Kapahayagan 4:1-11

  • Nahiling sa bisyon an langitnon na presensiya ni Jehova (1-11)

    • Nakatukaw si Jehova sa saiyang trono (2)

    • An 24 magurang na lalaki na yaon sa mga trono (4)

    • An apat na buhay na linalang (6)

4  Pagkatapos kaini, uya! nahiling ko an sarong bukas na pinto sa langit, asin an inot na boses na nadangog kong nakipag-ulay sa sako garo tanog nin trumpeta, na nagsasabi: “Magsakat ka digdi, asin ipapahiling ko sa saimo an mga bagay na kaipuhan mangyari.”  Dangan tulos akong napasairarom sa kapangyarihan kan espiritu, asin uya! sarong trono an nakapuwesto sa langit, asin igwa nin sarong nakatukaw sa trono.  Asin an Saro na nakatukaw igwa nin itsurang nakakaagid sa gapong jaspe asin gapong sardio,* asin nakapalibot sa trono an sarong bulalangaw* na siring sa esmeralda an itsura.  Sa palibot kan trono igwa nin 24 trono, asin sa mga tronong ini nahiling kong nakatukaw an 24 magurang na lalaki na nakasulot nin puting mga bado, asin sa saindang mga payo igwa nin mga koronang bulawan.  Igwa akong nahihiling na mga kikilat hali duman sa trono asin nadadangog na mga boses saka mga daguldol hali duman; asin may pitong lampara na naglalaad sa atubangan kan trono, asin an mga ini nagrerepresentar sa pitong espiritu nin Diyos.  Sa atubangan kan trono igwa nin garo salming na dagat, siring sa kristal. Sa tahaw kun sain yaon an trono, asin sa palibot kan trono, igwa nin apat na buhay na linalang na pano nin mga mata sa atubangan asin likudan.  An inot na buhay na linalang nakakaagid sa leon, asin an ikaduwang buhay na linalang nakakaagid sa torilyong baka, asin an ikatulong buhay na linalang igwa nin lalawgon na nakakaagid sa tawo, asin an ikaapat na buhay na linalang nakakaagid sa naglalayog na agila.  Kun manungod sa apat na buhay na linalang, an lambang saro sa sainda igwa nin anom na pakpak; pano nin mga mata an saindang mga pakpak. Asin daing pundo sindang nagpapahayag aldaw asin banggi: “Banal, banal, banal an Diyos na Jehova,* an Makakamhan sa Gabos, na iyo kaidto asin iyo ngunyan asin iyo an madatong.”  Sa kada beses na an mga buhay na linalang minatao nin kamurawayan asin onra saka pasasalamat sa Saro na nakatukaw sa trono, na iyo an Saro na nabubuhay sagkod nuarin pa man, 10  minasubsob an 24 magurang na lalaki sa atubangan kan Saro na nakatukaw sa trono saka minasamba sinda sa Saro na nabubuhay sagkod nuarin pa man, asin inaapon ninda an saindang mga korona sa atubangan kan trono, na nagsasabi: 11  “Angay ka, Jehova* na samuyang Diyos, na mag-ako kan kamurawayan asin kan onra asin kan kapangyarihan, huli ta linalang mo an gabos na bagay, asin huli sa saimong kabutan, sinda nag-eksister asin nalalang.”

Mga Nota

O “asin mamahalon na gapong kulor pula.”
O “hablon-dawani.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.