Juan 13:1-38

  • Hinugasan ni Jesus an mga bitis kan saiyang mga disipulo (1-20)

  • Ipinarisa ni Jesus na si Judas an traydor (21-30)

  • Bagong tugon (31-35)

    • “Kun igwa kamo nin pagkamuot sa lambang saro” (35)

  • Ihinula an pagnigar ni Pedro (36-38)

13  Bago pa an kapiyestahan kan Paskuwa, aram na ni Jesus na nag-abot na an oras tanganing bayaan niya an kinaban na ini asin magpasiring siya sa Ama. Kaya, huling namumutan niya an saiyang mga parasunod na yaon digdi sa kinaban, namutan niya sinda sagkod sa katapusan.  Nagkakakan sinda kaidto kan pamanggihan, asin ilinaag na kan Diyablo sa puso ni Judas Iscariote na aki ni Simon an pagtraydor ki Jesus.  Huling aram ni Jesus na itinao na kan Ama sa saiyang kamot an gabos na bagay asin na naggikan siya sa Diyos saka mapasiring siya sa Diyos,  nagtindog siya hali sa lamesa asin hinuba an saiyang pang-ibabaw na mga bado. Asin nagkua siya nin tuwalya saka ihinagkos iyan sa habayan* niya.  Pagkatapos, naglaag siya nin tubig sa sarong planggana asin pinunan niyang hugasan an mga bitis kan mga disipulo dangan pinunasan an mga iyan kan tuwalyang nakahagkos sa saiya.  Kan pagrani niya ki Simon Pedro, sinabi kaini sa saiya: “Kagurangnan, huhugasan mo an mga bitis ko?”  Sinimbag siya ni Jesus: “Dai mo nasasabutan ngunyan an ginigibo ko, pero pag-abot nin panahon masasabutan mo.”  Sinabi ni Pedro sa saiya: “Dai nanggad ako matugot na hugasan mo an mga bitis ko.” Nagsimbag sa saiya si Jesus: “Sagkod na dai taka hugasan, bako kang angay na magin kaibanan ko.”  Sinabi ni Simon Pedro sa saiya: “Kagurangnan, bako lang mga bitis ko an hugasan mo, kundi pati an mga kamot ko asin an payo ko.” 10  Sinabi ni Jesus sa saiya: “An siisay man na nagkarigos mayo na nin iba pang kaipuhan na hugasan kundi an mga bitis niya sana, huli ta lubos na siyang malinig. Asin kamo mga malinig na, pero bako kamo gabos.” 11  Huli ta aram na niya kun siisay an matraydor sa saiya. Ini an dahilan kaya sinabi niya: “Bako gabos sa saindo malinig.” 12  Pagkatapos niyang hugasan an mga bitis ninda asin isulot an pang-ibabaw niyang mga bado, nagtukaw giraray siya sa may lamesa asin nagsabi sa sainda: “Nasasabutan nindo an ginibo ko sa saindo? 13  Inaapod nindo akong ‘Paratukdo’ saka ‘Kagurangnan,’ asin tama an pag-apod nindong iyan. 14  Kaya kun ako ngani, na Kagurangnan asin Paratukdo, naghugas kan mga bitis nindo, dapat* man nindong hugasan an mga bitis kan lambang saro. 15  Huli ta nagtao ako sa saindo nin arugan, tanganing kun ano an ginibo ko sa saindo, iyo man dapat an gibuhon nindo. 16  Sinisigurado ko nanggad sa saindo, an uripon bakong mas urog sa saiyang kagurangnan, asin an isinugo bako man mas urog sa nagsugo sa saiya. 17  Kun aram nindo an mga bagay na ini, maugma kamo kun ginigibo nindo iyan. 18  Dai ko man buot sabihon na gabos kamo; midbid ko an mga pinili ko. Alagad nangyari ini tanganing mautob an sinabi sa Kasuratan: ‘An saro na nagkakakan kan sakuyang tinapay tuminumang sa sako.’* 19  Puon sa oras na ini, sasabihon ko na sa saindo bago pa iyan mangyari, tanganing pag nangyari na iyan magtubod kamo na ako iyo an sinabi kong ako. 20  Sinisigurado ko nanggad sa saindo, an siisay man na minaako sa saro na isinugo ko minaako man sa sako, asin an siisay man na minaako sa sako minaako man sa Saiya na nagsugo sa sako.” 21  Pagkatapos niyang sabihon an mga bagay na ini, napurisaw na gayo si Jesus, asin hayagan niyang sinabi: “Sinisigurado ko nanggad sa saindo, an saro sa saindo matraydor sa sako.” 22  Naghirilingan sa kada saro an mga disipulo, na nariribong kun baga siisay an pinapanungdan niya. 23  Nakatukaw harani ki Jesus* an saro sa mga disipulo, asin namumutan ini ni Jesus. 24  Sa siring, si Simon Pedro nagtango sa disipulong ini asin nagsabi: “Sabihon mo sa samo kun siisay an pigsasabi niya.” 25  Kaya an disipulong ini ruminani sa may daghan ni Jesus asin sinabi niya sa saiya: “Kagurangnan, siisay siya?” 26  Suminimbag si Jesus: “Siya an tatawan ko kan tinapay na isasawsaw ko.” Kaya pagkasawsaw niya kan tinapay, itinao niya iyan ki Judas na aki ni Simon Iscariote. 27  Pagkakua ni Judas kan tinapay, luminaog si Satanas sa puso niya. Kaya sinabi ni Jesus sa saiya: “An ginigibo mo, hidalion mo na.” 28  Alagad, mayo sa mga nakatukaw duman sa may lamesa an nakaintindi kun taano ta sinabi niya ini sa saiya. 29  Sa katunayan, may nagkapira na naghuhuna na dahil si Judas an may kapot kan kahon nin kuwarta, sinasabihan siya ni Jesus, “Magbakal ka kan mga kaipuhan ta sa kapiyestahan,” o na magtao siya sa mga pobre. 30  Kaya pagkakua niya kan tinapay, nagluwas siya tulos. Banggi kaidto. 31  Kan makaluwas na siya, nagsabi si Jesus: “Ngunyan an Aki nin tawo pinapamuraway, asin an Diyos pinapamuraway paagi sa saiya. 32  An Diyos mismo an mapamuraway sa saiya, asin papamurawayon niya siya tulos. 33  Mga namumutan na aki, makakaibanan nindo ako nin dikit na sanang panahon. Hahanapon nindo ako; asin arog kan sinabi ko sa mga Judio, ‘Sa dudumanan ko dai kamo makakaduman,’ sinasabi ko man iyan ngunyan sa saindo. 34  Tinatawan ko kamo nin sarong bagong tugon, na kamutan nindo an lambang saro; kun paanong namutan ko kamo, kamutan man nindo an lambang saro. 35  Paagi kaini maaaraman kan gabos na kamo sakuyang mga disipulo—kun igwa kamo nin pagkamuot sa lambang saro.” 36  Sinabi ni Simon Pedro sa saiya: “Kagurangnan, sain ka maduman?” Nagsimbag si Jesus: “Sa dudumanan ko, dai ka makakasunod sa sako ngunyan, pero masunod ka pag-abot nin panahon.” 37  Sinabi ni Pedro sa saiya: “Kagurangnan, taano ta dai ako makakasunod sa saimo ngunyan? Itatao ko an buhay* ko para sa saimo.” 38  Nagsimbag si Jesus: “Itatao mo an buhay* mo para sa sako? Sinisigurado ko nanggad sa saimo, dai nanggad maturaok an manok sagkod na dai mo nguna nigaran nin tulong beses na midbid mo ako.”

Mga Nota

O “iksan.”
O “obligasyon.”
Sa literal, “itinaas an saiyang buol laban sa sako.”
Sa literal, “sa may daghan ni Jesus.”
O “kalag.”
O “kalag.”