Lucas 10:1-42

  • Isinugo ni Jesus an 70 (1-12)

  • Hirak man sa mga siyudad na daing pagsulsol (13-16)

  • Nagbalik an 70 (17-20)

  • Inumaw ni Jesus an saiyang Ama sa pagpabor kaini sa mga mapakumbaba (21-24)

  • Ilustrasyon mapadapit sa madinamay na Samaritano (25-37)

  • Dinalaw ni Jesus si Marta asin Maria (38-42)

10  Pagkatapos kan mga bagay na ini, nagpili an Kagurangnan nin 70 iba pa asin isinugo niya sinda na manduwa-duwa saka pinainot sinda sa lambang siyudad asin lugar na dudumanan niya.  Dangan sinabi niya sa sainda: “Tunay nanggad na kadakul kan aanihon, pero kakadikit kan paraani. Kun siring, makimahirak kamo sa Kagurangnan kan pag-ani na magsugo nin mga trabahador sa saiyang pagpaani.  Magduman kamo! Uya! Isinusugo ko kamo siring sa mga kordero sa tahaw nin mga lobo.  Dai kamo magdara nin lalagan nin kuwarta o lalagan nin kakanon o sandalyas, asin dai kamo magpundo tanganing magtaong galang sa kiisay man sa dalan.*  Sain man na lugar na padaguson kamo sa harong, sabihon nguna nindo: ‘Magkaigwa lugod nin katuninungan an harong na ini.’  Asin kun igwa diyan nin tawong nagmamawot nin katuninungan, mapapasaiya an saindong katuninungan. Alagad kun mayo, mabalik iyan sa saindo.  Kaya magdanay kamo sa harong na iyan, na kinakakan asin iniinom an mga itinatao ninda, huli ta an trabahador maninigong tawan kan bayad sa saiya. Dai kamo magpaburubalyo sa mga harong.  “Siring man, sain man na siyudad kamo maglaog asin akuon ninda kamo, kakanon nindo kun ano an ipuwesto sa saindo  saka paumayan nindo an mga may hilang diyan asin sabihon sa sainda: ‘An Kahadian nin Diyos harani na sa saindo.’ 10  Alagad sain man na siyudad kamo maglaog asin dai ninda kamo akuon, magduman kamo sa mayor na mga tinampo kaiyan asin sabihon nindo: 11  ‘Ipinapagpag mi laban sa saindo pati na an alpog sa siyudad nindo na nagdukot sa samuyang mga bitis. Minsan siring, dapat nindong maaraman ini, na an Kahadian nin Diyos harani na.’ 12  Sinasabi ko sa saindo, sa aldaw na iyan, mas kahihirakan pa an Sodoma kisa sa siyudad na iyan. 13  “Hirak man sa saimo, Corazin! Hirak man sa saimo, Betsaida! huli ta kun an mga milagrong nangyari sa saindo nangyari sa Tiro asin Sidon, haloy na kuta sindang nagsulsol, na nakasulot nin telang sako saka nakatukaw sa abo. 14  Huli kaini, sa paghukom, mas kahihirakan pa an Tiro asin Sidon kisa saindo. 15  Asin ika, Capernaum, ilalangkaw ka daw sagkod sa langit? Maduman ka pababa sa Lulubngan!* 16  “An siisay man na nagdadangog sa saindo nagdadangog sa sako. Asin an siisay man na nagbabaliwala sa saindo nagbabaliwala man sa sako. Dugang pa, an siisay man na nagbabaliwala sa sako nagbabaliwala man sa Saiya na nagsugo sa sako.” 17  Dangan an 70 nagbalik na may kagaya-gayahan, na nagsasabi: “Kagurangnan, maski an mga demonyo nagpapasakop sa samo paagi sa paggamit mi kan saimong ngaran.” 18  Sa siring sinabi niya sa sainda: “Nahihiling ko si Satanas na nahulog na, na garo kikilat na buminagsak hali sa langit. 19  Uya! Tinawan ko kamo nin awtoridad na timakan an mga halas saka eskorpiyon,* asin awtoridad na daugon an kapangyarihan kan kaiwal, asin daing ano man na puwedeng magpahamak sa saindo. 20  Minsan siring, dai nindo ipag-ugma an pagpapasakop sa saindo kan mga espiritu, kundi ipag-ugma nindo an bagay na nakasurat na sa langit an mga pangaran nindo.” 21  Kan mismong oras na iyan, labi-labi an saiyang kaugmahan dahil sa banal na espiritu asin sinabi niya: “Hayag takang inuumaw, Ama, Kagurangnan nin langit asin daga, huli ta maingat mong itinago an mga bagay na ini sa mga madunong saka may inadalan asin ihinayag mo iyan sa mga aki. Iyo Ama, huli ta ini an saimong kagustuhan. 22  An gabos na bagay itinao na sa sako kan sakuyang Ama, asin dai nin siisay man na nakakamidbid kun siisay an Aki kundi an Ama sana, saka dai nin siisay man na nakakamidbid kun siisay an Ama kundi an Aki sana asin an siisay man na gusto kan Aki na pahayagan manungod sa saiya.” 23  Sa siring uminatubang siya sa mga disipulo asin nagsabi sa sainda na daing ibang nakakadangog: “Maugma an mga tawo na an mga mata nakakahiling kan mga bagay na saindong nahihiling. 24  Huli ta sinasabi ko sa saindo, dakul na propeta asin hadi an nagmawot na mahiling an mga bagay na namamasdan nindo pero dai ninda iyan nahiling, saka nagmawot na madangog an mga bagay na nadadangog nindo pero dai ninda iyan nadangog.” 25  Asin uya! sarong lalaking eksperto sa Katugunan an tuminindog tanganing purbaran siya asin nagsabi: “Paratukdo, ano an kaipuhan kong gibuhon tanganing magmana nin buhay na daing katapusan?” 26  Sinabi niya sa saiya: “Ano an nakasurat sa Katugunan? Ano an nabasa mo?” 27  Bilang simbag sinabi kaini: “‘Kamutan mo si Jehova* na saimong Diyos sa bilog mong puso asin sa bilog mong kalag* saka sa bilog mong kusog pati sa bilog mong isip’ asin ‘an saimong kapwa nin siring sa saimong sadiri.’” 28  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Tama an simbag mo; padagos mong gibuhon ini asin magkakamit ka nin buhay.” 29  Alagad sa kagustuhan kan lalaki na patunayan na matanos siya, sinabi niya ki Jesus: “Siisay man nanggad an sakuyang kapwa?” 30  Bilang simbag sinabi ni Jesus: “Sarong lalaki na pababa hali sa Jerusalem pasiring sa Jerico an nabiktima nin mga tulisan, asin kinurua ninda an mga sulot kaini saka binugbog, dangan nagharali sinda asin binayaan ining haros gadan na. 31  Nagkataon na may sarong saserdote na pababa asin nag-aagi sa tinampong iyan, alagad kan mahiling niya an lalaki, duman siya sa ibong na gilid nag-agi. 32  Siring man, sarong Levita an nag-abot sa lugar na iyan asin kan mahiling niya an lalaki, duman siya sa ibong na gilid nag-agi. 33  Alagad sarong Samaritano na nagbabaklay sa tinampo an nag-abot, asin kan mahiling niya an lalaki, nahirak siyang marhay. 34  Kaya rinanihan niya ini asin inulaan nin lana saka arak an mga lugad kaini asin binendahan iyan. Dangan isinakay niya ini sa saiyang asno saka dinara sa sarong harong na dagusan asin inasikaso. 35  Kan sunod na aldaw, tinawan niya nin duwang denario* an kagsadiri kan dagusan, asin sinabi niya: ‘Asikasuhon mo siya, asin ano man na magagasto mo apuwera kaini, babayadan taka pagbalik ko.’ 36  Siisay sa tulong ini an sa paghuna mo guminawi bilang kapwa sa lalaking nabiktima kan mga tulisan?” 37  Sinabi niya: “Su saro na nagpahiling nin pagkahirak sa saiya.” Dangan sinabi ni Jesus sa saiya: “Kun siring, arog man kaiyan an gibuhon mo.” 38  Nagpadagos sinda sa paglakaw asin naglaog siya sa sarong baryo. Digdi, sarong babayi na an pangaran Marta an nagpadagos sa saiya bilang bisita sa harong kaini. 39  Igwa ining tugang na babayi na inaapod na Maria, na nagtukaw sa may pamitisan kan Kagurangnan asin padagos na nagdadangog sa sinasabi* niya. 40  Alagad, si Marta man naaagaw an atensiyon dahil sa pag-asikaso sa dakul na gibuhon. Kaya nagdulok ini sa saiya asin nagsabi: “Kagurangnan, dai ka lamang nahihirak sa sako na pinapabayaan ako kan tugang ko na solong mag-asikaso sa mga gibuhon? Pakisabihi man siyang magdigdi saka magtabang sa sako.” 41  Bilang simbag sinabi kan Kagurangnan sa saiya: “Marta, Marta, nahahadit ka asin sibot-sibot sa dakul na bagay. 42  Pipira man sanang bagay an kaipuhan, o saro lang. Si Maria, pinili niya an mas marahay,* asin dai iyan kukuanon sa saiya.”

Mga Nota

O “dai nindo pagkuguson an siisay man sa dalan bilang pagtaong galang.”
Sa literal, “Hades,” an buot sabihon, an pangkagabsan na lulubngan nin katawuhan. Hilingon sa Glosaryo.
O “amamatak; uyang.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “tataramon.”
O “an pinakamarahay.”