Kapahayagan 22:1-21

  • Salog na igwa kan tubig nin buhay (1-5)

  • Kongklusyon (6-21)

    • ‘Madya! Kumua kamo kan tubig nin buhay na daing bayad’ (17)

    • “Madya, Kagurangnan na Jesus” (20)

22  Asin ipinahiling niya sa sako an sarong salog na igwa kan tubig nin buhay, kasinglinaw nin kristal, na nagbubulos hali sa trono nin Diyos asin kan Kordero  pababa sa tahaw kan mayor na tinampo kan siyudad. Sa mag-ibong na pangpang kan salog igwa nin mga kahoy nin buhay na namumunga nin 12 beses kada taon, sarong beses sa kada bulan. Kun manungod sa mga dahon kan mga kahoy, para iyan sa pagpaumay kan mga nasyon.  Asin dai na magkakaigwa nin ano pa man na sumpa. Imbes, an trono nin Diyos asin kan Kordero mamumugtak sa siyudad, asin an mga uripon nin Diyos magtatao sa saiya nin sagradong paglilingkod;  asin mahihiling ninda an saiyang lalawgon, asin an saiyang ngaran masusurat sa saindang mga angog.  Saro pa, dai na magkakaigwa nin banggi, asin dai na ninda kaipuhan an liwanag nin lampara o an liwanag kan aldaw, huli ta an Diyos na Jehova* iyo an magtatao nin liwanag sa sainda, asin mamamahala sinda bilang mga hadi sagkod nuarin pa man.  Sinabi niya sa sako: “Maimbod* asin totoo an mga tataramon na ini; iyo, si Jehova,* an Diyos na nagpasabong sa mga propeta, nagsugo kan saiyang anghel tanganing ipahiling sa mga uripon niya an mga bagay na madali nang mangyari.  Uya! Madatong ako sa madaling panahon. Maugma an siisay man na nag-uutob kan mga tataramon kan propesiya na nasa rolyong ini nin kasuratan.”  Buweno, ako, si Juan, iyo an nakakadangog asin nakakahiling kan mga bagay na ini. Kan madangog ko asin mahiling an mga iyan, suminubsob ako sa pamitisan kan anghel tanganing sumamba sa anghel na ini na nagpapahiling sa sako kan mga bagay na iyan.  Alagad sinabi niya sa sako: “Dai! Dai mo paggibuhon iyan! Uripon man sana ako kapareho mo asin kan mga tugang mo na mga propeta asin kan mga nag-uutob kan mga tataramon sa rolyong ini nin kasuratan. Sambahon mo an Diyos.” 10  Sinabi man niya sa sako: “Dai mo pagtatakan an mga tataramon kan propesiya na nasa rolyong ini nin kasuratan, huli ta an itinalaan na panahon harani na. 11  An siisay man na bakong matanos magpadagos sa mga gibong bakong matanos, asin an siisay man na marigsok* magpadagos sa saiyang karigsukan; alagad an saro na matanos magpadagos sa mga gibong matanos, asin an saro na banal magpadagos sa kabanalan. 12  “‘Uya! Madatong ako sa madaling panahon, asin dara ko an balos na sakuyang itatao, tanganing balusan an lambang saro sigun sa saiyang mga gibo. 13  Ako an Alpha asin an Omega,* an inot asin an huri, an kapinunan asin an katapusan. 14  Maugma idtong mga linalabhan an saindang haralabang bado, tanganing magkaigwa sinda nin awtoridad na makaduman sa mga kahoy nin buhay asin tanganing makaagi sinda sa mga trangkahan saka makalaog sa siyudad. 15  Alagad sa luwas an mga ayam* asin an mga nagsasagibo nin espiritismo asin an mga imoral* asin an mga paragadan asin an mga parasamba sa idolo saka an gabos na ugmahon sa pagtaram asin paggibo nin pandadaya.’ 16  “‘Ako, si Jesus, nagsugo kan sakuyang anghel tanganing magpatotoo sa saindo manungod sa mga bagay na ini para sa mga kongregasyon. Ako an gamot asin an gikan ni David saka an maliwanag na bituon na makaaga.’” 17  Asin an espiritu saka an nobya padagos na nagsasabi, “Madya!” asin an siisay man na nagdadangog magsabi, “Madya!” asin an siisay man na napapaha magdigdi; an siisay man na gusto, kumua siya kan tubig nin buhay na daing bayad. 18  “Ini an sasabihon ko sa gabos na nagdadangog sa mga tataramon kan propesiya na nasa rolyong ini nin kasuratan: Kun an siisay man magdagdag sa mga bagay na ini, idadagdag nin Diyos sa saiya an mga damat na nakasurat sa rolyong ini; 19  asin kun an siisay man maghali nin ano man sa mga tataramon kan propesiya na nasa rolyong ini nin kasuratan, hahalion nin Diyos an saiyang kahirasan sa mga kahoy nin buhay asin an saiyang lugar sa banal na siyudad, iyo, dai niya makakamtan an mga bagay na nakasurat sa rolyong ini. 20  “An saro na nagpapatotoo manungod sa mga bagay na ini nagsabi, ‘Iyo, madatong ako sa madaling panahon.’” “Amen! Madya, Kagurangnan na Jesus.” 21  Lugod na mapasa mga banal an daing kapantay na kabuutan kan Kagurangnan na Jesus.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
O “Masasarigan.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “maati an mga gibo.”
O “an A asin an Z.” An Alpha asin Omega iyo an inot asin huring letra kan alpabetong Griego.
An buot sabihon, idtong an mga gibo makababaldi sa paghiling nin Diyos.
Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.