Kapahayagan 3:1-22

  • Mga mensahe sa Sardis (1-6), sa Filadelfia (7-13), sa Laodicea (14-22)

3  “Sa anghel kan kongregasyon sa Sardis isurat mo: Ini an mga bagay na sinabi niya, an saro na igwa kan pitong espiritu nin Diyos asin kan pitong bituon: ‘Aram ko an saimong mga gibo, asin aram kong an pakamidbid sa saimo buhay ka, alagad ta ika gadan.  Magi kang mapagbantay, asin pakusugon mo an mga natatada pa na madali nang magadan, huli ta nahihiling kong an saimong mga gibo sa atubangan nin Diyos bakong kumpleto.  Kun siring, pirmi mong isaisip* kun ano an saimong inako saka kun ano an saimong nadangog, asin danay mong pangaptan iyan, asin magsulsol ka. Ta kun dai ka magmata, siyertong madiyan ako na siring sa sarong parahabon,* asin dai ka lamang makakaisi kun sa anong oras ako madiyan sa saimo.  “‘Minsan siring, igwa ka diyan nin nagkapirang indibidwal* sa Sardis na dai dinigtaan an saindang mga bado, asin maglalakaw sinda kaiba ko na nakasulot nin puti, huli ta maninigo sinda sa onrang ini.  Sa siring, an saro na makakadaog magsusulot nin puting bado, asin dai ko nanggad paparaon an saiyang ngaran sa libro nin buhay, kundi ipapahayag ko na midbid ko an saiyang ngaran sa atubangan kan sakuyang Ama asin sa atubangan kan saiyang mga anghel.  An may talinga magdangog sa sinasabi kan espiritu sa mga kongregasyon.’  “Sa anghel kan kongregasyon sa Filadelfia isurat mo: Ini an mga bagay na sinabi niya, an saro na banal, an saro na tunay, an saro na igwa kan liyabe ni David, an saro na nagbubukas nin pinto na dai magigibong isara nin siisay man asin nagsasara nin pinto na dai magigibong buksan nin siisay man:  ‘Aram ko an saimong mga gibo—uya! binuksan ko sa atubangan mo an sarong pinto, na dai maisasara nin siisay man. Asin aram ko na igwa ka nin dikit na kusog, asin sinunod mo an sakuyang tataramon saka nagin maimbod ka sa sakuyang ngaran.  Uya! Ini an gigibuhon ko duman sa mga kabilang sa sinagoga ni Satanas na nagsasarabing sinda mga Judio pero bako man, kundi nagpupurutik—papangyarihon kong magdiyan sinda asin magluhod sa may pamitisan mo saka ipapahiling ko sa sainda na namumutan taka. 10  Huling sinunod mo an saimong nadangog manungod sa sakuyang pakatagal,* poprotektaran taka sa oras nin pagbalo, na siguradong maabot sa bilog na daga, tanganing baluon an mga nag-iirok sa daga. 11  Madatong ako sa madaling panahon. Padagos mong pangaptan an yaon sa saimo, tanganing dai nin siisay man na kumua kan saimong korona. 12  “‘Sa saro na makakadaog—gigibuhon ko siyang sarong harigi sa templo kan sakuyang Diyos, asin dai na nanggad siya maluwas pa diyan, asin isusurat ko sa saiya an ngaran kan sakuyang Diyos asin an ngaran kan siyudad kan sakuyang Diyos, an Bagong Jerusalem na nagbababa hali sa langit gikan sa sakuyang Diyos, saka isusurat ko man sa saiya an sakuyang bagong ngaran. 13  An may talinga magdangog sa sinasabi kan espiritu sa mga kongregasyon.’ 14  “Sa anghel kan kongregasyon sa Laodicea isurat mo: Ini an mga bagay na sinabi kan Amen, an maimbod asin totoong saksi, an kapinunan kan paglalang nin Diyos: 15  ‘Aram ko an saimong mga gibo, na ika bakong malipot asin bako man mainit. Mas marahay kutana na ika malipot o kaya mainit. 16  Kaya huling ika maimbong* asin bakong mainit o malipot, itutupga taka hali sa sakuyang nguso. 17  Huling sinasabi mo, “Mayaman ako asin nakatipon na nin mga kayamanan saka dai ako nangangaipo nin ano man,” alagad dai mo aram na ika miserable asin kahirak-hirak asin dukha asin buta saka huba, 18  sinasadol taka na magbakal ka sa sako nin bulawan na dinalisay sa kalayo tanganing magin mayaman ka, asin nin puting mga bado tanganing may ikasulot ka asin dai mahiling an makasupog mong kahubaan, saka nin panglahid sa mata tanganing ilaag sa saimong mga mata para makahiling ka. 19  “‘An gabos na namumutan ko sinasaway ko asin dinidisiplina. Kaya magi kang maigot asin magsulsol ka. 20  Uni! Nakatindog ako sa may pinto asin nagtutuktok. Kun igwa nin siisay man na makadangog kan sakuyang boses asin buksan an pinto, malaog ako sa saiyang harong asin makakan ako kan pamanggihan na kaiba siya asin siya makakan na kaiba ko. 21  Sa siisay man na makakadaog, papatukawon ko siyang kaiba ko sa sakuyang trono, kun paanong ako nakadaog asin tuminukaw kaiba kan sakuyang Ama sa saiyang trono. 22  An may talinga magdangog sa sinasabi kan espiritu sa mga kongregasyon.’”

Mga Nota

O “tandaan mo.”
O “mahábas.”
Sa literal, “nagkapirang ngaran.”
O posibleng “an sakuyang halimbawa nin pakatagal.”
O “gabinhod.”