Hebreo 8:1-13

  • An tabernakulo bilang ladawan kan mga bagay sa langit (1-6)

  • Pagkakalain kan luma asin bagong tipan (7-13)

8  Ngunyan ini an panginot na punto kan samuyang sinasabi: Igwa kita nin siring kaiyan na halangkaw na saserdote, asin siya tuminukaw sa may tuo kan trono kan Mahal na Diyos sa kalangitan,  sarong paralingkod sa banal na lugar asin sa tunay na tolda, na pinatindog ni Jehova,* bako nin tawo.  An lambang halangkaw na saserdote ninombrahan tanganing magpresentar nin mga dulot saka mga atang; kaya kaipuhan na an saserdote man na ini magpresentar nin dulot.  Kun yaon siya digdi sa daga, dai siya magigin saserdote, huling igwa na nin mga lalaking nagpepresentar nin mga dulot na uyon sa Katugunan.  An mga lalaking ini nagsasagibo nin sagradong paglilingkod* bilang simbolikong ladawan asin anino kan mga bagay sa langit; siring kaidto kan papatindugon na ni Moises an tolda, tinawan siya nin Diyos nin pagbuot: An sabi Niya: “Siyertuhon mo na magibo mo an gabos na bagay sigun sa disenyo kaiyan na ipinahiling sa saimo sa bukid.”  Alagad ngunyan ipinagkatiwala ki Jesus an sarong mas halangkaw na klase nin paglilingkod, mala ta siya man an tagapag-ultanan nin sarong mas marahay na tipan na naestablisar sa legal na paagi base sa mas marahay na mga panuga.  Kun an inot na tipan na idto mayo nin depekto, dai na kutana kaipuhan nin ikaduwa.  Huli ta may nahiling nanggad siyang depekto sa banwaan kan sabihon niya: “‘Uya! Maabot an mga aldaw,’ an sabi ni Jehova,* ‘na makikipagtipan ako sa nasyon nin Israel asin sa nasyon nin Juda nin sarong bagong tipan.  Dai iyan magigin kapareho kan tipan na ipinakipagtipan ko sa mga apuon ninda kan aldaw na kinaputan ko an saindang kamot tanganing darahon sinda paluwas sa Ehipto, huling dai sinda nagdanay sa sakuyang tipan, kaya ipinundo ko an pag-ataman sa sainda,’ an sabi ni Jehova.* 10  “‘Huli ta ini an tipan na ipapakipagtipan ko sa nasyon nin Israel pakalihis kan mga aldaw na idto,’ an sabi ni Jehova.* ‘Ibubugtak ko an sakuyang mga pagbuot sa saindang isip, asin sa saindang mga puso isusurat ko an mga iyan. Asin ako magigin Diyos ninda, asin sinda magigin sakuyang banwaan. 11  “‘Asin an lambang saro sa sainda dai na magtutukdo sa saiyang kahimanwa asin sa saiyang tugang, na sinasabi: “Midbidon mo si Jehova!”* Huli ta gabos sinda makakamidbid sa sako, puon sa pinakaordinaryo sa sainda sagkod sa pinakamidbid. 12  Asin magpapahiling ako nin pagkahirak sa sainda kun mapadapit sa saindang maraot na mga gibo, saka dai ko na gigirumdumon an saindang mga kasalan.’” 13  Sa pagsabi niyang “sarong bagong tipan,” pinangyari niyang magin lihis na sa panahon idtong inot na tipan. Ngunyan ining lihis na sa panahon asin paluma na madali nang mapara.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon an “Sagradong paglilingkod” sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.