Kapahayagan 5:1-14

  • Nakarolyong kasuratan na may pitong selyo (1-5)

  • Kinua kan Kordero an nakarolyong kasuratan (6-8)

  • An Kordero angay na magbukas kan mga selyo (9-14)

5  Asin nahiling ko sa tuong kamot kan Saro na nakatukaw sa trono an sarong nakarolyong kasuratan na may surat sa mag-inibong* asin selyado nin pitong selyo.  Asin nahiling ko an sarong makusog na anghel na nagtataram sa makusog na boses: “Siisay an angay na magbukas kan nakarolyong kasuratan asin magtangkas kan mga selyo kaiyan?”  Alagad mayo ni saro sa langit o sa daga o sa irarom man kan daga an nakabukas kan nakarolyong kasuratan o nakahiling kan laog kaiyan.  Grabe an hibi ko huling mayo nin angay na magbukas kan nakarolyong kasuratan o na maghiling sa laog kaiyan.  Alagad an saro sa mga magurang na lalaki nagsabi sa sako: “Magpundo ka na sa paghibi. Uya! An Leon kan tribo ni Juda, an gamot ni David, nakadaog kaya angay siyang magbukas kan nakarolyong kasuratan asin kan pitong selyo kaiyan.”  Asin nahiling kong nakatindog harani sa trono asin sa tahaw kan apat na buhay na linalang saka kan mga magurang na lalaki an sarong kordero na garo baga ginadan, asin igwa iyan nin pitong sungay saka pitong mata, asin an mga mata nagrerepresentar sa pitong espiritu nin Diyos na ipinadara sa bilog na daga.  Tulos siyang nagrani asin kinua niya an nakarolyong kasuratan sa tuong kamot kan Saro na nakatukaw sa trono.  Pagkakua niya kan nakarolyong kasuratan, an apat na buhay na linalang saka an 24 magurang na lalaki suminubsob sa atubangan kan Kordero, asin an kada saro sa mga magurang na lalaki igwa nin arpa asin mga mangkong bulawan na pano nin insenso.* (An insenso nagrerepresentar sa mga pamibi kan mga banal.)  Asin nag-arawit sinda nin sarong bagong awit, na sinasabi: “Angay kang magkua kan nakarolyong kasuratan asin magbukas kan mga selyo kaiyan, huli ta ginadan ka asin paagi kan saimong dugo nagbakal ka nin mga tawo para sa Diyos hali sa gabos na tribo asin lengguwahe asin banwaan saka nasyon, 10  asin ginibo mo sinda na magin sarong kahadian asin mga saserdote kan satuyang Diyos, asin pamamahalaan ninda an daga bilang mga hadi.” 11  Asin nahiling ko an dakul na anghel sa palibot kan trono asin an buhay na mga linalang saka an mga magurang na lalaki, asin nadangog ko man an saindang boses. An kabilangan ninda manampulong ribo nin manampulong ribo saka rinibong ribo-ribo, 12  asin sinasabi ninda sa makusog na boses: “An Kordero na ginadan angay na mag-ako kan kapangyarihan asin kayamanan asin kadunungan asin kusog asin onra asin kamurawayan saka kaumawan.” 13  Asin nadangog ko an lambang linalang sa langit asin sa daga asin sa irarom kan daga saka sa dagat, asin an gabos na mga bagay na yaon sa mga iyan, na nagsasarabi: “Sa Saro na nakatukaw sa trono asin sa Kordero, mapasainda an kaumawan asin an onra asin an kamurawayan saka an kakusugan sagkod nuarin pa man.” 14  An apat na buhay na linalang nagsarabi: “Amen!” asin an mga magurang na lalaki suminubsob saka suminamba.

Mga Nota

Sa literal, “sa atubangan asin sa likudan.”
Hilingon sa Glosaryo.