Hebreo 4:1-16

  • Peligro na dai makalaog sa kapahingaluan nin Diyos (1-10)

  • Pagdagka na lumaog sa kapahingaluan nin Diyos (11-13)

    • An tataramon nin Diyos buhay (12)

  • Si Jesus, an nangungurog na halangkaw na saserdote (14-16)

4  Kun siring, miyentras na nagdadanay pa an panuga mapadapit sa paglaog sa saiyang kapahingaluan, mag-ingat* kita ta tibaad igwa diyan sa saindo nin maibilang na bakong angay na mag-ako kan panugang iyan.  Huli ta an maugmang bareta ipinahayag man sa sato, kun paanong ipinahayag iyan sa sainda; alagad an mensaheng nadangog ninda daing naitaong pakinabang sa sainda, huling mayo sinda kan pagtubod na siring kan ipinahiling kaidtong mga naghirimati.  Pero kitang mga nagtutubod talagang minalaog sa kapahingaluan, alagad kun para sa sainda, ini an sinabi niya: “Kaya sa kaanggutan ko suminumpa ako, ‘Dai sinda malaog sa sakuyang kapahingaluan,’” maski ngani tapos niya na an saiyang mga gibo puon pa kaidtong maestablisar an kinaban.  Sa sarong parte kaya kan Kasuratan sinabi niya an arog kaini mapadapit sa ikapitong aldaw: “Asin kan ikapitong aldaw an Diyos nagpahingalo sa gabos niyang gibo,”  dangan sinabi man niya: “Dai sinda malaog sa sakuyang kapahingaluan.”  Kun siring, mantang posible pa para sa nagkapira na makalaog diyan, asin idtong inot na pinahayagan kan maugmang bareta dai nakalaog diyan dahil sa pagsuway,  nagtalaga giraray siya nin sarong partikular na aldaw kan sabihon niya pakalihis nin haloy na panahon sa salmo* ni David, “Sa aldaw na ini”; siring kan sinabi sa inutan, “Sa aldaw na ini, kun kamo nagdadangog sa sakuyang boses, dai nindo pagpatagason an saindong mga puso.”  Huli ta kun dinara na sinda ni Josue sa sarong lugar nin kapahingaluan, dai na kutana nagtaram pa an Diyos mapadapit sa saro pang aldaw.  Kaya igwa pa nin natatadang aldaw nin pahingalo na siring sa Sabbath* para sa banwaan nin Diyos. 10  Huli ta an tawo na luminaog na sa kapahingaluan nin Diyos nagpahingalo na man sa sadiri niyang mga gibo, kun paanong an Diyos nagpahingalo man sa saiyang mga gibo. 11  Kaya gibuhon niyato an satong pinakamakakaya na makalaog sa kapahingaluan na iyan, tanganing dai nin siisay man na makaarog sa siring kaidtong pagkamasinuway. 12  Huli ta an tataramon nin Diyos buhay asin igwa nin puwersa asin mas matarom pa kisa sa ano man na espada na mag-inibong an tarom saka minalagbas sagkod sa mapagsiblag kaiyan an kalag* asin an espiritu,* saka an mga pagsukmulan asin an mga hutok nin tulang, asin kaya kaiyan na aramon an mga pangangatanusan saka an mga intensiyon kan puso. 13  Asin mayo ni sarong linalang na natatago sa saiyang paghiling, kundi an gabos na bagay hayag asin malinaw na nahihiling niya, an saro na sa saiya kita maninimbag. 14  Kun siring, mantang igwa kita nin nangungurog na halangkaw na saserdote na luminaog sa kalangitan, si Jesus na Aki nin Diyos, padagos niyatong ipahayag an satong pagtubod sa saiya. 15  Huli ta an satuyang halangkaw na saserdote bakong saro na dai nakakasabot kan satong mga kaluyahan, kundi saro na uminagi sa gabos na pagbalo na arog kan inaagihan niyato, alagad mayo nin kasalan. 16  Kaya, dumulok kita sa trono nin daing kapantay na kabuutan asin mamibi sa Diyos na daing pag-alangan, tanganing mag-ako kita nin pagkahirak asin daing kapantay na kabuutan sa mga panahon na kaipuhan ta an tabang.

Mga Nota

Sa literal, “matakot.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.