Kapahayagan 21:1-27

  • Sarong bagong langit asin sarong bagong daga (1-8)

    • Mayo nang kagadanan (4)

    • Ginibong bago an gabos na bagay (5)

  • Deskripsiyon kan Bagong Jerusalem (9-27)

21  Asin nahiling ko an sarong bagong langit asin an sarong bagong daga; huli ta an inot na langit asin an inot na daga napara na, asin an dagat mayo na.  Nahiling ko man an banal na siyudad, an Bagong Jerusalem, na nagbababa hali sa langit gikan sa Diyos, asin nakasulot ini nin pangkasal siring sa sarong nobya na andam na para sa saiyang magigin agom.  Dangan nadangog ko an sarong makusog na boses hali sa trono na nagsabi: “Hilinga! An tolda nin Diyos yaon sa katawuhan, asin mag-iirok siya sa kaibanan ninda, asin sinda magigin saiyang banwaan. Asin an Diyos mismo masasakaibanan ninda.  Asin papahidon niya an gabos na luha sa saindang mga mata, asin an kagadanan mawawara na. Dai na man magkakaigwa nin pagmundo, o nin pagtangis, o nin kulog. An mga dating bagay nakalihis na.”  Asin an Saro na nakatukaw sa trono nagsabi: “Uya! Ginigibo kong bago an gabos na bagay.” Sinabi man niya: “Isurat mo, huli ta an mga tataramon na ini maimbod* asin totoo.”  Asin sinabi niya sa sako: “Nautob na an mga iyan! Ako an Alpha asin an Omega,* an kapinunan asin an katapusan. Sa siisay man na napapaha, papainumon ko siya nin daing bayad sa burabod kan tubig nin buhay.  An siisay man na makakadaog magmamana kan mga bagay na ini, asin ako magigin saiyang Diyos asin siya magigin sakuyang aki.  Alagad para sa mga matalaw asin sa mga daing pagtubod asin sa mga marigsok* saka makababaldi asin sa mga paragadan asin sa mga imoral* asin sa mga nagsasagibo nin espiritismo asin sa mga parasamba sa idolo saka sa gabos na putikon, an saindang kaaabtan iyo an danaw nin naglalaad na kalayo asin asupre. Nagrerepresentar ini sa ikaduwang kagadanan.”  An saro sa pitong anghel na igwa kan pitong mangko na pano kan pitong huring damat nagrani asin nagsabi sa sako: “Madya, asin ipapahiling ko sa saimo an nobya, an magigin agom kan Kordero.” 10  Kaya paagi sa kapangyarihan kan espiritu dinara niya ako sa sarong dakulaon saka halangkawon na bukid, asin ipinahiling niya sa sako an banal na siyudad na Jerusalem na nagbababa hali sa langit gikan sa Diyos 11  asin igwa kan kamurawayan nin Diyos. An liwanag kaiyan kaagid kan kinang nin sarong mamahalon na marhay na gapo, siring sa gapong jaspe na nagkikinang na kasinglinaw nin kristal. 12  Dakulaon saka halangkawon an lanob kaiyan asin igwa iyan nin 12 trangkahan, asin may 12 anghel sa mga trangkahan. Nakaukit sa mga trangkahan an mga pangaran kan 12 tribo kan mga aki nin Israel. 13  Sa sirangan na parte kan siyudad igwang tulong trangkahan, asin sa norteng parte igwang tulong trangkahan, asin sa timog na parte igwang tulong trangkahan, saka sa sulnupan na parte igwang tulong trangkahan. 14  An lanob kan siyudad igwa man nin 12 gapo na nagseserbing pundasyon, asin mahihiling sa mga iyan an 12 pangaran kan 12 apostol kan Kordero. 15  An saro na nakikipag-ulay sa sako may kapot na pansukol, sarong kaputol na bulawan na tambo, tanganing sukulon an siyudad asin an mga trangkahan kaiyan saka an lanob kaiyan. 16  Kuwadrado an pagkadisenyo kan siyudad, asin an laba kaiyan kapareho kan lakbang kaiyan. Asin sinukol niya an siyudad gamit an tambo, 12,000 na estadyo;* parareho an sukol kan laba asin lakbang saka langkaw kaiyan. 17  Sinukol man niya an lanob kaiyan, 144 maniko,* base sa pansukol na ginagamit nin mga tawo, na iyo man an pansukol na ginagamit nin mga anghel. 18  An lanob kaiyan gibo sa jaspe, asin an siyudad gibo sa purong bulawan na siring sa silag na salming. 19  An mga pundasyon kan lanob kan siyudad pinagayon paagi sa gabos na klase nin mamahalon na gapo:* an inot na pundasyon gibo sa jaspe, an ikaduwa gibo sa sapiro, an ikatulo sa kalsedonya, an ikaapat sa esmeralda, 20  an ikalima sa sardonika, an ikaanom sa sardiyo, an ikapito sa krisolito, an ikawalo sa berilo, an ikasiyam sa topasyo, an ikasampulo sa krisopraso, an ikaonse sa jacinto, an ikadose sa amatista. 21  Siring man, an 12 trangkahan gibo sa 12 perlas, sarong perlas sa kada trangkahan. Asin an mayor na tinampo kan siyudad gibo sa purong bulawan, siring sa silag na salming. 22  Dai akong nahiling na templo diyan, huli ta an templo kaiyan iyo an Diyos na Jehova* na Makakamhan sa Gabos, asin iyo man an Kordero. 23  Asin dai na kaipuhan kan siyudad an liwanag kan aldaw o kan bulan, huli ta an kamurawayan nin Diyos an nagtataong liwanag diyan, asin an Kordero an lampara kaiyan. 24  Asin an mga nasyon magraralakaw paagi sa liwanag kaiyan, asin dadarahon kan mga hadi sa daga an saindang kamurawayan sa siyudad na iyan. 25  An mga trangkahan kaiyan dai na nanggad isasara sa bilog na aldaw, huling mayo na diyan nin banggi. 26  Asin dadarahon ninda diyan an kamurawayan asin an onra kan mga nasyon. 27  Alagad an ano man na may digta saka an siisay man na may ginigibong makababaldi asin pandadaya dai nanggad makakalaog diyan; idto sanang mga nakasurat sa libro nin buhay na sadiri kan Kordero an makakalaog.

Mga Nota

O “masasarigan.”
O “an A asin an Z.” An Alpha asin Omega iyo an inot asin huring letra kan alpabetong Griego.
O “mga maati an gibo.”
Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
Mga 2,220 kilometros. An sarong estadyo katumbas nin 185 metros (606.95 piye).
Mga 64 metros (210 piye). Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon an “Mamahalon na gapo” sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.