Kapahayagan 19:1-21

  • Umawon si Jah dahil sa ginibo niyang mga paghukom (1-10)

    • Kasal kan Kordero (7-9)

  • Sarong nakasakay sa puting kabayo (11-16)

  • Dakulang bangkete nin Diyos (17, 18)

  • Dinaog an mabangis na hayop (19-21)

19  Pagkatapos kaini nadangog ko an garo sarong makusog na boses nin dakul na linalang sa langit. Sinabi ninda: “Umawon nindo si Jah!* An kaligtasan asin an onra saka an kapangyarihan yaon sa satuyang Diyos,  huli ta an saiyang mga paghukom masasarigan asin matanos. Hinukuman na niya an maimpluwensiyang imoral na babayi na nagparaot sa kinaban huli kan seksuwal na imoralidad* kaini, asin ibinalos na niya an dugo kan saiyang mga uripon na pinabulos kan mga kamot kan babaying ini.”  Asin tulos nindang sinabi sa ikaduwang pagkakataon: “Umawon nindo si Jah!* Asin an aso kan pagtutong sa saiya padagos na mag-iitaas sagkod nuarin pa man.”  Asin an 24 magurang na lalaki saka an apat na buhay na linalang suminubsob asin suminamba sa Diyos na nakatukaw sa trono asin nagsabi: “Amen! Umawon nindo si Jah!”*  Igwa man nin sarong boses na nadangog hali sa trono asin sinabi kaini: “Umawon nindo an Diyos, kamo gabos na uripon niya, na natatakot sa saiya, mga hamak man o mga midbid.”  Asin may nadangog akong tanog na siring sa boses nin dakul na linalang asin siring sa nagraragasang tubig asin siring sa makusog na mga daguldol. Sinabi ninda: “Umawon nindo si Jah,* huli ta si Jehova* na satuyang Diyos, an Makakamhan sa Gabos, nagpuon nang mamahala bilang hadi!  Mag-ugma kita asin maggaya-gayang marhay asin magpamuraway sa saiya, huli ta nag-abot na an kasal kan Kordero asin an magigin agom niya nag-andam na kan saiyang sadiri para sa kasal.  Iyo, tinugutan ining magsulot nin makintab, malinig, asin marahay na klaseng telang lino—huli ta an marahay na klaseng telang lino simbolo kan matanos na mga gibo kan mga banal.”  Asin sinabi niya* sa sako, “Isurat mo: Maugma idtong mga inimbitaran sa bangkete kan kasal kan Kordero.” Sinabi pa niya sa sako: “An mga ini an masasarigan na mga tataramon nin Diyos.” 10  Dangan suminubsob ako sa pamitisan niya tanganing sumamba sa saiya. Alagad sinabi niya sa sako: “Dai! Dai mo paggibuhon iyan! Uripon man sana ako kapareho mo asin kan mga tugang mo na igwa kan gibuhon na pagpatotoo mapadapit ki Jesus. Sambahon mo an Diyos! Huli ta an pagpatotoo mapadapit ki Jesus iyo mismo an katuyuhan kan mga propesiya.” 11  Nahiling ko an langit na nabuksan, asin uya! sarong puting kabayo. Asin an nakasakay diyan inaapod na Maimbod asin Totoo, asin naghuhukom siya saka nakikipaglaban uyon sa katanusan. 12  An saiyang mga mata naglalaad na kalayo, asin sa saiyang payo igwa nin dakul na korona.* Nakasurat sa saiya an sarong pangaran na mayo nin nakakasabot kundi siya sana, 13  asin nakasulot siya nin pang-ibabaw na bado na may wirik na dugo, asin inaapod siya sa pangaran na An Tataramon nin Diyos. 14  Siring man, an mga hukbo sa langit nagsusunod sa saiya na nakasakay sa puting mga kabayo, asin nakasulot sinda nin puti, malinig, asin marahay na klaseng telang lino. 15  Asin sa luwas kan saiyang nguso igwa nin matarom na halabang espada na gagamiton niya laban sa mga nasyon, asin papasturan niya sinda paagi sa sugkod na lansang. Titimak-timakan man niya an mga ubas sa pugaan kaiyan, na simbolo kan naglalaad na kaanggutan nin Diyos na Makakamhan sa Gabos. 16  Sa saiyang pang-ibabaw na bado, iyo, sa may paa niya, igwa nin nakasurat na pangaran niya, Hadi nin mga hadi asin Kagurangnan nin mga kagurangnan. 17  Nakahiling man ako nin sarong anghel na nakatindog sa tahaw kan aldaw, asin nagkurahaw siya sa makusog na boses asin nagsabi sa gabos na gamgam na naglalayog sa kaitaasan: “Madya kamo, magtiripon kamo sa dakulang bangkete nin Diyos, 18  asin kakanon nindo an laman nin mga hadi asin an laman nin mga komandante militar asin an laman nin mga makusog na tawo asin an laman nin mga kabayo saka kan mga nakasakay diyan, asin an laman kan gabos, kan mga talingkas pati kan mga uripon asin kan mga hamak saka kan mga midbid.” 19  Asin nahiling ko an mabangis na hayop asin an mga hadi sa daga saka an saindang mga hukbo na nagtiripon tanganing makipaglaban sa saro na nakasakay sa kabayo asin sa saiyang hukbo. 20  Asin dinakop an mabangis na hayop, asin kaiba kaiyan dinakop man an bakong tunay na propeta na nagsagibo sa atubangan kaiyan kan mga tanda na ipinandaya niya sa mga nag-ako kan marka kan mabangis na hayop saka sa mga nagsasamba sa imahen kaiyan. Miyentras buhay pa, pareho sindang inapon sa nagkakalayong danaw na may naglalaad na asupre. 21  Alagad an iba pa ginaradan paagi sa halabang espada na nasa luwas kan nguso kan saro na nakasakay sa kabayo. Asin an gabos na gamgam nagkabarasog kan saindang mga laman.

Mga Nota

O “Aleluya!” Sa Ingles, Hallelujah. An “Jah” sarong pinahalipot na porma kan pangaran na Jehova.
Sa Griego, por·neiʹa. Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
O “Aleluya!” Sa Ingles, Hallelujah. An “Jah” sarong pinahalipot na porma kan pangaran na Jehova.
O “Aleluya!” Sa Ingles, Hallelujah. An “Jah” sarong pinahalipot na porma kan pangaran na Jehova.
O “Aleluya!” Sa Ingles, Hallelujah. An “Jah” sarong pinahalipot na porma kan pangaran na Jehova.
Hilingon sa Glosaryo.
Nanunungod ini sa anghel na naghahayag kan mga bagay na ini ki Juan.
Sa literal, “diyadema.”