Lucas 1:1-80

  • Personal na mensahe para ki Teofilo (1-4)

  • Ihinula ni Gabriel an pagkamundag ni Juan Bautista (5-25)

  • Ihinula ni Gabriel an pagkamundag ni Jesus (26-38)

  • Dinalaw ni Maria si Elizabeth (39-45)

  • Pinamuraway ni Maria si Jehova (46-56)

  • Pagkamundag asin pagtao nin pangaran ki Juan (57-66)

  • Propesiya ni Zacarias (67-80)

1  Dakul an naghinguwang magtipon asin magsurat nin impormasyon manungod sa mga bagay na nangyari, na lubos na pinaniniwalaan* niyato.  Siring man, an iba, na puon sa kapinunan mga saksing nakahiling asin mga nagbabalangibog kan mensahe, nagsaysay kan mga bagay na iyan sa sato.  Kaya, huli sa pagsusog ko nin eksakto kan gabos na bagay puon sa kapinunan, nagdesisyon man ako na isurat iyan sa lohikal na pagkasunod-sunod para sa saimo, kagalang-galang na Teofilo,  tanganing lubos mong maaraman kun gurano kasiyerto kan mga bagay na itinukdo sa saimo.  Kan panahon ni Herodes,* na hadi nin Judea, may sarong saserdote na an pangaran Zacarias na kabilang sa grupo ni Abias. An saiyang agom gikan sa lahi ni Aaron, asin an pangaran kaini Elizabeth.  Pareho sindang matanos sa atubangan nin Diyos, na namumuhay* na daing katuyawan kauyon kan gabos na tugon asin pagbuot ni Jehova.*  Alagad dai sindang aki, huli ta baog si Elizabeth, asin pareho sindang may edad na.  Turno kaidto kan grupong kinabibilangan ni Zacarias asin naglilingkod siya bilang saserdote sa atubangan nin Diyos,  asin kauyon kan haloy nang kaugalian kan mga saserdote, siya na an nakatokang magdulot nin insenso* kaya naglaog siya sa santuwaryo ni Jehova.* 10  Kan oras na iyan kan pagdulot nin insenso, an kadakul na tawong nagkakatiripon gabos namimibi sa luwas. 11  An anghel ni Jehova* nagpahiling sa saiya, na nakatindog sa tuong parte kan altar nin insenso. 12  Pero dai mapamugtak si Zacarias sa nahihiling niya, asin pinangibabawan siya nin takot. 13  Alagad, sinabi sa saiya kan anghel: “Dai ka matakot, Zacarias, huli ta dinangog na may pag-uyon an saimong pagngayo-ngayo,* asin an saimong agom na si Elizabeth mangangaki nin sarong aking lalaki, asin papangaranan mo siyang Juan. 14  Magkakaigwa ka nin kagaya-gayahan saka dakulang kaugmahan, asin dakul an maggagaya-gaya sa pagkamundag niya, 15  huli ta siya magigin importanteng marhay na tawo sa paghiling ni Jehova.* Alagad dai nanggad siya dapat mag-inom nin arak o ano man na nakakaburat na inumon, asin mapapano siya nin banal na espiritu dawa dai pa siya namumundag,* 16  asin an dakul sa mga aki nin Israel papabalikon niya ki Jehova* na saindang Diyos. 17  Siring man, igwa kan espiritu asin kapangyarihan ni Elias, siya mainot sa Saiya tanganing baguhon an puso nin mga ama na magin siring sa puso nin mga aki asin baguhon an puso kan mga masinuway para magkaigwa sinda kan pakasabot nin mga matanos, tanganing andamon para ki Jehova* an banwaan.” 18  Sinabi ni Zacarias sa anghel: “Paano ako makakasigurado kaini? Gurang na kaya ako, saka may edad na an agom ko.” 19  Bilang simbag sinabi sa saiya kan anghel: “Ako si Gabriel, na nagtitindog sa atubangan nin Diyos, asin isinugo ako tanganing kaulayon ka saka ipahayag sa saimo an maugmang baretang ini. 20  Alagad uya! magigin púla ka asin dai ka makakataram sagkod sa aldaw na mangyari an mga bagay na ini, huli ta dai ka nagtubod sa mga tataramon ko, na mauutob sa itinalaan na panahon para sa mga iyan.” 21  Miyentras tanto, an mga tawo sigeng kahahalat ki Zacarias, asin nagngangalas sinda na nahahaloy siyang marhay sa santuwaryo. 22  Kan magluwas siya, dai siya nakakataram sa sainda, asin narealisar ninda na may nahiling pa sana ining bisyon sa santuwaryo. Sige siyang senyas sa sainda pero nagdanay siyang dai nakakataram. 23  Kan tapos na an mga aldaw kan saiyang banal na paglilingkod, nagpuli siya sa saiyang harong. 24  Pakalihis nin nagkapirang aldaw, nagbados si Elizabeth na saiyang agom, asin limang bulan ining dai naghali sa harong, na nagsasabi: 25  “Siring kaini an ginibo ni Jehova* para sa sako sa mga aldaw na ini. Tinawan niya ako nin atensiyon tanganing halion an sakuyang kasusupgan sa tahaw nin mga tawo.” 26  Kan ikaanom na bulan kan saiyang pagbados, isinugo nin Diyos an anghel na si Gabriel sa sarong siyudad sa Galilea na inaapod Nazaret, 27  sa sarong birhen na may kasunduan nang magpakasal sa sarong lalaki na an pangaran Jose, na gikan sa pamilya ni David, asin Maria an pangaran kan birhen. 28  Paglaog kan anghel, sinabi kaini sa saiya: “Marahay na aldaw, ika na kinawiwilihan na marhay, si Jehova* yaon sa saimo.” 29  Alagad dai siya mapamugtak dahil sa mga tataramon kaini asin inisip-isip niya kun ano an buot sabihon kan patara-tarang ini. 30  Kaya sinabi sa saiya kan anghel: “Dai ka matakot, Maria, huli ta nawiwilihan ka nin Diyos. 31  Asin uya! magbabados* ka asin mangangaki nin sarong aking lalaki, asin papangaranan mo siyang Jesus. 32  An sarong ini ibibilang na importanteng marhay saka aapudon na Aki kan Kahuruhalangkawi, asin itatao sa saiya kan Diyos na Jehova* an trono ni David na saiyang ama, 33  asin mamamahala siya sagkod lamang bilang Hadi sa mga gikan ki Jacob, asin dai magkakaigwa nin katapusan an saiyang Kahadian.” 34  Alagad sinabi ni Maria sa anghel: “Paano mangyayari ini, mantang dai man ako nakikidurog sa sarong lalaki?” 35  Bilang simbag sinabi sa saiya kan anghel: “An banal na espiritu madatong sa saimo, asin an kapangyarihan kan Kahuruhalangkawi malindong sa saimo. Asin huli kaiyan an saro na mamumundag aapudon na banal, Aki nin Diyos. 36  Asin uya! an paryente mong si Elizabeth nangidam man nin sarong aking lalaki maski ngani siya gurang na, asin ini an ikaanom na bulan kan pagbados niya, an baog daang babayi; 37  huli ta dai nin deklarasyon na* imposible sa Diyos.” 38  Dangan sinabi ni Maria: “Uni ako, an babaying uripon ni Jehova!* Mangyari lugod iyan sa sako sigun sa deklarasyon mo.” Asin binayaan siya kan anghel. 39  Kaya nag-andam si Maria kan panahon na idto asin nagbaklay na naghihidali pasiring sa mabulod na rehiyon, sa sarong siyudad sa lugar nin Juda, 40  asin naglaog siya sa harong ni Zacarias saka nagtaong galang ki Elizabeth. 41  Kan madangog ni Elizabeth an pagtaong galang ni Maria, luminukso an umboy sa saiyang tulak, asin napano nin banal na espiritu si Elizabeth 42  saka nagtaram siya nin makusog: “Biniyayaan ka sa gabos na babayi, asin biniyayaan an bunga kan saimong tulak! 43  Kaya paanong napasakuya an onrang ini, na magdigdi sa sako an ina kan sakuyang Kagurangnan? 44  Huli ta kan madangog ko an saimong pagtaong galang, an umboy sa sakong tulak luminukso sa kaugmahan. 45  Maugma man an babaying nagtubod, huli ta magkakaigwa nin lubos na kautuban an mga bagay na itinaram sa saiya hali ki Jehova.”* 46  Asin sinabi ni Maria: “An sakuyang kalag* nagpapamuraway ki Jehova,* 47  asin an sakuyang espiritu dai mapugulan sa paggaya-gaya nin labi-labi dahil sa Diyos na sakong Paraligtas, 48  huli ta nahiling niya an hamak na kamugtakan kan saiyang uripon na babayi. Asin uya! puon ngunyan ipapahayag akong maugma kan gabos na henerasyon, 49  huli ta an Saro na makapangyarihan naggibo nin darakulang bagay para sa sako, asin banal an saiyang ngaran, 50  asin sa gabos na henerasyon an saiyang pagkahirak yaon sa mga natatakot sa saiya. 51  Ipinahiling niya an saiyang kapangyarihan paagi sa saiyang takyag; iwinarak niya an mga mapalangkaw, na nahahayag huli sa mga intensiyon kan saindang mga puso. 52  Ibinaba niya hali sa mga trono an makapangyarihan na mga tawo asin ilinangkaw an mga hamak; 53  binasog niya nin marahay na mga bagay an mga gutom asin pinahali na daing dara an mga mayaman. 54  Tinabangan niya an Israel na saiyang lingkod, na ginigirumdom an manungod sa saiyang pagkahirak 55  sagkod lamang, siring kan itinaram niya sa satong mga apuon, ki Abraham asin sa saiyang mga gikan.”* 56  Nag-istar ki Elizabeth si Maria nin mga tulong bulan dangan nagpuli ini sa sadiring harong kaini. 57  Uminabot an panahon na mangangaki na si Elizabeth, asin nangaki siya nin sarong aking lalaki. 58  Asin nabaretaan kan mga pagtaraid saka kan saiyang mga paryente na nagpahiling si Jehova* nin dakulang pagkahirak sa saiya, asin nakiugma sinda sa saiya. 59  Kan ikawalong aldaw nag-arabot sinda tanganing turion an aki, asin an ipapangaran kutana ninda sa saiya iyo an pangaran kan saiyang ama na si Zacarias. 60  Alagad bilang simbag sinabi kan saiyang ina: “Dai! Juan an ipapangaran sa saiya.” 61  Kaya sinabi ninda sa saiya: “Mayong siisay man sa mga paryente mo an may pangaran na arog kaiyan.” 62  Dangan hinapot ninda an ama kan aki paagi sa pagsenyas kun ano an gusto niyang iapod sa aki. 63  Kaya naghagad siya nin tablang suratan asin nagsurat: “Juan an pangaran niya.” Dahil kaini, gabos sinda napangalas. 64  Tulos-tulos na nabuksan an saiyang nguso saka nakabuwelo an saiyang dila asin nagpuon siyang magtaram, na inuumaw an Diyos. 65  Dangan nakamati nin takot an gabos na nakaistar sa saindang pagtaraid, asin an gabos na bagay na ini pinag-iristoryahan sa bilog na mabulod na rehiyon nin Judea. 66  Asin isinapuso iyan kan gabos na nakadangog, na sinasabi: “Magigin ano daw an aking ini pagdakula niya?” Huli ta yaon nanggad sa saiya si Jehova.* 67  Dangan an saiyang ama na si Zacarias napano nin banal na espiritu, asin nagpropesiya* siya, na nagsasabi: 68  “Pag-umawon lugod si Jehova,* an Diyos nin Israel, huli ta tinawan niya nin atensiyon an saiyang banwaan tanganing iligtas sinda. 69  Asin nagbangon siya para sa satuya nin sarong sungay nin kaligtasan* hali sa mga gikan ki David na saiyang lingkod, 70  siring kan itinaram niya paagi sa nguso kan saiyang banal na mga propeta na naglingkod puon kaidtong panahon, 71  manungod sa kaligtasan niyato sa satong mga kaiwal asin sa kamot kan gabos na nauungis sa satuya; 72  tanganing magpahiling nin pagkahirak para sa satong mga apuon asin tanganing girumdumon an saiyang banal na tipan, 73  an panuga na isinumpa niya sa satong apuon na si Abraham, 74  tanganing tawan kita, pagkatapos na mailigtas kita sa mga kamot kan satong mga kaiwal, kan pribilehiyong magtao sa saiya nin sagradong paglilingkod* nin daing takot, 75  na may kaimbudan asin katanusan sa atubangan niya sa gabos niyatong aldaw. 76  Alagad kun manungod sa saimo, aki ko, aapudon kang propeta kan Kahuruhalangkawi, huli ta mainot ka ki Jehova* tanganing andamon an saiyang mga dalan, 77  tanganing magtao sa saiyang banwaan nin kaaraman mapadapit sa kaligtasan paagi sa kapatawadan kan saindang mga kasalan, 78  huli sa mamumuton na pagmalasakit kan satong Diyos. Sa pagmalasakit na ini, masirang sa sato an aldaw hali sa kaitaasan, 79  tanganing tawan nin liwanag an mga nag-iirok sa kadikluman saka sa anino nin kagadanan asin tanganing giyahan an satuyang mga bitis sa dalan nin katuninungan.” 80  Asin an aki nagdakula saka nagin mahusay an pag-uswag niya,* asin nagdanay siya sa disyerto sagkod sa aldaw na nagpahiling siya nin hayagan sa Israel.

Mga Nota

O “masasarigan.”
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “naglalakaw.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
An pagngayo-ngayo sarong udok na pamibi na diyan biyong ihinahayag nin saro an saiyang mga namamatian.
Hilingon sa Glosaryo.
O “puon pa sa tulak kan saiyang ina.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “mangingidam.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “huli ta mayong.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “sakuyang bilog na pagkatawo.” Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “saiyang banhi.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon an “Propesiya” sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “sarong makapangyarihan na paraligtas.” Hilingon an “Sungay” sa Glosaryo.
Hilingon an “Sagradong paglilingkod” sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “nagin makusog sa espiritu.”