Juan 12:1-50

  • Binubuan ni Maria nin lana an mga bitis ni Jesus (1-11)

  • Magaya-gayang paglaog ni Jesus sa Jerusalem (12-19)

  • Ihinula ni Jesus an saiyang kagadanan (20-37)

  • An kawaran kan mga Judio nin pagtubod kautuban kan propesiya (38-43)

  • Nagdatong si Jesus para iligtas an kinaban (44-50)

12  Anom na aldaw bago an Paskuwa, nag-abot si Jesus sa Betania, an lugar ni Lazaro, na ibinangon ni Jesus hali sa mga gadan.  Kaya naghanda sinda duman nin pamanggihan para sa saiya, asin nagseserbi sa sainda si Marta, alagad si Lazaro kaiba sa mga nagkakakan* kasabay niya.  Dangan nagkua si Maria nin kabangang litro* nin pahamot na lana, purong nardo* na mamahalon na marhay, asin ibinubo niya iyan sa bitis ni Jesus saka pinunasan ini kan saiyang buhok. An mahamot na parong kan lana nakalakop sa bilog na harong.  Alagad an saro sa saiyang mga disipulo na si Judas Iscariote, na madali nang magtraydor sa saiya, nagsabi:  “Taano ta dai na lang ipinabakal an pahamot na lanang ini sa kantidad na 300 na denario* asin itinao iyan sa mga pobre?”  Pero sinabi niya ini, bako dahil may malasakit siya sa mga pobre, kundi dahil parahabon siya asin siya an may kapot kan kahon nin kuwarta saka natuod na siyang maghabon diyan nin kuwarta.  Dangan sinabi ni Jesus: “Pabayaan nindo siya, tanganing magibo niya an kaugalian na ini bilang pag-andam sa aldaw kan sakuyang lubong.  Huli ta an mga pobre pirmi nindong kaibanan, pero ako dai.”  Miyentras tanto, dakul na Judio an nakaaram na yaon siya duman, asin nag-arabot sinda bako sanang dahil ki Jesus kundi tanganing mahiling man si Lazaro, na ibinangon niya hali sa mga gadan. 10  An mga panginot na saserdote nagkurumplutan ngunyan na gadanon man si Lazaro, 11  huli ta siya an dahilan kun taano ta dakul na Judio an nagduduruman asin nagtuturubod ki Jesus. 12  Kan sunod na aldaw, nabaretaan kan kadakul na tawong nag-arabot para sa kapiyestahan na maduman sa Jerusalem si Jesus. 13  Kaya nagkurua sinda nin mga sanga nin palma saka nagruluwas tanganing sabaton siya, asin nagpuon sindang magkururahaw: “Iligtas mo tabi siya!* Biniyayaan an saro na minadatong sa ngaran ni Jehova,* siya na Hadi nin Israel!” 14  Kan makakua si Jesus nin ugbon na asno, suminangkay siya diyan, siring kan nasusurat: 15  “Dai ka matakot, aking babayi nin Sion. Uya! An saimong hadi minadatong, nakasangkay sa ugbon nin asno.” 16  Kan primero, dai nasabutan kan saiyang mga disipulo an mga bagay na ini, alagad kan mapamuraway na si Jesus, saindang nagirumduman na nasusurat palan an arog kaining mga bagay manungod sa saiya asin na ginibo ninda an mga ini sa saiya. 17  Asin padagos na nagpapatotoo idtong mga nakahiling kan apudon ni Jesus si Lazaro sa lulubngan* asin ibangon ini hali sa mga gadan. 18  Ini man an dahilan kaya nagduruman sa saiya an mga tawo, huli ta nabaretaan ninda na ginibo niya an tandang ini. 19  Kaya nagsarabi an mga Fariseo sa lambang saro: “Hilinga na baya nindo, daing nangyayari sa mga plano ta. Nagsusunod na sa saiya an bilog na kinaban!” 20  Ngunyan igwa nin nagkapirang Griego na kaiba sa mga nag-arabot tanganing sumamba sa panahon kan kapiyestahan. 21  Kaya nagdulok sinda ki Felipe, na taga Betsaida sa Galilea, asin nakiulay sinda sa saiya, na sinasabi: “Ginoo, buot ming mahiling si Jesus.” 22  Nagduman si Felipe ki Andres asin sinabi niya ini sa saiya. Dangan nagduman si Andres asin Felipe ki Jesus asin sinabi ninda ini sa saiya. 23  Alagad sinimbag sinda ni Jesus: “Nag-abot na an oras tanganing pamurawayon an Aki nin tawo. 24  Sinisigurado ko nanggad sa saindo, sagkod na an sarong tipasi nin trigo dai mahulog sa daga asin magadan, nagdadanay iyan na saro sanang tipasi; pero kun iyan magadan, namumunga iyan nin dakul. 25  An siisay man na namumuot sa saiyang buhay* ipinapahamak iyan, alagad an siisay man na nauungis sa saiyang buhay* sa kinaban na ini maiingatan iyan para sa buhay na daing katapusan. 26  Kun an siisay man gustong maglingkod sa sako, magsunod siya sa sako, asin kun hain ako, yaon man duman an sakuyang lingkod. Kun an siisay man gustong maglingkod sa sako, tatawan siya nin onra kan Ama. 27  Ngunyan napupurisaw ako,* asin ano an sasabihon ko? Ama, iligtas mo ako sa mangyayaring ini.* Minsan siring, dahil kaini kaya ako nagdatong. 28  Ama, pamurawaya an saimong ngaran.” Dangan sarong boses an nadangog hali sa langit: “Pinamuraway ko na iyan asin papamurawayon ko liwat.” 29  Nadangog iyan kan mga tawong nakatindog duman asin sinabi ninda na nagdaguldol daa. An iba man nagsabi: “May anghel na nakipag-ulay sa saiya.” 30  Nagsimbag si Jesus: “An boses na ini bako para sa sako, kundi para sa saindo. 31  Ngunyan may ginigibong paghukom sa kinaban na ini; ngunyan an tagapamahala kan kinaban na ini papalayason. 32  Alagad ta ako, pag ikinaitaas na ako nin mga tawo hali sa daga,* irarani ko sa sakuya an gabos na klase nin tawo.” 33  An talagang dahilan kaya niya sinabi ini iyo na tanganing iparisa kun sa anong paagi siya gagadanon. 34  Dangan nagsimbag sa saiya an mga tawo: “Nadangog mi sa Katugunan na an Cristo magdadanay sagkod lamang. Paano mo nasabing an Aki nin tawo kaipuhan na iitaas hali sa daga? Siisay an Aki nin tawo na ini?” 35  Kaya sinabi ni Jesus sa sainda: “An ilaw makakaibanan pa nindo nin dikit na panahon. Maglakaw kamo miyentras na yaon pa sa saindo an liwanag, tanganing dai kamo madaog kan kadikluman; an siisay man na naglalakaw sa kadikluman dai aram kun sain siya paduman. 36  Mantang an ilaw kaibanan pa nindo, magtubod kamo sa ilaw, tanganing kamo magin mga aki nin liwanag.” Itinaram ni Jesus an mga bagay na ini dangan naghali siya saka nagtago sa sainda. 37  Maski ngani dakulon nang tanda an nahiling nindang ginibo niya, dai sinda nagtutubod sa saiya, 38  tanganing mautob an tataramon ni Isaias na propeta, na nagsabi: “Jehova,* siisay an nagtubod sa mensaheng nadangog hali sa samo?* Asin kun manungod sa kusog* ni Jehova,* kiisay iyan ihinayag?” 39  An dahilan kun taano ta dai ninda nagibong magtubod iyo na may saro pang sinabi si Isaias: 40  “Binuta niya an saindang mga mata asin pinatagas niya an saindang mga puso, tanganing dai sinda makahiling paagi sa mga mata ninda asin makasabot paagi sa mga puso ninda dangan magbakli asin paumayan ko sinda.” 41  Sinabi ni Isaias an mga bagay na ini huli ta nahiling niya an kamurawayan kan Cristo, asin nagtaram siya manungod sa saiya. 42  Minsan siring, dakul an talagang nagturubod sa saiya maski an mga tagapamahala, alagad dai ninda ini ipinapahayag dahil sa mga Fariseo, tanganing dai sinda matiwalag sa sinagoga; 43  huli ta mas minamawot pa ninda an kamurawayan na hali sa mga tawo kisa sa kamurawayan na hali sa Diyos. 44  Alagad, nagtaram si Jesus sa makusog na boses, na sinasabi: “An siisay man na nagtutubod sa sako nagtutubod bako sana sa sako kundi sa saiya man na nagsugo sa sako; 45  asin an siisay man na nakakahiling sa sako nakakahiling man sa Saiya na nagsugo sa sako. 46  Nagdatong ako bilang ilaw sa kinaban, tanganing an lambang nagtutubod sa sako dai magdanay sa kadikluman. 47  Alagad kun an siisay man nakakadangog kan sakuyang mga tataramon asin dai iyan inuutob, dai ko siya hinuhukuman; huli ta nagdatong ako, bako tanganing hukuman an kinaban, kundi tanganing iligtas an kinaban. 48  Kun an siisay man nagbabasang-basang sa sako asin dai nag-aako kan sakuyang mga tataramon, igwa nin mahukom sa saiya. An tataramon na ipinahayag ko iyo an mahukom sa saiya sa huring aldaw. 49  Huli ta dai ako nagtataram sa sadiri kong kabutan, kundi an Ama na nagsugo sa sako iyo mismo an nagtao sa sako nin pagbuot manungod sa kun ano an sasabihon asin kun ano an itataram. 50  Asin aram kong an saiyang pagbuot nangangahulugan nin buhay na daing katapusan. Kaya ano man an itinataram ko, itinataram ko iyan sigun sa mismong itinaram kan Ama sa sako.”

Mga Nota

O “mga nakatukaw sa may lamesa.”
O “nin sarong libra.” Nanunungod ini sa Romanong libra, na katumbas nin mga 327 gramo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “Hosana!”
Hilingon sa Glosaryo.
O “lulubngan na girumduman.”
O “kalag.”
O “kalag.”
O “an sakuyang kalag.”
Sa literal, “sa oras na ini.”
An buot sabihon, ibitay sa harigi.
Hilingon sa Glosaryo.
O “nagtubod sa ibinareta mi?”
Sa literal, “takyag.”
Hilingon sa Glosaryo.