Juan 10:1-42

 • An pastor asin an mga turil nin karnero (1-21)

  • Si Jesus an marahay na pastor (11-15)

  • “Igwa pa ako nin ibang mga karnero” (16)

 • Natagbuan kan mga Judio si Jesus kan Kapiyestahan nin Pagdedikar (22-39)

  • Dakul na Judio an habong magturubod (24-26)

  • “An sakuyang mga karnero nagdadangog sa boses ko” (27)

  • An Aki kasaro kan Ama (30, 38)

 • Dakul sa ibong kan Jordan an nagturubod (40-42)

10  “Sinisigurado ko nanggad sa saindo, an saro na bako sa pinto minaagi sa paglaog sa turil nin mga karnero kundi minasakat sa ibang parte tanganing makalaog, an sarong iyan parahabon* asin tulisan.  Alagad an saro na sa pinto minaagi sa paglaog iyo an pastor kan mga karnero.  Binubuksan siya kan parabantay sa pinto, asin an mga karnero nagdadangog sa boses niya. Inaapod niya sa pangaran an saiyang mga karnero asin ginigiyahan sinda paluwas.  Pag napaluwas na niya an gabos na saiya, minalakaw siyang nasa inutan ninda, asin an mga karnero nagsusunod sa saiya, huli ta midbid ninda an saiyang boses.  Siguradong dai sinda masunod sa sarong estranghero kundi madulag sa saiya, huli ta dai ninda midbid an boses nin mga estranghero.”  Itinaram ni Jesus sa sainda an pagkumparar na ini, alagad dai ninda nasabutan an sinasabi niya sa sainda.  Kaya sinabi giraray ni Jesus: “Sinisigurado ko nanggad sa saindo, ako an pinto para sa mga karnero.  An gabos na nag-arabot na nagpapamidbid na sinda daa ako, sinda mga parahabon asin mga tulisan; alagad an mga karnero dai nagdadangog sa sainda.  Ako an pinto; an siisay man na mag-agi sa sako sa paglaog maliligtas, asin an sarong iyan malaog saka maluwas asin makakanumpong nin sabsaban. 10  An parahabon minadatong sana tanganing manghabon asin manggadan saka mangraot. Ako nagdatong tanganing magkaigwa sinda nin buhay asin lubos nindang makamtan iyan. 11  Ako an marahay na pastor; an marahay na pastor itinatao an saiyang buhay* para sa mga karnero. 12  An tawong tinatangdanan, na bako man pastor asin bako man kagsadiri kan mga karnero, nahihiling an nagdadangadang na lobo asin binabayaan an mga karnero saka minadulag—asin tinatabag kan lobo an nagkapira asin nagkakaburugaw an iba— 13  tangdanan man sana kaya an tawong iyan asin daing pagmakulog sa mga karnero. 14  Ako an marahay na pastor. Midbid ko an sakuyang mga karnero asin midbid ako kan sakuyang mga karnero, 15  kun paanong midbid ako kan Ama asin midbid ko an Ama; asin itinatao ko an sakuyang buhay* para sa mga karnero. 16  “Asin igwa pa ako nin ibang mga karnero, na bakong sa turil na ini; an mga iyan man dapat kong giyahan, asin magdadangog sinda sa sakuyang boses, asin magkakaigwa nin sarong aripumpon saka sarong pastor. 17  Ini an dahilan kaya namumutan ako kan Ama, huli ta itinatao ko an sakuyang buhay,* tanganing makamtan ko liwat iyan. 18  Mayo nin tawong makua kaiyan sa sako, kundi itatao ko iyan sa sadiri kong kabutan. May deretso akong itao iyan, asin may deretso akong kamtan liwat iyan. An sakuyang Ama nagtao sa sako nin pagbuot manungod digdi.” 19  Dai na naman nagkauruyon an mga Judio dahil kan mga tataramon na ini. 20  Dakul sa sainda an nagsasarabi: “Igwa siya nin demonyo asin mayo siya sa tultol na isip. Ano ta nagdadangog kamo sa saiya?” 21  An iba nagsarabi: “Bako ining mga tataramon nin tawong may demonyo. Dai magigibo nin demonyo na imuklat an mga mata nin mga buta, bako?” 22  Kan panahon na idto, isinelebrar sa Jerusalem an Kapiyestahan nin Pagdedikar. Tiglipot kaidto, 23  asin naglalakaw si Jesus sa templo duman sa pasilyong may atop na inaapod Portiko ni Solomon. 24  Dangan pinalibutan siya kan mga Judio asin sinabi ninda sa saiya: “Sagkod nuarin mo kami pagpaparapaisipon? Kun ika an Cristo, sabihon mo sa samo nin diretsahan.” 25  Sinimbag sinda ni Jesus: “Sinabi ko na sa saindo, pero dai kamo nagtutubod. An mga gibo na sakong ginigibo sa ngaran kan sakuyang Ama, an mga ini nagpapatotoo manungod sa sako. 26  Alagad dai kamo nagtutubod, huli ta bako ko kamong mga karnero. 27  An sakuyang mga karnero nagdadangog sa boses ko, asin midbid ko sinda, saka nagsusunod sinda sa sako. 28  Tinatawan ko sinda nin buhay na daing katapusan, asin dai nanggad sinda malalaglag maski nuarin, saka mayo nin maagaw sa sainda sa kamot ko. 29  An itinao kan sakuyang Ama sa sako sarong bagay na mas urog pa kisa gabos na iba pang bagay, asin mayo nin makakaagaw sa sainda sa kamot kan Ama. 30  Ako asin an Ama saro.”* 31  Sa giraray nagpururot nin gapo an mga Judio tanganing gapuon siya. 32  Sinabi ni Jesus sa sainda: “Nagpahiling ako sa saindo nin dakul na marahay na gibo na ipinagbuot kan Ama. Arin sa mga gibong idto an dahilan kaya gusto nindo akong gapuon?” 33  Sinimbag siya kan mga Judio: “Gagapuon mi ika, bako dahil sa marahay na gibo, kundi dahil sa paglanghad;* tawo ka man sana kaya, pero ginigibo mong diyos an sadiri mo.” 34  Sinimbag sinda ni Jesus: “Bakong nasusurat sa saindong Katugunan, ‘Nagsabi ako: “Kamo mga diyos”’?* 35  Kun inapod niyang ‘mga diyos’ idtong mga sinaway kan tataramon nin Diyos—asin dai maninigaran an sinambit na iyan sa Kasuratan— 36  ano ta sinasabi nindo sa sako, sa sako na pinabanal kan Ama asin isinugo digdi sa kinaban, ‘Naglalanghad ka,’ kan sabihon kong ‘Ako an Aki nin Diyos’? 37  Kun dai ko ginigibo an mga gibo kan sakuyang Ama, dai kamo magtubod sa sako. 38  Alagad kun ginigibo ko an mga iyan, maski dai kamo nagtutubod sa sako, magtubod kamo sa mga gibong iyan, tanganing maaraman nindo asin padagos na masabutan na an Ama kasaro ko asin ako kasaro kan Ama.” 39  Kaya pinurbaran giraray ninda siyang dakupon, alagad nakadulag siya sa sainda. 40  Asin nagpasiring giraray siya sa ibong kan Jordan duman sa lugar kun sain nagbawtismo kaidto si Juan, asin nagdanay siya duman. 41  Dakul na tawo an nagduruman sa saiya asin nagsarabi: “Si Juan dai naggibo maski sarong tanda, pero totoo an gabos na bagay na sinabi ni Juan manungod sa tawong ini.” 42  Asin dakul an nagturubod sa saiya duman.

Mga Nota

O “mahábas.”
O “kalag.”
O “kalag.”
O “kalag.”
O “nagkakasaro.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “Kamo siring sa mga diyos.”