Juan 3:1-36

  • Si Jesus asin si Nicodemo (1-21)

    • Naimundag giraray (3-8)

    • An Diyos namuot sa kinaban (16)

  • An huring patotoo ni Juan manungod ki Jesus (22-30)

  • An saro na gikan sa itaas (31-36)

3  May sarong lalaki na kabilang sa mga Fariseo na an pangaran Nicodemo, sarong tagapamahala kan mga Judio.  Nagduman ini ki Jesus kan banggi asin nagsabi sa saiya: “Rabbi, aram ming isinugo ka kan Diyos bilang paratukdo, huli ta dai nin siisay man na makakagibo kan mga tandang ini na ginigibo mo kun mayo sa saiya an Diyos.”  Bilang simbag sinabi ni Jesus sa saiya: “Sinisigurado ko nanggad sa saimo, sagkod na an saro dai imundag giraray,* dai niya mahihiling an Kahadian nin Diyos.”  Sinabi ni Nicodemo sa saiya: “Paano imumundag an saro kun siya gurang na? Dai siya makakalaog nin ikaduwang beses sa tulak kan saiyang ina asin mamundag giraray, bako daw?”  Suminimbag si Jesus: “Sinisigurado ko nanggad sa saimo, sagkod na an saro dai imundag sa tubig asin espiritu, dai siya makakalaog sa Kahadian nin Diyos.  An iminundag sa laman, laman, asin an iminundag sa espiritu, espiritu.  Dai ka magngalas na sinabi ko sa saimo: Dapat na kamo naimundag giraray.  An duros naghuhuyop kun sain kaiyan gusto, asin nadadangog mo an sagiwsiw kaiyan, alagad dai mo aram kun sain iyan hali asin kun sain iyan minapasiring. Arog man kaiyan sa siisay man na namundag sa espiritu.”  Bilang simbag sinabi ni Nicodemo sa saiya: “Paano mangyayari an mga bagay na ini?” 10  Nagsimbag si Jesus: “Saro kang paratukdo sa Israel, pero taano ta dai mo aram an mga bagay na ini? 11  Sinisigurado ko nanggad sa saimo, itinataram mi an aram mi, asin nagpapatotoo kami kan nahiling mi, pero dai nindo inaako an samuyang patotoo. 12  Kun dai ngani kamo nagtutubod kan sabihon ko sa saindo an manungod sa mga bagay sa daga, paano kamo matubod kun sabihon ko sa saindo an manungod sa mga bagay sa langit? 13  Saro pa, mayo nin tawong nagsakat sa langit, alagad an Aki nin tawo an saro na nagbaba hali sa langit. 14  Asin kun paanong initaas ni Moises an halas duman sa kaawagan, an Aki nin tawo kaipuhan man na iitaas, 15  tanganing an siisay man na nagtutubod sa saiya magkaigwa nin buhay na daing katapusan. 16  “Huli ta an Diyos namuot na gayo sa kinaban kaya itinao niya an saiyang bugtong na Aki, tanganing an siisay man na nagtutubod sa saiya dai malaglag kundi magkaigwa nin buhay na daing katapusan. 17  Huli ta dai isinugo nin Diyos sa kinaban an saiyang Aki tanganing hukuman kaini an kinaban, kundi tanganing maligtas an kinaban paagi sa saiya. 18  An siisay man na nagtutubod sa saiya dai huhukuman. An siisay man na dai nagtutubod nahukuman na, huli ta dai siya nagtubod sa ngaran kan bugtong na Aki nin Diyos. 19  Ini an basehan sa paghukom: na an ilaw nagdatong sa kinaban, alagad namutan kan mga tawo an kadikluman imbes na an liwanag, huling an saindang mga gibo maraot. 20  Huli ta an siisay man na naggigibo nin karatan nauungis sa liwanag asin dai minarani sa liwanag, tanganing an saiyang mga gibo dai masaway.* 21  Alagad an siisay man na naggigibo kan tama minarani sa liwanag, tanganing an saiyang mga gibo mahayag na kauyon kan kabutan nin Diyos.” 22  Pagkatapos kaini, si Jesus saka an saiyang mga disipulo nagpasiring sa mga baryo kan Judea, asin naghaloy-haloy siya duman kaiba ninda saka nagbawtismo. 23  Pero si Juan nagbabawtismo man sa Enon harani sa Salim, huli ta matubig duman, asin an mga tawo nagduduruman asin binabawtismuhan; 24  kan panahon na iyan dai pa ipinepreso si Juan. 25  Nagkaigwa ngunyan nin diskusyunan an mga disipulo ni Juan asin an sarong Judio mapadapit sa pagdalisay. 26  Kaya nagduman sinda ki Juan asin nagsabi sa saiya: “Aram mo Rabbi, su lalaking nakaiba mo sa ibong kan Jordan, na manungod sa saiya nagpatotoo ka, nagbabawtismo siya, asin gabos nagduduman sa saiya.” 27  Bilang simbag sinabi ni Juan: “An sarong tawo dai makakaako nin maski sarong bagay kun dai iyan itao sa saiya hali sa langit. 28  Kamo mismo makakapagpatotoo na sinabi ko, ‘Bako ako an Cristo, kundi isinugo ako na mainot sa saiya.’ 29  An nobya para sa nobyo. Alagad an amigo kan nobyo, pag nagtindog siya asin nadangog niya an nobyo, dakulaon an saiyang kaugmahan dahil sa boses kan nobyo. Kaya an sakuyang kaugmahan nagin lubos na. 30  Siya kaipuhan na padagos na magdakul, pero ako kaipuhan na padagos na magdikit.” 31  An saro na gikan sa itaas nakakalabi sa gabos na iba pa. An saro na gikan sa daga hali sa daga asin nagtataram mapadapit sa mga bagay sa daga. An saro na gikan sa langit nakakalabi sa gabos na iba pa. 32  Nagpapatotoo siya manungod sa mga bagay na nahiling asin nadangog niya, alagad mayo nin tawo na minaako kan saiyang patotoo. 33  An siisay man na minaako kan patotoo niya minalaag kan saiyang tatak* na an Diyos pirming totoo an sinasabi. 34  Huli ta an saro na isinugo nin Diyos nagtataram kan mga tataramon nin Diyos, huling dai Niya tinitipid* an pagtao kan espiritu. 35  Namumutan kan Ama an Aki asin an gabos na bagay itinao niya sa saiyang kamot. 36  An nagtutubod sa Aki may buhay na daing katapusan; an minasuway sa Aki dai magkakamit nin buhay, kundi an kaanggutan nin Diyos nagdadanay sa saiya.

Mga Nota

O posibleng “imundag gikan sa itaas.”
O “mabuyagyag.”
O “minakumpirmar.”
O “sinusukol.”