Juan 11:1-57

  • Nagadan si Lazaro (1-16)

  • Rinanga ni Jesus si Marta asin Maria (17-37)

  • Binuhay ni Jesus si Lazaro (38-44)

  • Plano para gadanon si Jesus (45-57)

11  Ngunyan igwa nin sarong lalaking may hilang na an pangaran Lazaro; taga Betania siya, asin nakaistar man sa baryong iyan si Maria asin an tugang kaining si Marta.  Ini an Maria na nagbubo nin pahamot na lana sa Kagurangnan asin nagpunas kan mga bitis kaini gamit an saiyang buhok; tugang niya an may hilang na si Lazaro.  Kaya an mga tugang niyang babayi nagpasabi ki Jesus: “Kagurangnan, may hilang an ugos mong amigo.”  Alagad kan madangog iyan ni Jesus, sinabi niya: “Bako kagadanan an pinakasagkudan kan hilang na ini, kundi kamurawayan nin Diyos, tanganing an Aki nin Diyos mapamuraway paagi kaiyan.”  Namumutan ni Jesus si Marta asin an tugang kaining babayi saka si Lazaro.  Alagad, kan mabaretaan niyang may hilang si Lazaro, nagdanay pa nanggad siya nin duwang aldaw sa lugar na pinipirmihan niya.  Pakalihis kan duwang aldaw, sinabi niya sa mga disipulo: “Magduman giraray kita sa Judea.”  An mga disipulo nagsabi sa saiya: “Rabbi, dai pa sana nahahaloy, gusto kang gapuon kan mga taga Judea, tapos maduman ka giraray?”  Nagsimbag si Jesus: “An sarong aldaw igwa nin 12 oras na maliwanag, bako? Kun an siisay man naglalakaw miyentras na maliwanag, dai siya masisingkog sa ano man, dahil nahihiling niya an liwanag kan kinaban na ini. 10  Alagad kun an siisay man naglalakaw sa banggi, nasisingkog siya, huli ta mayo siyang liwanag.” 11  Pagkasabi niya kan mga bagay na ini, idinagdag pa niya: “Si Lazaro na amigo ta nagtuturog, pero mapasiring ako sa saiya tanganing pukawon siya.” 12  Dangan an mga disipulo nagsabi sa saiya: “Kagurangnan, kun nagtuturog siya, mararahay siya.” 13  Alagad, an buot sabihon ni Jesus iyo an pagkagadan ni Lazaro. Pero an paghuna ninda nagtataram siya manungod sa literal na pagturog. 14  Dangan malinaw na sinabi ni Jesus sa sainda: “Si Lazaro nagadan, 15  asin nauugma ako para sa saindo na mayo ako duman, tanganing magtubod kamo. Pero dumanon ta na siya.” 16  Kaya si Tomas, na inaapod Kambal, nagsabi sa mga kapwa niya disipulo: “Magduman man kita, tanganing magadan kitang kaiba niya.” 17  Pag-abot ni Jesus, apat na aldaw nang nasa lulubngan* si Lazaro. 18  Harani lang an Betania sa Jerusalem, mga tulong kilometro* an distansiya. 19  Asin dakul sa mga Judio an nagduruman ki Marta asin Maria tanganing rangahon sinda dahil sa pagkagadan kan saindang tugang. 20  Kan madangog ni Marta na padangadang si Jesus, naghali siya tanganing sabaton ini; alagad si Maria nagdanay na nakatukaw sa harong. 21  Dangan sinabi ni Marta ki Jesus: “Kagurangnan, kun yaon ka lang digdi, dai kutana nagadan an tugang ko. 22  Pero naniniwala pa man giraray ako na maski anong hagadon mo sa Diyos, itatao iyan nin Diyos sa saimo.” 23  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Mabangon an saimong tugang.” 24  Sinabi ni Marta sa saiya: “Aram kong mabangon siya sa pagkabuhay liwat sa huring aldaw.” 25  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Ako an pagkabuhay liwat asin an buhay. An nagtutubod sa sako, dawa pa magadan siya, mabubuhay; 26  asin an lambang saro na nabubuhay saka nagtutubod sa sako dai na nuarin man magagadan. Nagtutubod ka digdi?” 27  Sinabi niya sa saiya: “Iyo, Kagurangnan, nagtutubod ako na ika an Cristo, an Aki nin Diyos, an saro na madatong sa kinaban.” 28  Pagkasabi niya kaini, nagbalik siya asin inapod niya an tugang niyang si Maria, saka sinabihan ini na daing ibang nakakadangog: “Yaon an Paratukdo asin ipinapaapod ka.” 29  Kan madangog ini ni Maria, nagtindog siya tulos asin nagduman ki Jesus. 30  Dai pa nagdiretso si Jesus sa baryo, kundi yaon pa man giraray siya sa lugar kun sain sinda nag-ulay ni Marta. 31  Kan an mga Judiong yaon sa harong na nakikidumamay ki Maria mahiling siyang hidaling nagtindog asin nagluwas, nagsurunod sinda sa saiya, na naghuhuna na mapasiring siya sa lulubngan* tanganing duman maghibi. 32  Kan makaabot si Maria duman ki Jesus asin mahiling niya ini, suminubsob siya sa pamitisan kaini asin sinabi niya sa saiya: “Kagurangnan, kun yaon ka lang digdi, dai kutana nagadan an tugang ko.” 33  Kan mahiling ni Jesus si Maria na naghihibi asin an mga Judiong kaibanan kaini na naghihiribi man, nag-agrangay an puso niya* asin naapektuhan siyang marhay. 34  Sinabi niya: “Sain nindo siya ilinubong?” Sinabi ninda sa saiya: “Kagurangnan, madya asin hilinga.” 35  Napaluha si Jesus. 36  Kaya nagpuon na magsabi an mga Judio: “Hilinga, talagang namumutan niya siya!” 37  Alagad an nagkapira sa sainda nagsarabi: “Iminuklat kan tawong ini an mga mata nin sarong buta. Dai daw niya magigibong pugulan na magadan si Lazaro?” 38  Sa giraray nakamati si Jesus nin pag-agrangay nin puso, asin nagduman siya sa lulubngan.* Iyan sarong kuweba na may nakasarang gapo. 39  Sinabi ni Jesus: “Halia nindo an gapo.” Si Marta, na tugang kan nagadan, nagsabi sa saiya: “Kagurangnan, siguradong namamarong na siya, ta ikaapat na aldaw na.” 40  Sinabi ni Jesus sa saiya: “Bakong sinabi ko sa saimo na kun matubod ka mahihiling mo an kamurawayan nin Diyos?” 41  Kaya hinali ninda an gapo. Dangan nagtangad si Jesus sa langit asin nagsabi: “Ama, nagpapasalamat ako sa saimo na dinangog mo ako. 42  Iyo, aram kong pirmi mo akong dinadangog; alagad para sa mga tawong nakatindog sa palibot kaya ako nagtaram, tanganing magturubod sinda na isinugo mo ako.” 43  Pagkasabi niya kan mga bagay na ini, nagkurahaw siya nin makusog: “Lazaro, lumuwas ka!” 44  An tawong nagadan nagluwas na napupuruputan nin tela an mga bitis asin mga kamot, saka napapatos man nin tela an lalawgon.* Sinabi ni Jesus sa sainda: “Haralion nindo an nakapurupot sa saiya asin palakawon nindo siya.” 45  Kaya, dakul sa mga Judio na nagduman ki Maria asin nakahiling kan ginibo ni Jesus an nagturubod sa saiya, 46  alagad an nagkapira sa sainda nagduman sa mga Fariseo asin sinabi sa mga ini an ginibo ni Jesus. 47  Kaya tinipon kan mga panginot na saserdote saka kan mga Fariseo an Sanhedrin* asin sinabi ninda: “Ano an gigibuhon niyato, ta an tawong ini naggigibo nin dakul na tanda? 48  Kun papabayaan ta siya sa ginigibo niyang ini, gabos sinda maturubod sa saiya, asin an mga Romano maarabot asin kukuanon ninda an satong lugar* saka an satong nasyon.” 49  Alagad an saro sa sainda, si Caifas, na halangkaw na saserdote kan taon na idto, nagsabi sa sainda: “Mayo lamang kamo nin aram, 50  asin dai nindo naiisip na kamo an makikinabang kun magagadan an sarong tawo para sa banwaan imbes na an bilog na nasyon an malaglag.” 51  Alagad, bako niyang sadiring ideya an saiyang sinabi, kundi dahil ta halangkaw na saserdote siya kan taon na idto, nagpropesiya* siya na si Jesus magagadan para sa nasyon, 52  asin bako sanang para sa nasyon kundi tangani man na tiripunon sa sarong grupo an mga aki nin Diyos na nagkasuruway-suway. 53  Kaya puon kan aldaw na idto nagkurumplutan sinda na gadanon siya. 54  Huli kaini, si Jesus dai na naglakaw sa mga lugar na mahihiling siya kan mga Judio, kundi naghali siya asin nagduman sa lugar harani sa kaawagan, sa sarong siyudad na inaapod Efraim, asin nagdanay siya duman kaiba an mga disipulo. 55  Madali na an Paskuwa kan mga Judio, asin dakul na tawo hali sa gabos na lugar an nagpasiring sa Jerusalem bago an Paskuwa tanganing maglinig kan saindang sadiri sa seremonyal na paagi. 56  Pighahanap ninda si Jesus, asin mantang nagtuturutindog sinda sa palibot kan templo, nag-uurulay-ulay sinda: “Ano sa paghuna nindo, dai na daw talaga siya madigdi sa kapiyestahan?” 57  Alagad an mga panginot na saserdote asin an mga Fariseo nagtao nin pagbuot na kun may siisay man na makaaram kun hain si Jesus, dapat niya ining ipaisi sa sainda, tanganing madakop* ninda siya.

Mga Nota

O “lulubngan na girumduman.”
Sa literal, “mga 15 estadyo.” An sarong estadyo katumbas nin 185 metros (606.95 piye).
O “lulubngan na girumduman.”
Sa literal, “nag-agrangay siya sa espiritu.”
O “lulubngan na girumduman.”
O “pandok.”
Hilingon sa Glosaryo.
An buot sabihon, an templo.
Hilingon an “Propesiya” sa Glosaryo.
O “maarestar.”