Juan 15:1-27

  • Ilustrasyon mapadapit sa tunay na puon nin ubas (1-10)

  • Pagbuot na magpahiling nin arog-Cristong pagkamuot (11-17)

    • ‘Mayong pagkamuot na malabi pa kaini’ (13)

  • An kinaban nauungis sa mga disipulo ni Jesus (18-27)

15  “Ako an tunay na puon nin ubas, asin an sakuyang Ama iyo an paraataman.  An lambang sanga ko na dai namumunga pinuputol niya, asin an lambang sanga na namumunga tinatakrasan niya para malinigan, tanganing urog pa iyan na mamunga.  Kamo malinig na huli kan tataramon na itinaram ko sa saindo.  Magdanay kamo na kasaro ko, asin magdadanay ako na kasaro nindo. Kun paanong an sanga dai makakapamunga kun dai iyan magdadanay sa puon nin ubas, dai man kamo makakapamunga kun dai kamo magdadanay na kasaro ko.  Ako an puon nin ubas; kamo an mga sanga. Kun an siisay man nagdadanay na kasaro ko asin ako nagdadanay na kasaro niya, mamumunga ini nin dakul; huli ta kun kamo suway sa sako, dai lamang kamo nin magiginibo.  Kun an siisay man dai nagdadanay na kasaro ko, inaapon siya na siring sa sanga asin naaalang. Asin an mga sangang iyan tinitipon nin mga tawo saka inaapon sa kalayo, dangan nasusulo.  Kun kamo nagdadanay na kasaro ko asin an mga tataramon ko nagdadanay sa saindo, hagadon nindo an ano man na gusto nindo asin itatao iyan sa saindo.  An sakuyang Ama napapamuraway kaini, na kamo padagos na namumunga nin dakul asin na pinapatunayan nindo na kamo sakuyang mga disipulo.  Kun paanong namumutan ako kan Ama, namumutan ko man kamo; magdanay kamo sa sakuyang pagkamuot. 10  Kun inuutob nindo an sakong mga tugon, magdadanay kamo sa sakuyang pagkamuot, kun paanong ako, inuutob ko an mga tugon kan Ama asin nagdadanay ako sa saiyang pagkamuot. 11  “Itinaram ko sa saindo an mga bagay na ini, tanganing an kaugmahan ko mapasaindo asin malubos an kaugmahan nindo. 12  Ini an sakuyang tugon, na kamutan nindo an lambang saro kun paanong namutan ko kamo. 13  Mayo nin pagkamuot na malabi pa kaini, na itao kan saro an saiyang buhay* para sa mga amigo niya. 14  Mga amigo ko kamo kun ginigibo nindo an ipinagbubuot ko sa saindo. 15  Dai ko na kamo inaapod na mga uripon, huli ta dai aram nin uripon kun ano an ginigibo kan saiyang kagurangnan. Kundi inapod ko na kamong mga amigo, huli ta ihinayag ko sa saindo an gabos na bagay na nadangog ko sa sakuyang Ama. 16  Dai nindo ako pinili, kundi pinili ko kamo, asin isinugo ko kamo na padagos na mamunga asin an saindong bunga dapat na magdanay, tanganing ano man an hagadon nindo sa Ama sa ngaran ko, itao niya iyan sa saindo. 17  “Ipinagbubuot ko sa saindo an mga bagay na ini tanganing kamutan nindo an lambang saro. 18  Kun nauungis sa saindo an kinaban, aram nindo na naungis na iyan sa sako bago iyan naungis sa saindo. 19  Kun kamo kabtang kan kinaban, magugustuhan kamo kan kinaban bilang sadiri kaiyan. Ngunyan huling kamo bakong kabtang kan kinaban, kundi pinili ko kamo hali sa kinaban, kaya nauungis sa saindo an kinaban. 20  Tandaan nindo an sinabi ko sa saindo: An uripon bakong mas urog sa saiyang kagurangnan. Kun pinersegir ninda ako, pepersegiron man ninda kamo; kun inutob ninda an sakuyang tataramon, uutubon man ninda an saindo. 21  Alagad gigibuhon ninda an gabos na bagay na ini laban sa saindo huli sa ngaran ko, dahil dai ninda midbid Siya na nagsugo sa sako. 22  Kun dai ako nagdatong asin nagtaram sa sainda, mayo kutana sindang kasalan. Pero ngunyan mayo sindang sarahutan sa kasalan ninda. 23  An siisay man na nauungis sa sako nauungis man sa sakuyang Ama. 24  Kun dai ko ginibo sa tahaw ninda an mga bagay na mayo man nin ibang naggibo, mayo kutana sindang kasalan; pero ngunyan na nahiling ninda an mga ginibo ko, nauungis sinda sa sako pati sa sakuyang Ama. 25  Alagad nangyari ini tanganing mautob an tataramon na nakasurat sa saindang Katugunan: ‘Naungis sinda sa sako na daing dahilan.’ 26  Pag nag-abot an paratabang na ipapadara ko sa saindo hali sa Ama, na iyo an espiritu kan katotoohan na gikan sa Ama, magpapatotoo iyan manungod sa sako; 27  asin magpapatotoo man kamo, huli ta kaibanan ko na kamo puon pa sa kapinunan.

Mga Nota

O “kalag.”