Juan 5:1-47

  • Pinaumayan an may hilang na lalaki sa Betzata (1-18)

  • Si Jesus tinawan kan saiyang Ama nin awtoridad (19-24)

  • An mga gadan makakadangog kan boses ni Jesus (25-30)

  • Mga patotoo manungod ki Jesus (31-47)

5  Pagkatapos kaini, nag-abot an kapiyestahan kan mga Judio, asin nagpasiring si Jesus sa Jerusalem.  Duman sa Jerusalem sa Trangkahan nin mga Karnero igwa nin dakulang karigusan na inaapod sa Hebreo na Betzata, na napapalibutan nin limang pasilyong may atop.*  Nakahigda sa mga pasilyong ini an dakul na may hilang, buta, pilay, asin an mga may paralisadong kamot o bitis.  *——  Alagad may sarong lalaki duman na 38 taon nang may hilang.  Huling nahiling ni Jesus an lalaking ini na nakahigda duman asin huling aram niya na haloy nang panahon na may hilang ini, sinabi niya sa lalaki: “Gusto mong marahay?”  Nagsimbag an lalaking may hilang: “Ginoo, mayo nin siisay man na mabuntog sa sako sa karigusan pag binubukag an tubig; pag minadiyan na kaya ako sa tubig, iniinutan ako nin iba.”  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Magbuhat ka! Kuana an banig* mo asin maglakaw ka.”  Tulos na narahay an lalaki, asin kinua niya an saiyang banig* saka nagpuon na maglakaw. Sabbath* kan aldaw na idto. 10  Kaya sinabihan kan mga Judio an naumayan na lalaki: “Sabbath ngunyan, asin bakong suno sa Katugunan na bitbiton mo an banig* na iyan.” 11  Alagad nagsimbag siya sa sainda: “Su nagparahay sa sako, siya mismo an nagsabi sa sakuya, ‘Kuana an banig* mo asin maglakaw ka.’” 12  Hinapot ninda siya: “Siisay an tawong iyan na nagsabi sa saimong ‘Kuana iyan asin maglakaw ka’?” 13  Alagad dai aram kan lalaking naumayan kun siisay an tawong idto, huli ta naghali si Jesus na dai naririsa asin suminalak sa dakul na tawong yaon duman. 14  Pagkatapos kaini nanumpungan siya ni Jesus sa templo asin sinabi sa saiya: “Hilinga, rahay ka na. Dai ka na maggibo nin kasalan, tanganing dai nin mas maraot na mangyari sa saimo.” 15  Naghali an lalaki asin nagsabi sa mga Judio na si Jesus an nagparahay sa saiya. 16  Dahil kaini, pinersegir si Jesus kan mga Judio huli ta ginigibo niya an mga bagay na ini sa aldaw nin Sabbath. 17  Alagad sinabi niya sa sainda: “An sakuyang Ama padagos sa paggibo sagkod ngunyan, asin padagos man ako sa paggibo.” 18  Kaya lalo pa lugod na naghinguwa an mga Judio na gadanon siya, huli ta bako sanang pigbabalga niya an Sabbath kundi inaapod man niya na saiyang Ama an Diyos, na ginigibo an sadiri niya na kapantay nin Diyos. 19  Kaya bilang simbag sinabi ni Jesus sa sainda: “Sinisigurado ko nanggad sa saindo, an Aki dai makakagibo nin maski sarong bagay sa sadiri niyang kabutan, kundi kun ano sana an nahihiling niya na ginigibo kan Ama. Huli ta ano man na mga bagay na ginigibo kan Ama, an mga bagay na ini ginigibo man kan Aki sa kaparehong paagi. 20  Huli ta namumutan kan Ama an Aki asin ipinapahiling niya sa saiya an gabos na ginigibo niya, asin ipapahiling niya sa saiya an mga gibo na urog pa kisa sa mga ini, tanganing magngaralas kamo. 21  Huling kun paanong an mga gadan ibinabangon asin tinatawan nin buhay kan Ama, tinatawan man nin buhay kan Aki an siisay man na gusto niyang tawan. 22  Huli ta an Ama dai nanggad naghuhukom sa kiisay man, kundi ipinagkatiwala niya sa Aki an gabos na paghukom, 23  tanganing an gabos magtaong onra sa Aki kun paanong nagtatao sinda nin onra sa Ama. An siisay man na dai nagtataong onra sa Aki dai nagtataong onra sa Ama na nagsugo sa saiya. 24  Sinisigurado ko nanggad sa saindo, an siisay man na nagdadangog sa sakuyang tataramon asin nagtutubod sa Saiya na nagsugo sa sako igwa nin buhay na daing katapusan, asin dai siya huhukuman kundi nakabalyo na siya hali sa kagadanan pasiring sa buhay. 25  “Sinisigurado ko nanggad sa saindo, maabot an oras, asin ngunyan na iyan, na madadangog kan mga gadan an boses kan Aki nin Diyos, asin an mga naghihimati mabubuhay. 26  Huli ta kun paanong an Ama iyo an gikanan nin buhay, itinugot man niya na an Aki magin gikanan nin buhay. 27  Asin tinawan Niya siya nin awtoridad na maghukom, huling siya an Aki nin tawo. 28  Dai nindo ini ipagngalas, huli ta maabot an oras na an gabos na yaon sa mga lulubngan na girumduman makakadangog kan saiyang boses 29  asin maruluwas, idtong mga naggiribo nin marahay pasiring sa pagkabuhay liwat para sa buhay, asin idtong mga naggiribo nin karatan pasiring sa pagkabuhay liwat para sa paghukom. 30  Dai ako makakagibo nin maski sarong bagay sa sadiri kong kabutan. Kauyon kan nadadangog ko, naghuhukom ako, asin an sakuyang paghukom matanos, huli ta an gusto kong gibuhon bako an sadiri kong kabutan kundi an kabutan kan nagsugo sa sako. 31  “Kun ako sana an nagpapatotoo manungod sa sadiri ko, an sakuyang patotoo bakong balido. 32  May saro pang nagpapatotoo manungod sa sako, asin aram kong totoo an saiyang sinasabi manungod sa sako. 33  Nagsugo kamo nin mga tawo ki Juan, asin nagpatotoo siya mapadapit sa katotoohan. 34  Minsan siring, dai ako nagdedepende sa patotoo nin tawo, alagad sinasabi ko an mga bagay na ini tanganing kamo maligtas. 35  Siya sarong naglalaad asin nagliliwanag na lampara, asin sa halipot na panahon minawot nindong mag-ugma sa saiyang liwanag. 36  Pero igwa ako kan patotoo na mas urog kisa kan ki Juan, huli ta an mismong mga gibo na ipinapagibo sa sako kan sakuyang Ama, an mga ginigibo kong ini, nagpapatotoo na isinugo ako kan Ama. 37  Asin an Ama na nagsugo sa sako, siya mismo an nagpatotoo manungod sa sako. Dai pa nindo kasuarin man nadangog an saiyang boses o nahiling an saiyang itsura, 38  asin an saiyang tataramon dai nagdadanay sa saindo, huli ta dai kamo nagtutubod sa mismong isinugo niya. 39  “Sinisiyasat nindo an Kasuratan huli ta iniisip nindo na paagi kaiyan* magkakaigwa kamo nin buhay na daing katapusan; asin an mismong mga nasusurat diyan an nagpapatotoo manungod sa sako. 40  Alagad ta habo nindong pumadigdi sa sako tanganing magkaigwa kamo nin buhay. 41  Dai ko pigmamawot na pamurawayon ako nin mga tawo, 42  pero bako kamong arog kaiyan. Aram na aram ko na dai kamong pagkamuot sa Diyos. 43  Puminadigdi ako sa ngaran kan sakuyang Ama, alagad dai nindo ako inaako. Kun may ibang pumadigdi sa sadiri niyang ngaran, aakuon nindo siya. 44  Paano nindo magigibong magtubod, mantang an gusto nindo mag-ako nin kamurawayan hali sa lambang saro asin dai nindo pighihinguwang makamtan an kamurawayan na hali sa Diyos mismo? 45  Dai nindo pag-isipon na iaakusar ko kamo sa Ama; igwa nin saro na nag-aakusar sa saindo, si Moises, na iyo an pinagbabasaran nindo kan saindong paglaom. 46  Sa katunayan, kun nagtutubod kamo ki Moises, matubod kamo sa sako, huli ta nagsurat siya manungod sa sakuya. 47  Pero kun dai kamo nagtutubod sa mga isinurat niya, paano kamo matubod sa mga sinasabi ko?”

Mga Nota

An atop kan mga pasilyo igwang dakul na harigi.
Hilingon an nota sa Mateo 17:21.
O “higdaan.”
O “higdaan.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “higdaan.”
O “higdaan.”
An buot sabihon, an Kasuratan.