Juan 2:1-25

  • Kasal sa Cana; tubig na nagin arak (1-12)

  • Lininig ni Jesus an templo (13-22)

  • Aram ni Jesus kun ano an nasa tawo (23-25)

2  Asin kan ikatulong aldaw nagkaigwa nin bangkete sa kasal duman sa Cana sa Galilea, asin yaon duman an ina ni Jesus.  Inimbitaran man si Jesus asin an mga disipulo niya sa bangkete sa kasal.  Kan kinulang nin arak, an ina ni Jesus nagsabi sa saiya: “Dai na sindang arak.”  Alagad sinabi ni Jesus sa saiya: “Ano ta makikilabot kita diyan?* Dai pa nag-aabot an sakuyang oras.”  Sinabi kan saiyang ina sa mga nagseserbi: “Gibuhon nindo an ano man na sabihon niya.”  Igwang anom na gapong tapayan na ibinugtak duman kauyon kan mga regulasyon nin mga Judio sa pagdalisay, asin an kada saro kaiyan malalagan nin mga 12 sagkod 17 galon.*  Sinabi ni Jesus sa sainda: “Panuon nindo nin tubig an mga tapayan.” Kaya pinano ninda iyan sagkod sa bunganga.  Dangan sinabi niya sa sainda: “Magkua kamo ngunyan nin dikit asin darahon nindo sa namamahala sa bangkete.” Kaya dinara ninda idto.  Ninamitan kan namamahala sa bangkete an tubig na nagin nang arak, alagad dai niya aram kun sain iyan hali (pero aram ini kan mga suruguon na nagkua kan tubig). Dangan inapod niya an nobyo 10  asin sinabi sa saiya: “An ginigibo kan gabos iyo na ilinuluwas nguna ninda an marahay na klaseng arak, asin pag burat na an mga tawo, saka na ninda ipigluluwas an maluyang klase. Pero ika, ngunyan mo pa sana ilinuwas an marahay na klaseng arak.” 11  Ginibo ini ni Jesus sa Cana sa Galilea bilang kapinunan kan saiyang mga tanda, asin ihinayag niya an saiyang kamurawayan, asin an saiyang mga disipulo nagturubod sa saiya. 12  Pagkatapos kaini, siya asin an saiyang ina saka mga tugang pati an saiyang mga disipulo nagduman pababa sa Capernaum, alagad dai sinda nagpirmi duman nin dakul na aldaw. 13  Harani na an Paskuwa* kan mga Judio, asin nagpasiring si Jesus sa Jerusalem. 14  Naabutan niya sa templo an mga nagpapabakal nin mga baka asin karnero saka salampati, asin an nakatukaw na mga pararibay nin kuwarta. 15  Kaya guminibo siya nin panglatigong lubid, asin pinalayas niya sa templo an gabos na may mga karnero saka baka, asin inula niya an mga sinsilyo kan mga pararibay nin kuwarta saka itinuwal an saindang mga lamesa. 16  Asin sinabi niya sa mga nagpapabakal kan mga salampati: “Halion nindo digdi an mga bagay na ini! Dai na nindo paggibuhon na lugar nin negosyo* an harong kan sakuyang Ama!” 17  Nagirumduman kan saiyang mga disipulo na nasusurat: “An kaigutan para sa saimong harong maglalaad sa laog ko.” 18  Huli kaini sinabi kan mga Judio sa saiya: “May maipapahiling ka daw na tanda sa samuya sa paggibo mo kan mga bagay na ini?” 19  Sinimbag sinda ni Jesus: “Gabaon nindo an templong ini, asin ititindog ko iyan sa laog nin tulong aldaw.” 20  Dangan sinabi kan mga Judio: “Itinugdok an templong ini sa laog nin 46 na taon, tapos ititindog mo iyan sa laog nin tulong aldaw?” 21  Alagad an templong sinasabi niya iyo an saiyang hawak.* 22  Pero, kan ibangon na siya hali sa mga gadan, nagirumduman kan saiyang mga disipulo na parati niya ining sinasabi, asin nagtubod sinda sa sinambit sa Kasuratan saka sa sinabi ni Jesus. 23  Alagad, kan yaon siya sa Jerusalem sa kapiyestahan kan Paskuwa, dakul na tawo an nagturubod sa saiyang ngaran kan mahiling ninda an mga tanda na ginigibo niya. 24  Pero dai lubos na nagtiwala si Jesus sa sainda dahil namimidbid niya sinda gabos 25  asin dai niya kaipuhan na may siisay man na magpatotoo manungod sa tawo, huli ta aram niya kun ano an nasa tawo.

Mga Nota

Sa literal, “Ano man iyan sa sako asin sa saimo, babayi?” Saro ining idiom na nagpaparisa nin pagkontra. An paggamit kan terminong “babayi” dai nangangahulugan nin kawaran nin respeto.
Mga 44 sagkod 66 na litro.
Hilingon sa Glosaryo.
O “na saudan.”
O “lawas.”