Juan 21:1-25

  • Nagpahiling si Jesus sa saiyang mga disipulo (1-14)

  • Siniyerto ni Pedro na namumutan niya si Jesus (15-19)

    • “Pakakana an sakuyang saradit na karnero” (17)

  • An kaaabtan kan namumutan na disipulo ni Jesus (20-23)

  • Kongklusyon (24, 25)

21  Pagkatapos kaini, nagpahiling giraray si Jesus sa mga disipulo, sa may Dagat nin Tiberias. Nagpahiling siya sa arog kaining paagi.  Magkairibanan si Simon Pedro, si Tomas (na inaapod Kambal), si Natanael na taga Cana sa Galilea, an mga aking lalaki ni Zebedeo, asin duwa pa sa saiyang mga disipulo.  Sinabi ni Simon Pedro sa sainda: “Maninira ako.” Sinabi ninda sa saiya: “Maiba kami sa saimo.” Nagharali sinda asin naglunad sa sakayan, alagad dai sindang nadakop kan bangging idto.  Alagad kan mag-aagahon na, nakatindog si Jesus sa baybayon, pero dai namidbid kan mga disipulo na si Jesus palan idto.  Dangan nagsabi si Jesus sa sainda: “Mga aki, igwa na lamang kamong makakakan* diyan?” Nagsimbag sinda: “Mayo lamang!”  Sinabi niya sa sainda: “Iitsa nindo an hikot sa tuong parte kan sakayan asin makakadakop kamo.” Kaya initsa ninda iyan, alagad dai ninda iyan mabutong huli sa kadakulan nin sira.  Dangan an disipulong namumutan ni Jesus nagsabi ki Pedro: “An Kagurangnan iyan!” Pagkadangog ni Simon Pedro na iyo idto an Kagurangnan, isinulot* niya an saiyang pang-ibabaw na bado, huli ta nakahuba* siya, asin luminukso siya sa dagat.  Alagad an ibang mga disipulo nagsunod na nakalunad sa sadit na sakayan asin guyod-guyod ninda an hikot na pano nin sira, huli ta harani lang sinda sa baybayon, mga 90 metros* sana an distansiya.  Pag-abot ninda sa baybayon, nahiling ninda na igwa duman nin nagbabagang mga uring na may sirang nakasugba asin igwa man nin tinapay. 10  Sinabi ni Jesus sa sainda: “Darahon nindo digdi an nagkapirang sira na nadakop pa sana nindo.” 11  Kaya naglunad si Simon Pedro sa sakayan asin binutong niya pasiring sa baybayon an hikot na pano nin darakulang sira, bali 153 gabos. Asin maski dakulon iyan, dai nagisi an hikot. 12  Sinabi ni Jesus sa sainda: “Madya, pamahaw na kamo.” Mayo ni saro sa mga disipulo an nagkusog-buot na haputon siya: “Siisay ka?” huli ta aram ninda na iyo idto an Kagurangnan. 13  Kinua ni Jesus an tinapay asin tinawan sinda, asin iyo man an ginibo niya sa sira. 14  Ini na an ikatulong beses na nagpahiling si Jesus sa mga disipulo pagkatapos siyang ibangon hali sa mga gadan. 15  Pakapamahaw ninda, sinabi ni Jesus ki Simon Pedro: “Simon na aki ni Juan, mas namumutan mo ako kisa sa mga ini?” Suminimbag siya sa saiya: “Iyo Kagurangnan, aram mong may pagkamuot ako sa saimo.” Sinabi niya ki Pedro: “Pakakana an sakuyang mga kordero.” 16  Sa giraray sinabi niya sa saiya sa ikaduwang beses: “Simon na aki ni Juan, namumutan mo ako?” Suminimbag siya: “Iyo Kagurangnan, aram mong may pagkamuot ako sa saimo.” Sinabi niya ki Pedro: “Pasturan mo an sakuyang saradit na karnero.” 17  Sinabi niya sa saiya sa ikatulong beses: “Simon na aki ni Juan, may pagkamuot ka sa sako?” Namundo si Pedro na hinapot siya ni Jesus sa ikatulong beses: “May pagkamuot ka sa sako?” Kaya sinabi niya sa saiya: “Kagurangnan, aram mo an gabos na bagay; aram mong may pagkamuot ako sa saimo.” Sinabi ni Jesus sa saiya: “Pakakana an sakuyang saradit na karnero. 18  Sinisigurado ko nanggad sa saimo, kan hoben ka pa, ika an minabado sa sadiri mo asin minapasiring ka kun sain mo gusto. Alagad paggurang mo, uunaton mo an saimong mga kamot asin ibang tawo an mabado sa saimo saka madara sa saimo sa lugar na habo mong dumanan.” 19  Sinabi niya ini tanganing iparisa kun sa anong klase nin kagadanan papamurawayon ni Pedro an Diyos. Pagkasabi kaini, sinabi pa niya sa saiya: “Padagos kang sumunod sa sako.” 20  Nagbirik si Pedro asin nahiling niyang nagsusunod an disipulong namumutan ni Jesus, an saro na ruminani sa may daghan ni Jesus kaidtong nakaturukaw sinda sa pamanggihan saka suminabi: “Kagurangnan, siisay an saro na matraydor sa saimo?” 21  Kaya kan mahiling niya ini, sinabi ni Pedro ki Jesus: “Kagurangnan, siya, anong mangyayari sa saiya?” 22  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Kun kabutan ko man na magdanay siya sagkod na ako dumatong, ano ta kaipuhan mo pang aramon an manungod diyan? Padagos kang sumunod sa sako.” 23  Kaya naglakop sa mga tugang an sabi-sabi na an disipulong idto dai magagadan. Alagad, dai man sinabi ni Jesus ki Pedro na dai magagadan an disipulong idto, kundi an sabi niya: “Kun kabutan ko man na magdanay siya sagkod na ako dumatong, ano ta kaipuhan mo pang aramon an manungod diyan?” 24  Ini an disipulong nagpapatotoo manungod sa mga bagay na ini saka nagsurat kan mga bagay na ini, asin aram niyamo na tunay an saiyang patotoo. 25  Dakul na iba pang bagay an sa katunayan ginibo ni Jesus, na pag isinurat an bilog na detalye kaiyan, sa paghuna ko lang, dai magkakahusto sa kinaban an mga rolyong pinagsuratan.

Mga Nota

O “sira na makakakan.”
O “ihinagkos.”
O “haros daing bado.”
Sa literal, “mga 200 na maniko.” Hilingon an “Maniko” sa Glosaryo.