Hebreo 7:1-28

  • Si Melkizedek, napapalain na hadi asin saserdote (1-10)

  • Pagigin mas urog kan pagkasaserdote ni Cristo (11-28)

    • Si Cristo kayang magligtas nin lubos (25)

7  Huli ta an Melkizedek na ini, na hadi nin Salem asin saserdote kan Kahuruhalangkawing Diyos, sinabat si Abraham kan magbalik ini pagkatapos na garadanon an mga hadi asin saiya ining binendisyunan,  asin tinawan siya ni Abraham nin ikasampulong kabtang kan gabos na samsam. An kahulugan kan saiyang pangaran “Hadi nin Katanusan,” asin siring man, siya hadi nin Salem, na an buot sabihon, “Hadi nin Katuninungan.”  Palibhasa dai midbid kun siisay an saiyang ama asin ina, saka mayong rekord nin ginikanan kan saiyang lahi, kun kasuarin siya namundag o kun kasuarin siya nagadan, kundi ginibo siya na kaagid kan Aki nin Diyos, nagdadanay siyang saserdote sa gabos na panahon.*  Hilinga kun gurano kaimportante kan tawong ini, na sa saiya an patriyarka* na si Abraham nagtao kan ikasampulong kabtang kan pinakamarahay na mga samsam.  Totoo, base sa Katugunan, an mga kabilang sa mga aking lalaki ni Levi na ninombrahan bilang mga saserdote pinagbutan na magkolekta nin ikasampulong kabtang* hali sa banwaan, an buot sabihon hali sa mga tugang ninda, maski ngani an mga ini mga gikan man ni Abraham.  Alagad an tawong ini na bako man gikan sa lahi ninda nagresibi nin ikasampulong kabtang hali ki Abraham asin binendisyunan niya an saro na nag-ako kan mga panuga.  Buweno, dai maninigaran na an mas hababa binebendisyunan kan mas halangkaw.  Sa sarong kamugtakan, idtong nag-aako nin ikasampulong kabtang mga tawong nagagadan, alagad sa saro man na kamugtakan, an nag-aako nin ikasampulong kabtang iyo an saro na igwa nin patotoo na siya nabubuhay.  Asin puwede nganing sabihon na pati si Levi, na nag-aako nin ikasampulong kabtang, nagtao man nin ikasampulong kabtang paagi ki Abraham, 10  huling si Levi sarong gikan niya na dai pa ipinapangaki kaidtong sabaton siya ni Melkizedek. 11  Kaya, kun an saro puwedeng magin perpekto paagi sa areglo nin paglilingkod kan mga saserdoteng gikan ki Levi (huling saro iyan na aspekto kan Katugunan na itinao sa banwaan), taano ta kaipuhan pang magkaigwa nin saro pang saserdote na an paagi nin pagkasaserdote kapareho kan ki Melkizedek asin bakong kapareho kan ki Aaron? 12  Kun an pagkasaserdote babaguhon, kaipuhan man na baguhon an Katugunan. 13  Huli ta an tawo na pinapanungdan kan mga bagay na ini naggikan sa ibang tribo, na hali diyan mayo nin siisay man an naglingkod sa altar. 14  Malinaw na an satuyang Kagurangnan naggikan sa Juda, alagad ta mayo lamang nin sinambit si Moises na igwa nin magigin mga saserdote hali sa tribong iyan. 15  Asin urog pa ining nagin malinaw kan mag-abot an saro pang saserdote na kapareho ni Melkizedek, 16  asin siya nagin saserdote, bako base sa legal na kuwalipikasyon na nakadepende sa lahing ginikanan, kundi paagi sa kapangyarihan na nagtatao sa saiya nin buhay na dai malalaglag. 17  Huli ta mapadapit sa saiya arog kaini an sinambit bilang patotoo: “Ika sarong saserdote sagkod lamang sa paaging kapareho kan pagkasaserdote ni Melkizedek.” 18  Kun siring, an nainot na mga tugon hinahali huling iyan maluya asin dai nagin epektibo. 19  Pa’no kaya, dai nagibo kan Katugunan na magin perpekto an arin man na bagay, alagad kan umabot an mas marahay na paglaom nagibo kaiyan na perpekto an mga bagay, na paagi diyan kita nakakarani sa Diyos. 20  Siring man, mantang an pagtao ki Jesus kan katungdan na pagigin saserdote dai ginibo na mayong kaibang sinumpaan na deklarasyon 21  (huli ta sa katunayan, igwa nin mga lalaking nagin mga saserdote na mayo nin kaibang sinumpaan na deklarasyon, alagad an sarong ini nagin saserdote paagi sa sinumpaan na deklarasyon kan Saro na nagsabi: “Suminumpa si Jehova,* asin dai magbabago an saiyang isip,* ‘Ika sarong saserdote sagkod lamang’”), 22  si Jesus ngunyan iyo an nagin garantiya nin sarong mas marahay na tipan. 23  Dugang pa, dahil dai nakakapaglingkod nin dagos-dagos an mga saserdote huling nagagadan sinda, dakul an kaipuhan na magin saserdote para magsalihid sa sainda, 24  alagad huling siya nagdadanay na buhay sagkod lamang, an saiyang pagkasaserdote dai nangangaipo nin mga kasalihid. 25  Kaya magigibo man niyang iligtas nin lubos an mga minadulok sa Diyos paagi sa saiya, huling nagdadanay siyang buhay asin pirming yaon para makiulay para sa sainda. 26  Angay nanggad na magkaigwa kita nin arog kaiyan na halangkaw na saserdote na maimbod, mayo nin karatan, daing digta, dai kabilang sa mga parakasala, asin an kamugtakan mas halangkaw pa sa mga langit. 27  Bakong arog kan mga halangkaw na saserdoteng idto, dai niya kaipuhan na aroaldaw na magdulot nin mga atang, inot para sa sadiri niyang mga kasalan dangan para sa mga kasalan kan banwaan, huling ginibo na niya ini nin saro sanang beses para sa gabos na panahon kan idulot niya an saiyang sadiri. 28  Huli ta uyon sa Katugunan, ninonombrahan bilang mga halangkaw na saserdote an mga lalaki na may mga kaluyahan, alagad uyon sa sinumpaan na deklarasyon na itinaram pagkatapos na maitao an Katugunan, sarong aki an ninombrahan, na nagin lubos na kuwalipikado* sagkod lamang.

Mga Nota

O “sagkod lamang.”
O “payo nin pamilya.”
O “nin himuluan.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “asin dai siya magbabasol.”
Sa literal, “na ginibong perpekto.”