Kapahayagan 1:1-20

  • Sarong kapahayagan hali sa Diyos, paagi ki Jesus (1-3)

  • Mga pangungumusta sa pitong kongregasyon (4-8)

    • “Ako an Alpha asin an Omega” (8)

  • Si Juan yaon sa aldaw kan Kagurangnan paagi sa pagpasabong (9-11)

  • Nahiling sa bisyon an pinamuraway na si Jesus (12-20)

1  Sarong kapahayagan* ni Jesu-Cristo, na itinao nin Diyos sa saiya, tanganing ipahiling sa mga uripon niya an mga bagay na madali nang mangyari. Asin isinugo niya an saiyang anghel tanganing ipresentar iyan paagi sa mga tanda sa saiyang uripon na si Juan,  na nagpatotoo mapadapit sa mensaheng itinao nin Diyos asin sa patotoong itinao ni Jesu-Cristo, iyo, mapadapit sa gabos na bagay na nahiling niya.  Maugma an nagbabasa nin makusog asin idtong mga nagdadangog sa mga tataramon kan propesiyang* ini saka nag-uutob kan mga bagay na nakasurat digdi, huli ta an itinalaan na panahon harani na.  Hali ki Juan, para sa pitong kongregasyon na nasa probinsiya nin Asia: Mapasaindo an daing kapantay na kabuutan asin katuninungan hali sa “Saro na iyo ngunyan asin iyo kaidto asin iyo an madatong,” asin hali sa pitong espiritu na nasa atubangan kan saiyang trono,  saka hali ki Jesu-Cristo, “an Maimbod na Saksi,” “an panganay hali sa mga gadan,” asin “an Tagapamahala kan mga hadi sa daga.” Sa saiya na namumuot sa sato asin nagpatalingkas sa sato sa mga kasalan niyato paagi kan saiyang sadiring dugo—  asin ginibo niya kita na magin sarong kahadian, mga saserdote kan saiyang Diyos asin Ama—iyo, mapasaiya an kamurawayan asin an kakusugan sagkod lamang. Amen.  Uya! Siya madatong na nasa mga panganuron, asin an lambang mata makakahiling sa saiya, pati idtong mga nagtusok sa saiya; asin tuturubtubon kan gabos na tribo sa daga an saindang daghan sa kamunduan nin huli sa saiya. Iyo, mangyayari nanggad ini. Amen.  “Ako an Alpha asin an Omega,”* an sabi kan Diyos na Jehova,* “an Saro na iyo ngunyan asin iyo kaidto asin iyo an madatong, an Makakamhan sa Gabos.”  Ako, si Juan, na saindong tugang asin kapareho nindong nagsasakit asin nagtatagal saka makakaibanan nindo sa kahadian bilang kasaro ni Jesus, dinara sa isla na inaapod Patmos dahil sa pagpahayag ko manungod sa Diyos asin pagpatotoo mapadapit ki Jesus. 10  Paagi sa pagpasabong, dinara ako sa aldaw kan Kagurangnan, asin may nadangog ako sa likudan ko na sarong makusog na boses na siring sa tanog nin trumpeta, 11  na nagsasabi: “An saimong nahihiling, isurat mo sa sarong rolyo nin kasuratan asin ipadara mo sa pitong kongregasyon: sa Efeso, sa Esmirna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis, sa Filadelfia, asin sa Laodicea.” 12  Nagsalingoy ako tanganing hilingon kun siisay an nakikipag-ulay sa sako, asin kan pagbirik ko, may nahiling ako na pitong kandelerong bulawan, 13  asin sa tahaw kan mga kandelero may nahiling ako na siring sa sarong aki nin tawo, nakasulot nin bado na sagkod sa mga bitis an laba asin sa saiyang daghan may sulot siyang hagkos na bulawan. 14  Siring man, an saiyang payo saka an saiyang buhok arog kaputi nin puting telang lana,* siring sa niyebe, asin an saiyang mga mata garo naglalaad na kalayo, 15  asin an saiyang mga bitis garo purong tanso na nagliliwanag sa hurno, asin an saiyang boses garo tanog nin nagraragasang tubig. 16  Asin sa saiyang tuong kamot igwa nin pitong bituon, asin sa luwas kan saiyang nguso igwa nin matarom na halabang espada na mag-inibong an tarom, asin an saiyang lalawgon* siring sa aldaw* sa lubos na kaliwanagan kaiyan. 17  Kan mahiling ko siya, natumba ako sa saiyang pamitisan na garo gadan. Asin ipinatong niya sa sako an saiyang tuong kamot asin sinabi: “Dai ka matakot. Ako an Inot asin an Huri, 18  asin an saro na nabubuhay, asin ako nagin gadan, alagad uni! ako nabubuhay sagkod nuarin pa man, asin yaon sa sako an mga liyabe nin kagadanan saka kan Lulubngan.* 19  Kaya isurat mo an mga bagay na saimong nahiling, asin an mga bagay na nangyayari ngunyan, saka an mga bagay na mangyayari pagkatapos kaini. 20  Kun manungod sa sagradong hilom* kan pitong bituon na nahiling mo sa tuong kamot ko asin sa sagradong hilom kan pitong kandelerong bulawan: An pitong bituon nagrerepresentar sa mga anghel kan pitong kongregasyon, asin an pitong kandelero nagrerepresentar sa pitong kongregasyon.

Mga Nota

O “pagbuyagyag.”
Hilingon an “Propesiya” sa Glosaryo.
O “an A asin an Z.” An Alpha asin Omega iyo an inot asin huring letra kan alpabetong Griego.
Hilingon sa Glosaryo.
Sa Ingles, wool.
O “pandok.”
O “saldang.”
Sa literal, “Hades,” an buot sabihon, an pangkagabsan na lulubngan nin katawuhan. Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon an “Sagradong hilom” sa Glosaryo.