Kapahayagan 12:1-17

  • An babayi, an aking lalaki, asin an dragon (1-6)

  • Nakipaglaban si Miguel sa dragon (7-12)

    • Ihinulog an dragon sa daga (9)

    • Aram kan Diyablo na halipot na sana an saiyang panahon (12)

  • Pinersegir kan dragon an babayi (13-17)

12  Dangan sarong dakulang tanda an nahiling sa langit: Sarong babayi na nagugubingan kan aldaw, asin an bulan nasa irarom kan saiyang mga bitis, asin sa saiyang payo igwa nin koronang 12 bituon,  asin siya bados. Nagkukurahaw siya dahil sa kulog na saiyang namamatian asin sa sakit nin pangangaki.  Saro pang tanda an nahiling sa langit. Uya! Sarong dakulang dragon na kulor pula, na may pitong payo saka sampulong sungay asin sa mga payo kaiyan igwa nin pitong korona;*  asin ginuguyod kan ikog kaiyan an ikatulong kabtang kan mga bituon sa langit, asin inapon kaiyan an mga bituon paibaba sa daga. Asin padagos na nagtindog an dragon sa atubangan kan babayi na madali nang mangaki, tanganing pag nangaki na siya, masiba kaini an saiyang aki.  Asin nangaki siya nin sarong aki, sarong lalaki, na iyo an magpapastor sa gabos na nasyon paagi sa sugkod na lansang. Asin inagaw* an saiyang aki asin dinara sa Diyos duman sa Saiyang trono.  Dangan nagdulag an babayi pasiring sa kaawagan,* na duman igwa nin lugar na inandam an Diyos para sa saiya asin papakakanon ninda siya duman sa laog nin 1,260 aldaw.  Asin nagkaigwa nin ralaban sa langit: Si Miguel* asin an saiyang mga anghel nakipaglaban sa dragon, asin an dragon saka an mga anghel kaini nakipaglaban  alagad dai nanggana an mga ini,* asin nawaran na sinda nin lugar sa langit.  Kaya ihinulog an dakulang dragon, an gurangan na halas, an inaapod Diyablo asin Satanas, na nandadaya sa bilog na kinaban;* ihinulog siya sa daga, asin an saiyang mga anghel ihinulog kaibanan niya. 10  Nadangog ko an sarong makusog na boses sa langit na nagsabi: “Ngunyan nag-abot na an kaligtasan hali sa Diyos asin naihayag na an saiyang kapangyarihan asin naestablisar na an saiyang Kahadian saka nagpuon na an awtoridad kan saiyang Cristo, huli ta ihinulog na an paraakusar sa satong mga tugang, na aldaw-bangging nag-aakusar sa sainda sa atubangan kan satuyang Diyos! 11  Asin dinaog ninda siya dahil sa dugo kan Kordero asin dahil sa mensahe kan saindang pagpatotoo, asin dai ninda namutan an saindang mga kalag* mapaatubang man sinda sa kagadanan. 12  Huli kaini, mag-ugma an langit asin kamo na nag-iirok diyan! Hirak man kan daga asin kan dagat, huli ta buminaba na diyan sa saindo an Diyablo, na grabe an kaanggutan, palibhasa aram niyang halipot na sana an saiyang panahon.” 13  Buweno, kan mahiling kan dragon na ihinulog na ini sa daga, pinersegir kaini an babayi na nangaki kan aking lalaki. 14  Alagad itinao sa babayi an duwang pakpak kan dakulang agila, tanganing makalayog siya pasiring sa saiyang lugar duman sa kaawagan, kun sain papakakanon siya sa laog nin sarong panahon asin mga panahon saka kabangang panahon,* na harayo sa halas. 15  Asin nagbuga an halas sa likudan kan babayi nin tubig na siring sa salog, tanganing malamos ini. 16  Alagad tinabangan kan daga an babayi, asin buminuka an daga saka hinalon kaiyan an salog na ibinuga kan dragon hali sa nguso kaini. 17  Kaya naanggot nin grabe an dragon sa babayi asin nagpuon ining makipaglaban sa natatada kan mga gikan* kan babayi, na nag-uutob kan mga tugon nin Diyos saka igwa kan gibuhon na pagpatotoo mapadapit ki Jesus.

Mga Nota

Sa literal, “diyadema.”
O “kinua.”
Nanunungod ini sa sarong lugar na dikiton an nakaistar.
Nangangahulugan na “Siisay an Arog nin Diyos?”
O posibleng “alagad nadaog ini [an buot sabihon, an dragon].”
Sa literal, “bilog na iniirukan na daga.”
O “mga buhay.” Hilingon sa Glosaryo.
An buot sabihon, tulo may kabangang panahon.
Sa literal, “kan banhi.”