Judas 1:1-25

  • Pangungumusta (1, 2)

  • Siyertong mangyayari an paghukom sa mga bakong tunay na paratukdo (3-16)

    • Pakipagdiskusyon ni Miguel sa Diyablo (9)

    • Propesiya ni Enoc (14, 15)

  • Magdanay kamo sa pagkamuot nin Diyos (17-23)

  • Itao an kamurawayan sa Diyos (24, 25)

 Hali ki Judas, na sarong uripon ni Jesu-Cristo alagad tugang ni Santiago, para sa mga inapod na namumutan kan Diyos na Ama asin iniingatan para ki Jesu-Cristo:  Lugod na urog pa kamong magkamit nin pagkahirak asin katuninungan saka pagkamuot.  Mga namumutan, hininguwa ko kutana na suratan kamo manungod sa kaligtasan na pinangangaptan niyato gabos, alagad ngunyan nahiling ko na kaipuhan ko kamong suratan tanganing dagkahon kamo na makipaglaban nin maigot para sa pagtubod na itinao sa mga banal nin saro sanang beses para sa gabos na panahon.  An sakong dahilan iyo na may mga tawo na pasekretong nakalusot diyan sa saindo, na kaidto pa ipinahayag kan Kasuratan na nakatalaga sa paghukom na ini; sinda mga tawong bakong diyosnon na idinadahilan an daing kapantay na kabuutan kan satuyang Diyos para sa daing pakundangan na paggawi* asin dai nagigin maimbod sa solamenteng kagsadiri sa sato asin Kagurangnan niyato, si Jesu-Cristo.  Minsan ngani aram nindo ini nin lubos, buot kong ipagirumdom sa saindo na si Jehova,* pagkatapos niyang iligtas an sarong banwaan hali sa nasyon nin Ehipto, linaglag niya an mga dai nagpapahiling nin pagtubod.  Asin kun manungod sa mga anghel na dai nagdanay sa orihinal nindang kamugtakan kundi nagbaya kan irukan na maninigo sa sainda, ginapos niya sinda nin kadenang dai nuarin man mapapatod sa lugar nin grabeng kadikluman asin itinagama sa paghukom sa dakulang aldaw.  Sa kaparehong paagi, an Sodoma asin Gomorra pati an mga siyudad sa palibot kaiyan nagpangana man sa grabeng seksuwal na imoralidad* asin pigparagibo an bakong normal na mga kamawutan nin laman; hinukuman sinda asin pinadusahan nin daing katapusan paagi sa kalayo,* kaya an nangyari sa sainda nagseserbing patanid sa sato.  Sa ibong kan patanid na iyan, an mga tawo man na ini, na mahilig magpantasya, dinidigtaan an laman, hinahamak an mga may awtoridad, asin iniinsulto an mga tinawan nin Diyos nin onra.  Alagad kan si Miguel na arkanghel magkaigwa nin pakikipagdiskusyon sa Diyablo manungod sa hawak* ni Moises, dai siya nangahas na kondenaron ini asin magtaram na may pang-iinsulto, kundi nagsabi: “Sawayon ka man lugod ni Jehova.”* 10  Pero an mga tawong ini nagtataram na may pang-iinsulto manungod sa gabos na bagay na dai man talaga ninda nasasabutan. Garo sinda mga hayop na daing isip, asin ginigibo ninda an gabos na bagay kauyon kan karakteristiko nin mga hayop, na dahil diyan padagos nindang rinaraot an saindang sadiri. 11  Hirak man sa sainda, huli ta nagsunod sinda sa dalan ni Cain, saka naghidali sa pag-arog sa salang mga ginibo ni Balaam dahil sa bayad, asin nalaglag sinda dahil sa rebelyosong pananaram na siring kan ki Kora! 12  An mga ini garo mga gapong nakatago sa irarom nin tubig mantang nagkakakan na kairiba nindo sa mga bangketeng ginigibo nindo bilang pagpahiling nin pagkamuot. Sinda mga pastor na daing supog na nagpapakabasog; mga panganuron na daing darang uran asin pigpapalid-palid kan duros; mga dai nagbubungang puon nin kahoy sa paghinanapos kan tigrakdag, na duwang beses na nagadan* asin ginabot na; 13  mga nag-aalimbukay na alon kan dagat na nagpapasabo-sabo kan sadiri nindang kasusupgan; mga bituon na daing eksaktong direksiyon, na an mamumugtakan sagkod lamang iyo an pinakagrabeng kadikluman. 14  Iyo, si Enoc, na ikapito sa linya puon ki Adan, nagpropesiya* man mapadapit sa sainda, kan siya magsabi: “Uya! Si Jehova* nag-abot kaibanan an saiyang manampulong ribong banal na mga anghel 15  tanganing isagibo an paghukom sa gabos, asin tanganing patunayan an pagkakasala kan gabos na bakong diyosnon may koneksiyon sa gabos na maraot na bagay na saindang ginibo, asin may koneksiyon sa gabos na nakakapanggirabong bagay na itinaram tumang sa saiya kan mga parakasalang daing paggalang sa Diyos.” 16  An mga tawong ini mga paragumod-gumod, mga reklamador manungod sa saindang kamugtakan sa buhay, na sinusunod an sadiri nindang mga kamawutan, asin an mga nguso ninda nagtataram nin labi-labing mga kahambugan, mantang pigbubuladas ninda an iba* para sa sadiri nindang pakinabang. 17  Kun manungod sa saindo, mga namumutan, girumdumon nindo an mga tataramon na sinabi kaidto* kan mga apostol kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo. 18  Arog baga kaini an sinasabi ninda sa saindo: “Sa huring panahon magkakaigwa nin mga paratuya, na sinusunod an sadiri nindang mga kamawutan para sa bakong diyosnon na mga bagay.” 19  An mga ini an nagigin kawsa nin pagkabaranga, mga tawong sa-hayop an ugali,* na mayong espirituwalidad.* 20  Alagad kamo, mga namumutan, pakusuga an sadiri nindo sa saindong kabanal-banaling pagtubod asin mamibi na may paggiya nin banal na espiritu 21  tanganing magdanay kamo sa pagkamuot nin Diyos, mantang hinahalat nindo an pagkahirak kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo, na minaresulta sa buhay na daing katapusan. 22  Siring man, padagos na magpahiling nin pagkahirak sa nagkapira na igwa nin mga pagduwa-duwa; 23  iligtas nindo sinda paagi sa pag-agaw sa sainda hali sa kalayo. Alagad padagos man na magpahiling nin pagkahirak sa iba pa, na ginigibo iyan na may pagkatakot, pero sa paggibo kaiyan, dapat nindong ikaungis dawa an saindang bado na nadigtaan kan laman. 24  Sa saro na kaya kamong ingatan na dai magkasala* asin na kaya kamong patindugon na daing depekto asin may dakulang kagaya-gayahan sa atubangan kan saiyang kamurawayan,* 25  sa iyo sanang Diyos na satuyang Paraligtas paagi ki Jesu-Cristo na Kagurangnan niyato, mapasaiya an kamurawayan, an kamahalan, an kapangyarihan, asin an awtoridad sa bilog na panahon na nakaagi asin ngunyan pati na sa daing sagkod na panahon na maabot. Amen.

Mga Nota

O “daing supog na paggawi.” Sa Griego, a·selʹgei·a. Hilingon an “Daing pakundangan na paggawi” sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
Nanunungod ini sa daing sagkod na kalaglagan. Hilingon an “Gehenna” sa Glosaryo.
O “lawas.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “na nagadan nin lubos.”
Hilingon an “Propesiya” sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “mantang nag-uumaw sinda nin mga tawo.”
O “an mga bagay na ihinula.”
O “mga tawong pisikal.”
Sa literal, “mayo kan espiritu.”
Sa literal, “masingkog.”
O “sa saiyang mamuraway na presensiya.”