Juan 4:1-54

  • Si Jesus asin an Samaritana (1-38)

    • Sambahon an Diyos “sa espiritu asin katotoohan” (23, 24)

  • Dakul na Samaritano an nagtubod ki Jesus (39-42)

  • Pinaumayan ni Jesus an aki nin sarong opisyal (43-54)

4  Kan maaraman kan Kagurangnan na nabaretaan na kan mga Fariseo na mas dakul siyang* nagigin disipulo asin binabawtismuhan kisa ki Juan—  maski ngani bako mismo si Jesus an nagbabawtismo kundi an saiyang mga disipulo—  naghali siya sa Judea asin nagpasiring giraray sa Galilea.  Alagad kinaipuhan niyang umagi sa Samaria.  Kaya nag-abot siya sa sarong siyudad sa Samaria na inaapod Sicar, harani sa daga na itinao ni Jacob sa aki niyang si Jose.  Sa katunayan, yaon duman an bubon ni Jacob. Nagtukaw si Jesus sa may bubon,* na pagal-pagal sa pagbaklay. Mga ikaanom na oras* na kaidto.  Sarong babaying taga Samaria an nag-abot tanganing magsakdo nin tubig. Sinabi ni Jesus sa saiya: “Painuma man ako.”  (Nagharali kaya an mga disipulo niya pasiring sa siyudad tanganing magbakal nin kakanon.)  Kaya sinabi kan Samaritana sa saiya: “Judio ka baga, taano ta naghahagad ka nin maiinom sa sako na sarong Samaritana?” (Huli ta an mga Judio dai nakikiiba-iba sa mga Samaritano.) 10  Bilang simbag sinabi ni Jesus sa saiya: “Kun naaraman mo sana an mapadapit sa daing bayad na regalo nin Diyos asin kun siisay an nagsasabi sa saimo, ‘Painuma man ako,’ naghagad ka na kuta sa saiya, asin tinawan ka na kuta niya nin tubig na buhay.” 11  Sinabi kan babayi sa saiya: “Ginoo, dai ka nganing pansakdo nin tubig, tapos hararom an bubon. Kaya sain mo kukuanon an tubig na buhay na ini? 12  Mas matibay ka pa daw sa apuon ming si Jacob, na nagtao sa samo kan bubon na ini asin nag-inom diyan kaiba an saiyang mga aki saka mga ataman na hayop?” 13  Bilang simbag sinabi ni Jesus sa saiya: “An gabos na nag-iinom sa tubig na ini mapapaha giraray. 14  An siisay man na uminom sa tubig na itatao ko sa saiya dai na nanggad nuarin man mapapaha, alagad an tubig na itatao ko sa saiya magigin siring sa burabod nin tubig sa laog niya na nagbubulak-bugak tanganing magtao nin buhay na daing katapusan.” 15  Sinabi kan babayi sa saiya: “Ginoo, tawan mo ako kan tubig na iyan, tanganing dai na ako mapaha asin dai na ako magparabalik-balik sa lugar na ini para magsakdo nin tubig.” 16  Sinabi niya sa saiya: “Sige na, apuda an agom mo asin iiba mo siya digdi.” 17  Nagsimbag an babayi: “Dai akong agom.” Sinabi ni Jesus sa saiya: “Tama ka sa sinabi mong ‘Dai akong agom.’ 18  Huli ta lima na an nagin agom mo, asin an lalaking kasaruan mo ngunyan bako mo man agom. Kaya totoo an sinabi mo.” 19  Sinabi kan babayi sa saiya: “Ginoo, sa hiling ko saro kang propeta. 20  An samuyang mga apuon digdi sa bukid na ini nagsamba, pero an sabi nindo sa Jerusalem dapat na magsamba an mga tawo.” 21  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Maniwala ka sa sako, maabot an oras na dai na kamo masamba sa Ama sa bukid na ini o sa Jerusalem man. 22  Nagsasamba kamo sa dai nindo aram; nagsasamba kami sa aram mi, huli ta an kaligtasan minagikan sa mga Judio. 23  Minsan siring, maabot an oras, asin ngunyan na iyan, na an tunay na mga parasamba masamba sa Ama sa espiritu asin katotoohan, huli ta sa katunayan, mga arog ninda an hinahanap kan Ama na magsamba sa saiya. 24  An Diyos sarong Espiritu, asin an mga nagsasamba sa saiya dapat na sumamba sa espiritu asin katotoohan.” 25  Sinabi kan babayi sa saiya: “Aram kong madatong an Mesiyas, na inaapod na Cristo. Pag nagdatong siya, ihahayag niya sa samo an gabos na bagay.” 26  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Ako na kaulay mo, ako siya.” 27  Dangan nag-abot an saiyang mga disipulo, asin napangalas sinda huli ta nakikipag-ulay siya sa sarong babayi. Siyempre, mayo sa sainda an nagsabi: “Ano an tuyo mo sa saiya?” o “Taano ta nakikipag-ulay ka sa saiya?” 28  Kaya iwinalat kan babayi an saiyang dulay asin nagduman sa siyudad saka nagsabi sa mga tawo: 29  “Madya kamo, hilingon nindo idtong tawo na nagsaysay sa sako kan gabos na ginibo ko. Ano daw, iyo na kaya ini an Cristo?” 30  Nagharali sinda sa siyudad asin nagduman sa saiya. 31  Miyentras tanto, dinadagka siya kan mga disipulo: “Rabbi, kakan na.” 32  Alagad sinabi niya sa sainda: “Igwa ako nin kakanon na dai nindo aram.” 33  Kaya nag-urulay-ulay an mga disipulo: “Dai man nin nagdara sa saiya nin ano man na kakanon, bako?” 34  Sinabi ni Jesus sa sainda: “An sakuyang kakanon iyo na gibuhon an kabutan niya na nagsugo sa sako asin na tapuson an saiyang gibuhon. 35  Bakong sinasabi nindo na apat na bulan pa bago mag-aranihan? Magdangog kamo! Sinasabi ko sa saindo: Hilingon nindo asin pagmasdan an kaumahan, hirinog na an tipasi asin puwede nang anihon. Sa ngunyan, 36  an mga paraani nag-aako na nin tangdan asin nagtitipon na nin mga bunga para sa buhay na daing katapusan, tanganing an parasabwag asin an paraani magkaibanan na mag-ugma. 37  Huling sa bagay na ini, totoo an kasabihan: An saro parasabwag asin an saro man paraani. 38  Isinugo ko kamo tanganing anihon an dai nindo pinagpagalan. Iba an nagpagal, asin nakikinabang kamo kan saindang pinagpagalan.” 39  Dakul sa mga Samaritano sa siyudad na idto an nagturubod ki Jesus dahil sa itinaram kan babayi na nagpatotoo, na sinasabi: “Isinaysay niya sa sako an gabos na ginibo ko.” 40  Kaya kan magduman sa saiya an mga Samaritano, nakiulay sinda sa saiya na dai nguna siya maghali, asin nagdanay siya duman nin duwang aldaw. 41  Huli kaiyan, dakul pa an nagturubod dahil sa mga tataramon niya, 42  asin sinabi ninda sa babayi: “Nagtutubod kami ngunyan bako na lang dahil kan sinabi mo; huli ta nadangog mi na mismo, asin aram niyamo na an tawong ini talagang iyo an paraligtas kan kinaban.” 43  Pagkatapos kan duwang aldaw, naghali siya duman asin nagpasiring sa Galilea. 44  Alagad, si Jesus mismo nagpatotoo na an sarong propeta dai tinatawan nin onra sa sadiri niyang lugar. 45  Pero pag-abot niya sa Galilea, inako siya kan mga taga duman, dahil nahiling ninda an gabos na ginibo niya sa Jerusalem kan kapiyestahan, huling nagduruman man sinda sa kapiyestahan. 46  Dangan nagpasiring giraray siya sa Cana sa Galilea, kun sain ginibo niyang arak an tubig. Asin igwa nin sarong opisyal kan hadi na an aking lalaki naghihilang sa Capernaum. 47  Kan madangog kan tawong ini na nag-abot si Jesus sa Galilea hali sa Judea, nagduman siya ki Jesus asin nakiulay na mag-iba ini sa saiya asin paumayan an saiyang aki, huli ta naghihingagdan na ini. 48  Alagad sinabi ni Jesus sa saiya: “Sagkod na dai kamo nakakahiling nin mga tanda asin ngangalásan, dai nanggad kamo maniniwala.” 49  Sinabi sa saiya kan opisyal kan hadi: “Kagurangnan, mag-iba ka sa sako bago magadan an aki ko.” 50  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Magpuli ka na; rahay na an saimong aki.” Nagtubod an lalaki sa sinabi sa saiya ni Jesus, asin naghali siya. 51  Alagad kan papuli na siya, sinabat siya kan mga uripon niya tanganing sabihon na buhay* an aki niya. 52  Kaya hinapot niya sinda kun anong oras ini nagrahay. Nagsimbag sinda sa saiya: “Nawara su kalintura niya kasuudma, kan ikapitong oras.”* 53  Dangan narealisar kan ama na iyan an mismong oras na sinabi ni Jesus sa saiya: “Rahay na an saimong aki.” Kaya siya asin an gabos niyang kairiba sa harong nagturubod. 54  Ini an ikaduwang beses na naggibo si Jesus nin tanda sa pag-abot niya sa Galilea hali sa Judea.

Mga Nota

Sa literal, “si Jesus na.”
O “burabod.”
An buot sabihon, mga alas dose nin udto.
O “parahay na.”
An buot sabihon, mga ala una nin hapon.