog kaliwanag nin lamparang nagtatao sa saimo nin liwanag paagi sa sinag kaiyan.” 37  Kan masabi niya na ini, sarong Fariseo an nag-imbitar sa saiya na magkakan kaiba niya. Kaya naglaog siya sa harong kaini asin nagtukaw sa may lamesa. 38  Alagad, an Fariseo nagngalas kan mahiling siyang dai nguna naghugas* bago magkakan. 39  Pero sinabihan siya kan Kagurangnan: “Kamong mga Fariseo, piglilinigan nindo an luwas kan kopa asin plato, alagad sa laog pano-pano kamo nin kapasluan asin karatan. 40  Mga tawong bakong makatanusan! Bakong an guminibo kan luwas iyo man an guminibo kan laog? 41  Kaya, itao nindo bilang tabang sa mga pobre* an mga bagay na nasa laog kan saindong mga puso, asin ta magigin malinig kamo sa gabos na bagay. 42  Alagad hirak man sa saindo mga Fariseo, huli ta nagtatao kamo kan ikasampulong kabtang kan yerbabuwena asin kan ruda* asin kan gabos na iba pang tinanom na pangrekado, pero pigbabaliwala nindo an hustisya nin Diyos asin an pagkamuot sa saiya! May obligasyon kamong magtao kan mga bagay na iyan, alagad dai man pagbaliwalaon ining iba pang mga bagay. 43  Hirak man sa saindo mga Fariseo, huli ta gustong-gusto nindo an inutan na mga tukawan sa mga sinagoga asin gustong-gusto nindo na tinatawan kamo nin galang sa mga pampublikong lugar!* 44  Hirak man sa saindo, huli ta garo kamo mga lulubngan* na daing gayo nahihiling,* na nagkakaturungtungan nin mga tawong naglalakaw asin dai ninda namamangnuhan!” 45  Bilang simbag an saro sa mga eksperto sa Katugunan nagsabi sa saiya: “Paratukdo, pati kami iniinsulto mo sa mga sinasabi mong iyan.” 46  Dangan sinabi niya: “Hirak man pati na sa saindo na mga eksperto sa Katugunan, huli ta pinapagabatan nindo an mga tawo nin mga pasan na masakit darahon, pero kamo mismo dai nindo dinudutan kan saro sa saindong mga muro an mga pasan! 47  “Hirak man sa saindo, huli ta itinutugdok nindo an mga lulubngan* kan mga propeta, pero ginadan sinda kan mga apuon nindo! 48  Siguradong aram nindo an mga ginibo kan saindong mga apuon, alagad ta inuuyunan nindo iyan, huli ta ginadan kan mga apuon nindo an mga propeta pero itinutugdok nindo an mga lulubngan ninda. 49  Iyan an dahilan kaya sinabi man nin Diyos kauyon kan kadunungan niya: ‘Masugo ako sa sainda nin mga propeta asin apostol, asin gagadanon saka pepersegiron ninda an nagkapira sa mga ini, 50  tanganing an dugo kan gabos na propetang ginadan puon pa sa pagkaestablisar kan kinaban singilon* sa henerasyon na ini, 51  puon ki Abel sagkod ki Zacarias, na ginadan sa pag-ultanan kan altar asin kan templo.’ Iyo, sinasabi ko sa saindo, sisingilon* iyan sa henerasyon na ini. 52  “Hirak man sa saindo na mga eksperto sa Katugunan, huli ta hinali nindo sa mga tawo an liyabe nin kaaraman. Kamo mismo dai naglaog, asin inuulang nindo an mga minalaog!” 53  Kaya pagluwas niya duman, pinunan kan mga eskriba asin kan mga Fariseo na palibutan siya asin gipiton nin grabe saka pagparahaputon nin kadakul pang hapot, 54  na nag-aabang na may masabi siyang puwede nindang gamiton laban sa saiya.

Mga Nota

Sa literal, “tinapay.”
Sa literal, “may utang.”
O “bunay.”
Sarong apod ki Satanas.
Sa literal, “muro.”
O “basket na takadan.”
O “lawas.”
O “malinaw.” Sa literal, “simple.”
Sa literal, “maraot.”
An buot sabihon, naghugas kan sadiri para sa seremonyal na kalinigan.
Hilingon an “Tabang sa mga pobre” sa Glosaryo.
An yerbabuwena asin ruda mahamot na mga tinanom na ginagamit na pampasiram sa kakanon.
O “mga saudan.”
O “mga lulubngan na girumduman.”
O “na daing tanda.”
O “mga lulubngan na girumduman.”
O “hagadon.”
O “hahagadon.”