Kapahayagan 14:1-20

  • An Kordero asin an 144,000 (1-5)

  • Mga mensahe hali sa tulong anghel (6-12)

    • Anghel sa kaitaasan na may darang maugmang bareta (6, 7)

  • Maugma idtong mga magagadan na kasaro ni Cristo (13)

  • Duwang pag-ani sa daga (14-20)

14  Dangan nahiling ko an Kordero na nakatindog sa Bukid nin Sion, asin kaibanan niya an 144,000 na sa saindang mga angog nakasurat an saiyang ngaran asin an ngaran kan saiyang Ama.  Nadangog ko an sarong tanog hali sa langit na siring sa tanog nin nagraragasang tubig asin siring sa tanog nin makusog na daguldol; asin an tanog na nadangog ko nakakaagid sa boses nin mga paraawit mantang nagtutugtog kan saindang mga arpa.  Asin nag-aarawit sinda nin garo baga sarong bagong awit sa atubangan kan trono asin sa atubangan kan apat na buhay na linalang saka kan mga magurang na lalaki, asin mayo nin nakanuod nin lubos kan awit na iyan kundi idto sanang 144,000, na binakal hali sa daga.  An mga ini idtong dai nagpadigta sa mga babayi; sa katunayan sinda mga birhen. An mga ini idtong padagos na nagsusunod sa Kordero sain man siya magduman. Binakal an mga ini hali sa katawuhan bilang mga inot na bunga para sa Diyos asin para sa Kordero,  asin dai lamang sinda nagtaram nin pandadaya; dai sinda nin katuyawan.  Asin nahiling ko an saro pang anghel na naglalayog sa kaitaasan, asin igwa siya nin daing katapusan na maugmang bareta na ipapahayag sa mga nag-iirok sa daga, sa gabos na nasyon asin tribo asin lengguwahe saka banwaan.  Sinasabi niya sa makusog na boses: “Matakot kamo sa Diyos asin pamurawayon nindo siya, huli ta nag-abot na an oras kan saiyang paghukom, kaya sambahon nindo an Saro na naggibo kan langit asin kan daga asin kan dagat saka kan mga burabod nin tubig.”  Asin suminunod an ikaduwang anghel, na nagsasabi: “Buminagsak na siya! Buminagsak na an Dakulang Babilonya,* siya na nagpainom sa gabos na nasyon kan saiyang arak na minapakusog nin pagmawot na gumibo nin seksuwal na imoralidad!”*  Suminunod sa sainda an ikatulong anghel, na nagsasabi sa makusog na boses: “Kun may siisay man na magsamba sa mabangis na hayop asin sa imahen kaiyan saka mag-ako nin marka sa saiyang angog o sa saiyang kamot, 10  mainom man siya kan arak kan kaanggutan nin Diyos na ipinapalis nin puro sa kopa kan Saiyang kabangisan, asin papasakitan siya paagi sa kalayo saka asupre sa atubangan kan banal na mga anghel asin sa atubangan kan Kordero. 11  Asin an aso kan pagpasakit sa sainda padagos na mag-iitaas sagkod nuarin pa man, asin aldaw-banggi sindang mayo nin kapahingaluan sa pasakit, idtong mga nagsasamba sa mabangis na hayop asin sa imahen kaiyan saka an siisay man na nag-ako kan marka kan pangaran kaiyan. 12  Digdi kaipuhan an pakatagal sa parte kan mga banal, idtong mga nag-uutob kan mga tugon nin Diyos asin nangangapot sa pagtubod ninda ki Jesus.” 13  Asin nadangog ko an sarong boses hali sa langit na nagsabi, “Isurat mo: Maugma idtong mga magagadan puon ngunyan, pag magadan sinda na kasaro kan Kagurangnan. Iyo, an sabi kan espiritu, pagpahingaluon sinda sa saindang mga pagpapagal, huling an mga bagay na saindang ginibo dai nanggad malilingawan.”* 14  Dangan nahiling ko an sarong maputing panganuron, asin nakatukaw sa panganuron an saro na siring sa aki nin tawo, na igwa nin koronang bulawan sa saiyang payo saka sarong matarom na asyab sa saiyang kamot. 15  Saro pang anghel an nagluwas hali sa santuwaryo kan templo, na nagkukurahaw sa makusog na boses sa saro na nakatukaw sa panganuron: “Gamita an saimong asyab asin maggapas ka, huling nag-abot na an oras nin paggapas, asin huling hirinog na an anihon sa daga.” 16  Asin an saro na nakatukaw sa panganuron ginapas an daga gamit an asyab, asin naisagibo an pag-ani sa daga. 17  Asin saro na naman na anghel an nagluwas hali sa santuwaryo kan templo na nasa langit, asin igwa man siya nin matarom na asyab. 18  Asin saro pa giraray na anghel an nagluwas hali sa altar, asin igwa siya nin kapangyarihan sa kalayo. Asin nagkurahaw siya sa makusog na boses sa saro na igwa kan matarom na asyab, na sinasabi: “Gamita an saimong matarom na asyab asin tiripunon mo an mga rawog* kan puon nin ubas kan daga, huli ta hirinog na an mga bunga kaiyan.” 19  Ginapas kan anghel an daga gamit an saiyang asyab asin pinutol niya an puon nin ubas kan daga, asin inapon niya iyan pati an mga bunga kaiyan sa dakulang pugaan nin ubas, na simbolo kan kaanggutan nin Diyos. 20  Tinimak-timakan an mga ubas sa pugaan duman sa luwas kan siyudad, asin hali sa pugaan buminulos an dugo na an rarom uminabot sa mga renda na nasa nguso kan mga kabayo saka an rayo uminabot nin mga 300 kilometros.*

Mga Nota

O “an Bantog na Babilonya.”
Sa Griego, por·neiʹa. Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
Sa literal, “an mga bagay na saindang ginibo kaibanan nanggad ninda.”
O “pungot; rakoy.”
Sa literal, “1,600 na estadyo.” An sarong estadyo katumbas nin 185 metros (606.95 piye).