Juan 9:1-41

  • Pinaumayan ni Jesus an lalaking ipinangaking buta (1-12)

  • Inusisa kan mga Fariseo an pinaumayan na lalaki (13-34)

  • Pagigin buta kan mga Fariseo (35-41)

9  Mantang nag-aagi si Jesus, nahiling niya an sarong lalaking buta na puon pa kan mamundag.  Asin hinapot siya kan saiyang mga disipulo: “Rabbi, siisay an nagkasala, an tawong ini o an mga magurang niya, kaya ipinangaki siyang buta?”  Nagsimbag si Jesus: “Bako an tawong ini an nagkasala asin bako man an mga magurang niya, alagad pagkakataon ini na mahayag an mga gibo nin Diyos paagi sa saiya.  Dapat tang gibuhon an mga gibo kan Saro na nagsugo sa sako miyentras na aldaw pa; maabot an banggi na mayo nang tawo an makakagibo.  Sagkod na yaon pa ako sa kinaban, ako an ilaw kan kinaban.”  Pagkasabi niya kan mga bagay na ini, naglutab siya sa daga asin guminibo nin laboy paagi sa liwoy, asin ilinahid niya an laboy sa mga mata kan lalaki  asin sinabi sa saiya: “Sige na, maghugas ka sa karigusan nin Siloam” (na an buot sabihon ‘Pinabulwak’). Naghali ini saka naghugas, asin nagbalik na nakakahiling na.  Dangan an mga pagtaraid asin an mga parating nakakahiling sa saiya kaidto na nakikilimos nagsarabi: “Bakong iyo ini su lalaki na parating nakatukaw asin nakikilimos?”  May mga nagsasabi: “Siya idto.” An iba man nagsasabi: “Bako, pero kaagid niya siya.” An lalaki pauruutrong nagsabi: “Ako idto.” 10  Kaya hinapot ninda siya: “Paano namuklat an mga mata mo?” 11  Suminimbag siya: “Su lalaking inaapod na Jesus naggibo nin laboy asin ilinahid niya iyan sa mga mata ko saka sinabi sa sako, ‘Magduman ka sa Siloam asin maghugas kan sadiri mo.’ Kaya nagduman ako saka naghugas asin nakahiling na ako.” 12  Sa siring sinabi ninda sa saiya: “Hain an lalaking iyan?” Sinabi niya: “Dai ko aram.” 13  Dinara ninda sa mga Fariseo an lalaking dating buta. 14  Nagkataon man na Sabbath kan aldaw na ginibo ni Jesus an laboy asin iminuklat an mga mata kan lalaki. 15  Kaya pati an mga Fariseo nagpuon na maghapot sa lalaki kun paano siya nakahiling. Sinabi niya sa sainda: “Linagan niya nin laboy an mga mata ko, tapos naghugas ako, asin nakahiling na ako.” 16  Dangan an nagkapira sa mga Fariseo nagsabi: “An tawong ini bakong gikan sa Diyos, ta dai siya nag-uutob kan Sabbath.” An iba man nagsabi: “Paanong an sarong tawong parakasala makakagibo nin arog kaiyan na mga tanda?” Kaya dai sinda nagkakauruyon. 17  Sa giraray sinabi ninda sa lalaking dating buta: “Ano an masasabi mo manungod sa saiya, mantang mga mata mo an iminuklat niya?” Nagsimbag an lalaki: “Saro siyang propeta.” 18  Alagad, an mga Judio dai nagturubod na siya dating buta pero nakakahiling na, sagkod na umabot sa puntong ipinaapod ninda an mga magurang kan lalaki. 19  Asin hinapot ninda an mga ini: “Iyo ini an saindong aki na pigsasabi nindong ipinangaking buta? Paano nangyaring nakakahiling na siya?” 20  Nagsimbag an mga magurang niya: “Aram ming iyo ini an samuyang aki asin na ipinangaki siyang buta. 21  Pero kun paano nangyaring nakakahiling na siya ngunyan, dai mi aram; o kun siisay an nagmuklat kan saiyang mga mata, dai mi aram. Haputon nindo siya. Nasa edad na siya. Siya an dapat magtaram para sa sadiri niya.” 22  Sinabi ini kan saiyang mga magurang dahil natatakot sinda sa mga Judio, huli ta nagkaigwa na nin kasunduan an mga Judio na kun may siisay man na magpahayag na si Jesus iyo an Cristo, an tawong iyan dapat na itiwalag sa sinagoga. 23  Ini an dahilan kaya sinabi kan saiyang mga magurang: “Nasa edad na siya. Haputon nindo siya.” 24  Kaya sa ikaduwang pagkakataon inapod ninda an lalaki na dating buta asin sinabi sa saiya: “Magtao kang kamurawayan sa Diyos; aram niyamo na parakasala an tawong ini.” 25  Nagsimbag siya: “Kun parakasala man siya, dai ko aram. An aram ko lang, dati akong buta, pero ngunyan nakakahiling na ako.” 26  Dangan sinabi ninda sa saiya: “Ano an ginibo niya sa saimo? Paano niya iminuklat an saimong mga mata?” 27  Sinimbag niya sinda: “Sinabi ko na sa saindo, pero dai kamo nagdangog. Taano ta gusto nindong madangog giraray? Dai man nindo gustong magin mga disipulo niya, bako?” 28  Dahil kaini mapagtuya ninda siyang sinabihan: “Disipulo ka kan tawong idto, pero kami mga disipulo ni Moises. 29  Aram ming nakipag-ulay an Diyos ki Moises, alagad kun manungod sa tawong ini, dai mi aram kun siisay an nagsugo sa saiya.” 30  Suminimbag sa sainda an lalaki: “Makangalas nanggad ini, na dai nindo aram kun siisay an nagsugo sa saiya, alagad ta iminuklat niya an sakuyang mga mata. 31  Aram niyato na an Diyos dai nagdadangog sa mga parakasala, alagad kun an saro may takot sa Diyos asin naggigibo kan saiyang kabutan, dinadangog niya ini. 32  Puon pa kan suanoy, dai pa lamang nin nabaretaan na may nakapamuklat sa mga mata nin ipinangaking buta. 33  Kun an tawong ini bakong sugo nin Diyos, dai lamang siya nin magiginibo.” 34  Bilang simbag sinabi ninda sa saiya: “Namundag kang makasalan, tapos ika an nagtutukdo sa samo?” Asin itiniwalag ninda siya! 35  Nabaretaan ni Jesus na itiniwalag ninda an lalaki, asin kan manumpungan niya ini, sinabi niya: “Nagtutubod ka sa Aki nin tawo?” 36  Nagsimbag an lalaki: “Ginoo, siisay siya? Sabihon mo sa sako tanganing magtubod ako sa saiya.” 37  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Nahiling mo na siya, asin sa katunayan, siya ining nakikipag-ulay sa saimo.” 38  Sinabi niya: “Nagtutubod ako sa saiya, Kagurangnan.” Asin nagluhod sa saiya an lalaki. 39  Dangan sinabi ni Jesus: “Nagdigdi ako sa kinaban para magtao nin basehan sa paghusgar, tanganing an mga dai nakakahiling makahiling asin an mga nakakahiling magin buta.” 40  Nadangog ini kan mga Fariseong yaon duman, asin sinabi ninda sa saiya: “An buot mong sabihon, buta man kami?” 41  Sinabihan sinda ni Jesus: “Kun kamo buta, dai kuta kamo nin kasalan. Pero ngunyan sinabi nindong ‘Nakakahiling kami.’ Nagdadanay an saindong kasalan.”

Mga Nota