Juan 20:1-31

  • An lulubngan na daing laog (1-10)

  • Nagpahiling si Jesus ki Maria Magdalena (11-18)

  • Nagpahiling si Jesus sa saiyang mga disipulo (19-23)

  • Nagduda si Tomas alagad nakumbinsir sa huri (24-29)

  • Katuyuhan kan kasuratan na ini (30, 31)

20  Kan inot na aldaw kan semana, si Maria Magdalena amay na nagduman sa lulubngan,* miyentras na madiklom pa, asin nahiling niya na nahali na an gapong nakasara sa lulubngan.*  Kaya duminalagan siya pasiring duman ki Simon Pedro saka sa disipulong namumutan ni Jesus, asin sinabi niya sa sainda: “Kinua ninda sa lulubngan an Kagurangnan, asin dai mi aram kun sain ninda siya ibinugtak.”  Sa siring, si Pedro asin idtong saro pang disipulo puminasiring sa lulubngan.  Sabay na duminalagan an duwa, alagad mas marikas ki Pedro idtong kaiba niyang disipulo asin inot ining nakaabot sa lulubngan.  Kan magduko siya saka magsirip, nahiling niyang nakalatag duman an mga telang lino, alagad dai siya naglaog.  Dangan nag-abot man si Simon Pedro na kasunod niya, asin naglaog ini sa lulubngan. Asin nahiling niya an mga telang lino na nakalatag duman.  An telang ipinantaklob sa payo ni Jesus dai nakalatag kaibanan kan ibang mga telang ipinampatos sa saiya kundi suway ini asin nakalukot.  Dangan an disipulong inot na nakaabot sa lulubngan naglaog man, asin base sa nahiling niya, naniwala siya sa sinabi sa sainda.  Dai pa kaya ninda nasasabutan an sinabi sa Kasuratan na kaipuhan siyang magbangon hali sa mga gadan. 10  Sa siring nagbalik an mga disipulo sa mga harong ninda. 11  Alagad, si Maria nagdanay na nakatindog sa luwas harani sa lulubngan asin naghihibi. Dangan nagduko siya tanganing magsirip sa lulubngan, 12  asin nakahiling siya nin duwang anghel na nakaputi, na nakatukaw sa dating namumugtakan kan hawak ni Jesus, an saro sa may pamayuhan asin an saro sa may pamitisan. 13  Sinabi ninda sa saiya: “Babayi, taano ta naghihibi ka?” Sinabi niya sa sainda: “Kinua ninda an sakuyang Kagurangnan, asin dai ko aram kun sain ninda siya ibinugtak.” 14  Pagkasabi kaini, nagsalingoy siya asin nahiling niya si Jesus na nakatindog duman, pero dai niya namidbid na si Jesus palan idto. 15  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Babayi, taano ta naghihibi ka? Siisay an pighahanap mo?” Huling pig-iisip niyang iyo idto an hardinero, sinabi niya sa saiya: “Ginoo, kun kinua mo siya, sabihon mo sa sako kun sain mo siya ibinugtak, asin kukuanon ko siya.” 16  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Maria!” Nag-atubang si Maria dangan nagsabi sa saiya sa Hebreo: “Rabboni!” (na nangangahulugan “Paratukdo!”) 17  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Dai mo ako pagpugulon, huli ta dai pa ako nakakasakat sa Ama. Alagad magduman ka sa sakuyang mga tugang asin sabihon mo sa sainda, ‘Masakat ako sa sakuyang Ama asin saindong Ama, sa sakuyang Diyos asin saindong Diyos.’” 18  Nagduman si Maria Magdalena sa mga disipulo dara an bareta: “Nahiling ko an Kagurangnan!” Asin isinaysay niya sa sainda an mga sinabi ni Jesus sa saiya. 19  Kan pabanggi na kan aldaw na idto, na iyo an inot na aldaw kan semana, asin an mga pinto kun sain nagkakatiripon an mga disipulo nakabarat dahil sa takot ninda sa mga Judio, nagtunga si Jesus asin nagtindog sa tahaw ninda saka nagsabi sa sainda: “Mapasaindo an katuninungan.” 20  Pagkasabi kaini, ipinahiling niya sa sainda an saiyang mga kamot asin tagiliran. Dangan nag-urugma an mga disipulo huling nahiling ninda an Kagurangnan. 21  Sa giraray si Jesus nagsabi sa sainda: “Mapasaindo an katuninungan. Kun paanong isinugo ako kan Ama, isinusugo ko man kamo.” 22  Pagkasabi kaini, naghayop siya sa sainda asin nagsabi: “Akua nindo an banal na espiritu. 23  Kun papatawadon nindo an mga kasalan nin siisay man, an mga iyan napatawad na; kun dai nindo papatawadon an mga kasalan nin siisay man, an mga iyan magdadanay.” 24  Alagad si Tomas, na saro sa Dose asin inaapod Kambal, dai ninda kaibanan kan magtunga si Jesus. 25  Kaya an ibang mga disipulo nagsabi sa saiya: “Nahiling mi an Kagurangnan!” Alagad sinabi niya sa sainda: “Sagkod na dai ko mahiling an mga pinakuan* sa saiyang mga kamot asin mailaog ko diyan an sakuyang muro saka maisuksok ko an kamot ko sa saiyang tagiliran, dai nanggad ako maniniwala.” 26  Buweno, pakalihis nin walong aldaw, nasa laog giraray nin harong an mga disipulo, asin kaibanan ninda si Tomas. Dawa nakabarat an mga pinto, nagtunga si Jesus asin nagtindog sa tahaw ninda saka nagsabi: “Mapasaindo an katuninungan.” 27  Dangan sinabi niya ki Tomas: “Ilaag mo digdi an saimong muro, asin hilingon mo an sakong mga kamot, tapos isuksok mo an saimong kamot sa sakuyang tagiliran, asin dai ka na magparaduda kundi magtubod ka.” 28  Bilang simbag sinabi ni Tomas sa saiya: “Kagurangnan ko asin Diyos ko!” 29  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Dahil nahiling mo ako kaya ka nagtubod? Maugma an mga dai nakahiling alagad nagtutubod.” 30  An totoo, dakul pang ibang tanda an ginibo ni Jesus sa atubangan kan mga disipulo, na dai nakasurat sa kasuratan na ini. 31  Alagad an mga bagay na nakasurat digdi isinurat tanganing magtubod kamo na si Jesus iyo an Cristo, an Aki nin Diyos, asin dahil sa pagtubod na iyan, magkaigwa kamo nin buhay paagi sa saiyang ngaran.

Mga Nota

O “lulubngan na girumduman.”
O “lulubngan na girumduman.”
O “marka nin pako.”