Kapahayagan 2:1-29

  • Mga mensahe sa Efeso (1-7), sa Esmirna (8-11), sa Pergamo (12-17), sa Tiatira (18-29)

2  “Sa anghel kan kongregasyon sa Efeso isurat mo: Ini an mga bagay na sinabi kan saro na may kapot kan pitong bituon sa saiyang tuong kamot asin na naglalakaw sa tahaw kan pitong kandelerong bulawan:  ‘Aram ko an saimong mga gibo, asin an saimong pagpapagal saka pagtagal, asin aram ko na dai mo kayang kunsintihon an maraot na mga tawo, asin na binabalo mo idtong mga nagsasabi na sinda mga apostol pero bako man, asin napatunayan mong mga putikon sinda.  Nagpapahiling ka man nin pakatagal, asin nagtitiyaga ka alang-alang sa ngaran ko saka dai ka nangluya.  Alagad, may sarong bagay ako laban sa saimo, na binayaan mo an pagkamuot na yaon sa saimo kan primero.  “‘Kaya girumdumon mo kun sain ka dati bago ka buminagsak, asin magsulsol ka saka gibuhon mo an mga bagay na ginibo mo kan primero. Ta kun dai, madiyan ako sa saimo, asin hahalion ko an saimong kandelero sa puwesto kaiyan, pag dai ka nagsulsol.  Minsan siring, igwa ka kan sarong marahay na bagay na ini: ikinakaungis mo an mga gibo-gibo kan sekta ni Nicolas, na ikinakaungis ko man.  An may talinga magdangog sa sinasabi kan espiritu sa mga kongregasyon: Sa siisay man na makakadaog, tutugutan ko siya na kumakan sa kahoy nin buhay, na yaon sa paraiso nin Diyos.’  “Asin sa anghel kan kongregasyon sa Esmirna isurat mo: Ini an mga bagay na sinabi niya, ‘an Inot asin an Huri,’ na nagin gadan alagad nabuhay giraray:  ‘Aram ko an saimong pagsakit asin kadukhaan—pero mayaman ka—asin aram ko an paglanghad* kan mga tawong iyan na inaapod an sadiri ninda na mga Judio alagad sa katunayan bako man, kundi sinda sarong sinagoga* ni Satanas. 10  Dai ka matakot sa mga bagay na madali mo nang maeksperyensiyahan. Uya! An Diyablo padagos na magibo nin paagi na mapreso an nagkapira sa saindo, na sa siring mabalo kamo nin lubos, asin mag-aagi kamo nin kasakitan sa laog nin sampulong aldaw. Patunayan mong maimbod ka sagkod sa kagadanan, asin itatao ko sa saimo an korona nin buhay. 11  An may talinga magdangog sa sinasabi kan espiritu sa mga kongregasyon: An saro na makakadaog dai nanggad makakayang danyaran kan ikaduwang kagadanan.’ 12  “Sa anghel kan kongregasyon sa Pergamo isurat mo: Ini an mga bagay na sinabi kan saro na igwa kan matarom na halabang espada na mag-inibong an tarom: 13  ‘Aram ko kun sain ka nakaistar, iyo, sa lugar kun sain yaon an trono ni Satanas; alagad ta padagos kang nangangapot sa ngaran ko, asin dai mo tinalikdan an saimong pagtubod sa sako maski kan mga aldaw ni Antipas, an sakuyang maimbod na saksi, na ginadan sa presensiya nindo, diyan sa lugar na iniirukan ni Satanas. 14  “‘Alagad, may nagkapirang bagay ako laban sa saimo. Igwa ka diyan nin mga nangangapot sa katukduan ni Balaam, na nagtukdo ki Balak kun paano tetentaran na magkasala an* mga aki nin Israel, paagi sa pagkakan kan mga ini nin mga bagay na inatang sa mga idolo asin paggibo nin seksuwal na imoralidad.* 15  Kaagid kaiyan, igwa ka man diyan nin mga nangangapot sa katukduan kan sekta ni Nicolas. 16  Kaya magsulsol ka. Ta kun dai, madiyan tulos ako sa saimo, asin makikipaglaban ako sa sainda gamit an halabang espada kan sakuyang nguso. 17  “‘An may talinga magdangog sa sinasabi kan espiritu sa mga kongregasyon: Sa siisay man na makakadaog, tatawan ko siya nin natatagong manna, asin tatawan ko siya nin sarong sadit, makinis na puting gapo, asin sa gapong iyan nasusurat an sarong bagong pangaran na mayo nin nakakasabot kundi idto sanang tinawan kaiyan.’ 18  “Sa anghel kan kongregasyon sa Tiatira isurat mo: Ini an mga bagay na sinabi kan Aki nin Diyos, an saro na an mga mata garo naglalaad na kalayo asin an mga bitis garo purong tanso: 19  ‘Aram ko an saimong mga gibo, asin an saimong pagkamuot asin pagtubod saka paglilingkod asin pakatagal, asin aram kong an saimong mga ginibo kaining huri mas urog kisa sa mga ginibo mo kan primero. 20  “‘Alagad, may sarong bagay ako laban sa saimo, an pagkunsinti mo sa babaying iyan na si Jezebel, na inaapod an sadiri niya na sarong propetisa, asin tinutukduan niya saka dinadaya an sakuyang mga uripon tanganing gumibo nin seksuwal na imoralidad* asin kumakan nin mga bagay na inatang sa mga idolo. 21  Tinawan ko siya nin panahon na makapagsulsol, alagad habo niyang pagsulsulan an saiyang seksuwal na imoralidad.* 22  Uya! Madali ko na siyang paabutan nin grabeng hilang, asin madali ko nang paabutan nin grabeng kasakitan an mga nakikisambay sa saiya, pag dai sinda nagsulsol kan mga gibong impluwensiyado niya. 23  Asin gagaradanon ko an saiyang mga aki paagi sa nakakagadan na hilang, tanganing sa siring maaraman kan gabos na kongregasyon na ako an saro na nagsisiyasat kan kauruiraruming mga kaisipan* asin kan mga puso, asin babalusan ko an lambang saro sa saindo sigun sa saindong mga gibo. 24  “‘Minsan siring, sinasabi ko sa gabos na iba pa sa saindo na nasa Tiatira, sa gabos na dai nagsusunod sa katukduan na iyan, sa mga mayo nin aram sa inaapod na “hararom na mga bagay ni Satanas”: Dai ko na kamo tatawan nin ano pa man na pagabat. 25  Alagad pangaptan man giraray nindo an mga bagay na yaon sa saindo sagkod na ako dumatong. 26  Asin sa saro na makakadaog asin na sinusunod an mga gibo ko sagkod sa katapusan, tatawan ko siya nin awtoridad na mamahala sa mga nasyon 27  arog kan itinao sa sako kan sakuyang Ama, asin papasturan niya an mga tawo paagi sa sugkod na lansang* tanganing magkaparasa sinda siring sa mga lalagan na dalipay. 28  Asin itatao ko sa saiya an bituon na makaaga. 29  An may talinga magdangog sa sinasabi kan espiritu sa mga kongregasyon.’

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “nagtukdo ki Balak na magbugtak nin singkugan sa.”
Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
Sa Griego, por·neiʹa. Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
O “kan kauruiraruming mga pagmati.” Sa literal, “kan mga bato.”
O “batbat.”