Juan 1:1-51

  • An Tataramon nagin laman (1-18)

  • An patotoo na itinao ni Juan Bautista (19-28)

  • Si Jesus, an Kordero nin Diyos (29-34)

  • Inot na mga disipulo ni Jesus (35-42)

  • Si Felipe asin Natanael (43-51)

1  Sa kapinunan iyo an Tataramon, asin an Tataramon kaibanan nin Diyos, asin an Tataramon sarong diyos.*  Kaibanan na siya nin Diyos sa kapinunan.  An gabos na bagay nag-eksister paagi sa saiya, asin mayo ni sarong bagay na nag-eksister na bakong paagi sa saiya.  Paagi sa saiya nagkaigwa nin buhay, asin an buhay iyo an ilaw nin mga tawo.  Asin an ilaw nagliliwanag sa kadikluman, alagad dai iyan nadadaog kan kadikluman.  Igwa nin sarong tawo na isinugo bilang representante nin Diyos; Juan an pangaran niya.  An tawong ini nagdatong bilang sarong saksi, para magpatotoo manungod sa ilaw, tanganing paagi sa saiya magtubod an gabos na klase nin tawo.  Bako siya an ilaw na iyan, alagad siya an magpapatotoo manungod sa ilaw na iyan.  An tunay na ilaw na nagtatao nin liwanag sa gabos na klase nin tawo madali nang dumatong sa kinaban. 10  Yaon na siya sa kinaban, asin an kinaban naglataw paagi sa saiya, alagad dai siya namidbid kan kinaban. 11  Nag-abot siya sa sadiri niyang lugar, pero dai siya inako kan saiyang mga kahimanwa. 12  Minsan siring, para sa gabos na nag-ako sa saiya, tinawan niya sinda nin deretso na magin mga aki nin Diyos, huli ta may pagtubod sinda sa saiyang ngaran. 13  Asin namundag sinda, bakong paagi sa dugo o sa kagustuhan nin laman o sa kabutan nin tawo, kundi paagi sa kabutan nin Diyos. 14  Kaya an Tataramon nagin laman saka nag-irok sa kaibanan niyato, asin nahiling ta an kamurawayan niya, kamurawayan na siring kan sa bugtong na aki nin sarong ama; asin pano siya nin biyaya nin Diyos* asin katotoohan. 15  (Si Juan nagpatotoo manungod sa saiya, iyo, nagkurahaw siya: “Iyo ini idtong mapadapit sa saiya sinabi ko, ‘An saro na maabot kasunod ko nainot na sa sako, huli ta buhay na siya bago pa ako nabuhay.’”) 16  Dahil pano siya nin daing kapantay na kabuutan, gabos kita padagos na nag-aako kaiyan hali sa saiya. 17  Huling an Katugunan itinao paagi ki Moises, an daing kapantay na kabuutan asin an katotoohan nahayag paagi ki Jesu-Cristo. 18  Mayo nin tawong nakahiling sa Diyos kasuarin man; an bugtong na diyos na nasa kataid* kan Ama iyo an nagpaliwanag manungod sa Saiya. 19  Ini an patotoo na itinao ni Juan kan magsugo an mga Judio nin mga saserdote asin mga Levita hali sa Jerusalem tanganing haputon siya: “Siisay ka?” 20  Prangka siyang nagsimbag, asin inadmitir niya, na sinasabi: “Bako ako an Cristo.” 21  Asin hinapot ninda siya: “Siisay ka palan? Si Elias?” Nagsimbag siya: “Bako ako.” “Ika an Propeta?” Nagsimbag siya: “Bako!” 22  Kaya sinabi ninda sa saiya: “Siisay ka? Sabihon mo sa samuya tanganing may ikasimbag kami sa mga nagsugo sa samo. Anong masasabi mo manungod sa sadiri mo?” 23  Sinabi niya: “Boses ako nin saro na nagkukurahaw sa kaawagan,* ‘Pakarhayon nindo an dalan ni Jehova,’* siring kan sinabi ni Isaias na propeta.” 24  An mga naghaharapot na ini isinugo kan mga Fariseo.* 25  Kaya hinapot ninda siya asin sinabi sa saiya: “Kun siring, taano ta nagbabawtismo ka kun bako ka man an Cristo o si Elias o an Propeta?” 26  Sinimbag sinda ni Juan: “Nagbabawtismo ako sa tubig. Igwa diyan sa tahaw nindo nin saro na dai nindo namimidbid, 27  na iyo an maabot kasunod ko, asin dai ako angay na maghubad kan sintas kan saiyang sandalyas.” 28  An mga bagay na ini nangyari sa Betania sa ibong kan Jordan, kun sain nagbabawtismo si Juan. 29  Kan sunod na aldaw nahiling niya si Jesus na parani sa saiya, asin sinabi niya: “Hilinga, an Kordero nin Diyos na naghahali kan kasalan kan kinaban! 30  Ini an saro na manungod sa saiya sinabi ko: ‘Igwang tawo na maabot kasunod ko na nainot na sa sako, huli ta buhay na siya bago pa ako nabuhay.’ 31  Maski ako dai ko siya namidbid, pero an dahilan kaya ako nagbabawtismo sa tubig iyo na maihayag siya sa Israel.” 32  Nagpatotoo man si Juan, na nagsasabi: “Nahiling ko an espiritu na nagbababa hali sa langit na siring sa salampati, asin nagdanay iyan sa saiya. 33  Maski ako dai ko siya namidbid, alagad Siya mismo na nagsugo sa sakuya na magbawtismo sa tubig nagsabi sa sako: ‘An siisay man na mahiling mong sa saiya nagbababa asin nagdadanay an espiritu, ini an saro na mabawtismo sa banal na espiritu.’ 34  Asin nahiling ko iyan, asin nagpatotoo ako na ini iyo an Aki nin Diyos.” 35  Sa giraray kan sunod na aldaw, nakatindog si Juan kaiba an duwa niyang disipulo, 36  asin mantang nakahiling siya sa naglalakaw na si Jesus, sinabi niya: “Hilinga, an Kordero nin Diyos!” 37  Kan madangog kan duwang disipulo an sinabi niyang ini, sinundan ninda si Jesus. 38  Dangan nagsalingoy si Jesus, asin kan mahiling niyang nagsusunod sinda, sinabi niya sa sainda: “Ano an tuyo nindo?” Sinabi ninda sa saiya: “Rabbi (na an buot sabihon, “Paratukdo”), sain ka nagdadagos?” 39  Sinabi niya sa sainda: “Madya, asin mahihiling nindo.” Kaya nag-iba sinda asin nahiling ninda kun sain siya nagdadagos, asin nagdanay sindang kaiba niya kan aldaw na iyan; mga ikasampulong oras* na kaidto. 40  Si Andres, na tugang ni Simon Pedro, iyo an saro sa duwa na nakadangog kan sinabi ni Juan asin suminunod ki Jesus. 41  Nahiling niya an tugang niyang si Simon asin sinabi niya sa saiya: “Nanumpungan mi na an Mesiyas” (na nangangahulugan, “Cristo”), 42  asin iiniba niya siya ki Jesus. Kan hilingon siya ni Jesus, sinabi kaini: “Ika si Simon, na aki ni Juan; aapudon kang Cefas” (na tinatradusir na “Pedro”). 43  Kan sunod na aldaw gusto ni Jesus na magpasiring sa Galilea. Asin nanumpungan niya si Felipe saka sinabi niya sa saiya: “Madya, magin parasunod taka.” 44  Si Felipe taga Betsaida, an siyudad na ginikanan ni Andres asin Pedro. 45  Nahiling ni Felipe si Natanael asin sinabi niya sa saiya: “Nanumpungan na niyamo an saro na sinambit sa Katugunan ni Moises asin sa Mga Propeta: si Jesus na aki ni Jose, na gikan sa Nazaret.” 46  Alagad sinabi ni Natanael sa saiya: “Igwa daw nin ano man na marahay na magikan sa Nazaret?” Sinabi ni Felipe sa saiya: “Madya asin hilinga.” 47  Nahiling ni Jesus si Natanael na parani sa saiya asin sinabi niya manungod sa saiya: “Hilinga, sarong tunay na Israelita na sa saiya mayong pandadaya.” 48  Sinabi ni Natanael sa saiya: “Ano ta midbid mo ako?” Sinimbag siya ni Jesus: “Bago ka inapod ni Felipe, kan yaon ka sa sirong kan puon nin higera, nahiling taka na.” 49  Nagsimbag si Natanael: “Rabbi, ika an Aki nin Diyos, Hadi ka nin Israel.” 50  Sinimbag siya ni Jesus: “Nagtutubod ka daw dahil sinabi ko sa saimo na nahiling taka sa sirong kan puon nin higera? Makakahiling ka nin mga bagay na mas urog pa sa mga ini.” 51  Dangan sinabi niya sa saiya: “Sinisigurado ko nanggad sa saindo, mahihiling nindo na nabuksan an langit asin na nagsasarakat diyan an mga anghel nin Diyos saka nagbabaraba pasiring sa Aki nin tawo.”

Mga Nota

O “siring sa diyos.”
O “nin daing kapantay na kabuutan.”
O “na yaon sa may daghan.” Nanunungod ini sa sarong espesyal na kamugtakan.
Nanunungod ini sa sarong lugar na dikiton an nakaistar.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
An buot sabihon, mga alas kuwatro nin hapon.