Hebreo 6:1-20

  • Padagos na maghinguwa na magtalubo sa espirituwalidad (1-3)

  • An mga nagbaya sa pagtubod ipinapako giraray sa harigi an Aki (4-8)

  • Siyertuhon an saindong paglaom (9-12)

  • Kasiyertuhan kan panuga nin Diyos (13-20)

    • An panuga asin sumpa nin Diyos dai mababago (17, 18)

6  Kun siring, ngunyan na nanudan na niyato an panginot na doktrina manungod sa Cristo, padagos kitang maghinguwa na magtalubo sa satuyang espirituwalidad, na dai na binabalik-balikan an pundamental na mga katukduan,* siring baga kan pagsulsol sa mga gibong daing kamanungdanan asin pagtubod sa Diyos,  saka kan katukduan mapadapit sa manlain-lain na bawtismo, pagpatong nin mga kamot, pagkabuhay liwat kan mga gadan, asin pinal na paghukom.  Asin kun talagang itutugot nin Diyos, iyan nanggad an gigibuhon niyato.  Huli ta kun para sa mga naliwanagan na asin nakanamit na kan libreng regalo hali sa langit* asin nag-ako na nin banal na espiritu  asin nakanamit na kan marahay na tataramon nin Diyos saka kan mga bendisyon* kan maabot na sistema nin mga bagay,*  alagad binayaan an pagtubod, imposible nang matabangan pa sindang bumalik para magsulsol, huling pigpapako giraray ninda sa harigi an Aki nin Diyos asin pigpapasupog siya sa mga tawo.  An daga baga binebendisyunan nin Diyos pag sinasarumsom kaiyan an uran na parating minabagsak diyan dangan minatubo diyan an mga tinanom na kapaki-pakinabang para sa mga nagkukultibar kaiyan.  Pero kun an minatubo diyan matunok na mga tanom asin mga awot, an dagang iyan binabayaan asin haros sumpaon na kan paratanom, asin sa huri iyan susuluon.  Alagad kun manungod sa saindo mga namumutan, maski ngani nagtataram kami nin arog kaini, sigurado kami na yaon sa saindo an mas marahay na mga bagay, mga bagay na may koneksiyon sa kaligtasan. 10  Huli ta an Diyos bakong biko para malingawan niya* an saindong ginibo asin an pagkamuot nindo para sa saiyang ngaran, na ipinahiling nindo paagi sa paglilingkod sa mga banal asin padagos pang paglilingkod sa sainda. 11  Alagad mawot niyamo na padagos na ipahiling kan lambang saro sa saindo an siring na kahigusan tanganing magkaigwa kamo nin lubos na kasiyertuhan sa saindong paglaom sagkod sa katapusan, 12  na sa siring dai kamo magin mga hugakon, kundi magi kamong mga paraarog sa mga uminako kan mga panuga dahil sa pagtubod asin pakatios. 13  Huli ta kan sambiton nin Diyos an saiyang panuga ki Abraham, dahil ngani dai nin siisay man na mas urog kisa saiya na puwede niyang ipanumpa, an sadiri niya mismo an saiyang ipinanumpa, 14  na an sabi: “Sinisigurado ko sa saimo, bebendisyunan taka asin papadakulon taka.” 15  Sa siring, inako ni Abraham an panugang ini pagkatapos niyang magpahiling nin pakatios. 16  Pag nanunumpa kaya an mga tawo, ipinapanumpa ninda an saro na mas urog kisa sainda, asin an saindang sumpa minatapos kan gabos na dai pagkakasundo, huling iyan sarong legal na garantiya para sa sainda. 17  Sa paaging kaagid kaini, kan an Diyos magdesisyon na ipahiling nin mas malinaw sa mga tagapagmana kan panuga na an saiyang katuyuhan dai nuarin man mababago, ginarantiyahan niya iyan* paagi sa sarong sumpa, 18  tanganing paagi sa duwang bagay na iyan na dai nuarin man mababago, na diyan imposibleng magputik an Diyos, kita na mga nagdurulag pasiring sa saiyang pailihan mapakusog nanggad na pangaptan nin higot an paglaom na ibinugtak sa atubangan niyato. 19  An paglaom na ini nagseserbing angkla kan kalag,* sigurado asin marigon, asin dinadara kita kaiyan sa laog kan kurtina, 20  na diyan may nainot nang naglaog alang-alang sa sato, si Jesus, na nagin sarong halangkaw na saserdote sagkod lamang sa paaging kapareho kan pagkasaserdote ni Melkizedek.

Mga Nota

Sa literal, “dai na nagbubugtak giraray nin pundasyon.”
Sa literal, “regalong langitnon.”
Sa literal, “kan kapangyarihan.”
Hilingon an “Sistema nin mga bagay” sa Glosaryo.
O “Huli ta an Diyos matanos kaya dai niya malilingawan.”
Sa literal, “nangultanan siya.”
O “kan satuyang buhay.”