Kapahayagan 7:1-17

  • Apat na anghel na nagpupugol kan mapandestrosong mga duros (1-3)

  • Tinatakan an 144,000 (4-8)

  • Sarong dakulang kadaklan na nakasulot nin haralabang badong puti (9-17)

7  Pagkatapos kaini nakahiling ako nin apat na anghel na nakatindog sa apat na kanto kan daga, na pinupugulan nin higot an apat na duros kan daga, tanganing dai nin duros na maghuyop sa daga o sa dagat o sa arin man na kahoy.  Asin nahiling ko an saro pang anghel na nag-iitaas hali sa sirangan, na kapot an pantatak kan buhay na Diyos; asin nagkurahaw siya sa makusog na boses duman sa apat na anghel na tinawan nin awtoridad na rauton an daga saka an dagat,  na sinasabi: “Dai nindo pagrauton an daga o an dagat o an mga kahoy, sagkod na dai mi pa natatatakan an mga uripon kan satuyang Diyos sa saindang mga angog.”  Asin nadangog ko an bilang kan mga tinatakan, 144,000, na tinatakan hali sa lambang tribo kan mga aki nin Israel:  Hali sa tribo ni Juda 12,000 an tinatakan;hali sa tribo ni Ruben 12,000;hali sa tribo ni Gad 12,000;  hali sa tribo ni Aser 12,000;hali sa tribo ni Neftali 12,000;hali sa tribo ni Manases 12,000;  hali sa tribo ni Simeon 12,000;hali sa tribo ni Levi 12,000;hali sa tribo ni Isacar 12,000;  hali sa tribo ni Zebulon 12,000;hali sa tribo ni Jose 12,000;hali sa tribo ni Benjamin 12,000 an tinatakan.  Pagkatapos kaini, uya! nahiling ko an sarong dakulang kadaklan, na dai kayang bilangon nin siisay man, hali sa gabos na nasyon asin tribo asin banwaan saka lengguwahe, na nakatindog sa atubangan kan trono asin sa atubangan kan Kordero, saka nakasulot nin haralabang badong puti; asin igwa sinda nin mga sanga nin palma sa saindang mga kamot. 10  Asin padagos sindang nagkukurahaw sa makusog na boses, na nagsasabi: “Utang niyato an satong kaligtasan sa satuyang Diyos, na nakatukaw sa trono, asin sa Kordero.” 11  An gabos na anghel nakatindog sa palibot kan trono asin kan mga magurang na lalaki saka kan apat na buhay na linalang, asin suminubsob sinda sa atubangan kan trono saka suminamba sa Diyos, 12  na sinasabi: “Amen! An kaumawan asin an kamurawayan asin an kadunungan asin an pasasalamat asin an onra asin an kapangyarihan saka an kusog mapasa Diyos niyato sagkod nuarin pa man. Amen.” 13  Dangan an saro sa mga magurang na lalaki nagsabi sa sako: “Ining mga nakasulot nin haralabang badong puti, sairisay sinda asin sain sinda hali?” 14  Kaya tulos kong sinabi sa saiya: “Kagurangnan ko, ika an nakakaaram.” Asin sinabi niya sa sako: “Ini an mga nakabalyo hali sa nag-aging grabeng kasakitan,* asin linabahan ninda an saindang haralabang bado saka pinaputi an mga iyan sa dugo kan Kordero. 15  Iyan an dahilan kaya yaon sinda sa atubangan kan trono nin Diyos, saka nagtatao sinda sa saiya nin sagradong paglilingkod* aldaw asin banggi sa saiyang templo; asin bibikladon kan Saro na nakatukaw sa trono an saiyang tolda tanganing lindungan sinda. 16  Dai na nanggad sinda magugutom ni mapapaha man, asin dai na sinda mapapaso kan aldaw o kan ano man na init, 17  huli ta an Kordero, na yaon sa harani kan trono, iyo an magpapastor sa sainda saka magiya sa sainda sa mga burabod kan tubig nin buhay. Asin papahidon nin Diyos an gabos na luha sa saindang mga mata.”

Mga Nota

O “hali sa dakulang kahurasaan.”
Hilingon an “Sagradong paglilingkod” sa Glosaryo.