Juan 19:1-42

  • Linatigo asin tinuya-tuya si Jesus (1-7)

  • Hinapot giraray ni Pilato si Jesus (8-16a)

  • Ipinako si Jesus sa harigi sa lugar nin Golgota (16b-24)

  • Itinugon ni Jesus an saiyang ina (25-27)

  • An pagkagadan ni Jesus (28-37)

  • Paglubong ki Jesus (38-42)

19  Dangan ipinakua ni Pilato si Jesus asin ipinalatigo.  Asin an mga suldados nagsalapid nin korona na gibo sa matunok na mga tanom saka ibinugtak iyan sa saiyang payo asin sinulutan ninda siya nin halabang badong purpura,*  asin nagdudurulok sinda sa saiya, na sinasabi: “Pag-umawon, ika na Hadi kan mga Judio!” Pigsasarampaling man ninda siya.  Nagluwas giraray si Pilato asin nagsabi sa sainda: “Uni! Iaatubang ko siya sa saindo tanganing maisihan nindo na dai akong makuang sála sa saiya.”  Kaya nagluwas si Jesus, na may koronang gibo sa matunok na mga tanom saka may sulot na halabang badong purpura. Asin sinabi ni Pilato sa sainda: “Hilinga! Uya an tawo!”  Alagad, kan mahiling siya kan mga panginot na saserdote asin kan mga guwardiya, nagkururahaw sinda: “Ibitay siya sa harigi! Ibitay siya sa harigi!”* Sinabi ni Pilato sa sainda: “Darahon nindo siya asin kamo an magpadusa sa saiya,* huli ta dai akong makuang ano man na sála sa saiya.”  Sinimbag siya kan mga Judio: “Igwa kaming katugunan, asin sigun diyan, dapat siyang magadan, dahil ginibo niya an saiyang sadiri na aki nin Diyos.”  Kan madangog ni Pilato an saindang pigsasabi, lalo pa siyang natakot,  asin naglaog giraray siya sa residensiya kan gobernador saka nagsabi ki Jesus: “Taga sain ka?” Alagad dai siya sinimbag ni Jesus. 10  Kaya sinabi ni Pilato sa saiya: “Habo mong magsimbag sa sako? Dai mo aram na may awtoridad akong palibrehon ka asin may awtoridad akong ipagadan ka?”* 11  Sinimbag siya ni Jesus: “Dai ka lamang kutana nin awtoridad sa sako kun dai iyan itinao sa saimo hali sa kaitaasan. Dahil kaiyan, an tawong nagtao sako sa saimo mas dakula an kasalan.” 12  Huli kaini, padagos na naghahanap nin paagi si Pilato na mapalibre si Jesus, alagad nagkururahaw an mga Judio: “Kun papalibrehon mo an tawong ini, bako kang amigo ni Cesar.* An siisay man na ginigibong hadi an sadiri niya nagpapahayag nin pagtumang* ki Cesar.” 13  Pagkadangog ni Pilato kan mga tataramon na ini, dinara niya sa luwas si Jesus, asin nagtukaw siya sa tukawan nin paghukom sa lugar na inaapod Platapormang Gapo, pero sa Hebreo, Gabata. 14  Aldaw na kaidto kan Pag-andam sa Paskuwa; an oras mga ikaanom.* Sinabi niya sa mga Judio: “Hilinga! An saindong hadi!” 15  Alagad, nagkururahaw sinda: “Gadanon siya! Gadanon siya! Ibitay siya sa harigi!”* Sinabi ni Pilato sa sainda: “Ipapagadan ko an saindong hadi?” Suminimbag an mga panginot na saserdote: “Mayo kaming ibang hadi kundi si Cesar.” 16  Dangan itinao niya siya sa sainda tanganing padusahan nin kagadanan sa harigi. Kaya kinua ninda si Jesus. 17  Pinasan niya an hariging pasakitan* asin nagpasiring sa lugar na an apod Lugar nin Bungo, na sa Hebreo inaapod na Golgota. 18  Duman ipinako ninda siya sa harigi kataid nin duwa pang lalaki, tigsaro sa mag-ibong, asin nasa tahaw si Jesus. 19  May isinurat man na titulo si Pilato asin ibinugtak niya iyan sa hariging pasakitan.* An nakasurat: “Jesus na Nazareno, an Hadi kan mga Judio.” 20  Dakul sa mga Judio an nakabasa kan titulong ini, huli ta harani sa siyudad an lugar kun sain ipinako si Jesus sa harigi, asin an titulo nakasurat sa Hebreo, sa Latin, saka sa Griego. 21  Alagad, an mga panginot na saserdote kan mga Judio nagsabi ki Pilato: “Dai mo ipagsurat, ‘An Hadi kan mga Judio,’ kundi na sinabi niya, ‘Hadi ako kan mga Judio.’” 22  Nagsimbag si Pilato: “An naisurat ko na, naisurat ko na.” 23  Kan si Jesus maipako na kan mga suldados sa harigi, kinua ninda an saiyang pang-ibabaw na mga bado saka binaranga iyan sa apat na parte, saro para sa kada suldados, asin kinua man ninda an saiyang pang-irarom na bado. Alagad an pang-irarom na bado daing dinugtungan huli ta hinabol an bilog na kahalabaan kaiyan. 24  Kaya nag-urulay sinda: “Dai ta iyan paggision; magburunutan na sana kita kun kiisay iyan mapapaduman.” Nangyari ini tanganing mautob an sinabi sa Kasuratan: “Pinagbaranga ninda an sakuyang mga bado, asin nagburunutan sinda para sa sakuyang gubing.” Ginibo man nanggad kan mga suldados an mga bagay na ini. 25  Harani sa hariging pasakitan* na namumugtakan ni Jesus, nakatindog an saiyang ina saka an tugang kaining babayi, asin si Maria na agom ni Clopas saka si Maria Magdalena. 26  Kaya kan mahiling ni Jesus na nakatindog sa harani an saiyang ina asin an namumutan niyang disipulo, sinabi niya sa saiyang ina: “Uya! An saimong aki!” 27  Pagkatapos, sinabi niya sa disipulo: “Uya! An saimong ina!” Asin puon kaidto, pinaistar ini kan disipulo sa saiyang harong. 28  Pagkatapos kaini, narealisar ni Jesus na kan oras na idto naisagibo na an gabos na bagay, asin tanganing mautob an sinambit sa Kasuratan, sinabi niya: “Napapaha ako.” 29  Igwa duman nin sarong dulay na pano nin maalsom na arak. Kaya sarong esponghang ibinuntog sa arak na iyan an ikinabit ninda sa sarong sanga nin hisopo* asin irinani iyan sa saiyang nguso. 30  Kan manamitan ni Jesus an maalsom na arak, sinabi niya: “Nautob na!” asin idinuko niya an saiyang payo dangan nautsan siya.* 31  Huling idto an aldaw nin Pag-andam,* hinagad kan mga Judio ki Pilato na ipabari an mga tabay kan mga nasa harigi asin haralion duman an mga hawak kaini, tanganing dai iyan magdanay sa hariging pasakitan sa aldaw nin Sabbath (an aldaw nin Sabbath na idto sarong dakulang Sabbath). 32  Kaya binarari kan mga suldados an mga tabay kan inot na lalaki asin kan saro pa na nasa harigi kataid ni Jesus. 33  Alagad pagrani ninda ki Jesus, nahiling ninda na gadan na siya, kaya dai ninda binari an saiyang mga tabay. 34  Pero an saro sa mga suldados tinusok siya nin garod sa saiyang tagiliran, asin tulos na buminulos hali diyan an dugo saka tubig. 35  An saro na nakahiling kaiyan nagpatotoo, asin tunay an saiyang patotoo, asin aram niya na totoo an saiyang sinasabi, tanganing magtubod man kamo. 36  Sa katunayan, nangyari an mga bagay na ini tanganing mautob an sinabi sa Kasuratan: “Mayo ni saro sa saiyang tulang an mababari.”* 37  Asin sa giraray, may saro pang sinabi sa Kasuratan: “Hihilingon ninda an saro na saindang tinusok.” 38  Pagkatapos kan mga bagay na ini, si Jose na taga Arimatea, na sarong disipulo ni Jesus alagad patago dahil sa takot niya sa mga Judio, nakiulay ki Pilato kun puwede niyang makua an hawak ni Jesus, asin tinawan siya ni Pilato nin permiso. Kaya nagduman siya asin kinua an hawak. 39  Si Nicodemo, an lalaking nagbisita kaidto ki Jesus kan banggi, nagduman man na may darang pinagsalak na* mira* asin aloe* na mga 30 kilos an timbang. 40  Kaya kinua ninda an hawak ni Jesus asin pinatos iyan nin mga telang lino kaiba an mahamot na mga sangkap,* kauyon kan kaugalian kan mga Judio sa paglubong. 41  Nagkataon man na igwa nin hardin sa lugar kun sain siya pinadusahan nin kagadanan,* asin sa hardin na idto may sarong bagong lulubngan* na dai pa lamang nalalagan nin bangkay. 42  Huling idto an aldaw nin Pag-andam kan mga Judio asin harani lang an lulubngan, duman ninda ilinubong si Jesus.

Mga Nota

Sa Ingles, purple.
O “Padusahan siya nin kagadanan sa harigi! Padusahan siya nin kagadanan sa harigi!”
O “asin padusahan nindo siya nin kagadanan sa harigi.”
O “padusahan ka nin kagadanan sa harigi?”
O “kan Emperador.”
O “nagkokontra.”
An buot sabihon, mga alas dose nin udto.
O “Padusahan siya nin kagadanan sa harigi!”
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “isinuko an saiyang espiritu.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “marurunot.”
O posibleng “may darang nakarolyong.”
Hilingon sa Glosaryo.
Apod ini sa sarong kahoy na may mahamot na substansiya na ginagamit bilang pahamot kaidtong panahon kan Bibliya.
Hilingon an nota sa Marcos 16:1.
O “pinadusahan nin kagadanan sa harigi.”
O “lulubngan na girumduman.”