Hebreo 2:1-18

  • Dagdagan an dating atensiyon na itinatao (1-4)

  • An gabos na bagay ipinasairarom ki Jesus (5-9)

  • Si Jesus asin an saiyang mga tugang (10-18)

    • Panginot na Instrumento kan saindang kaligtasan (10)

    • Sarong mahihirakon na halangkaw na saserdote (17)

2  Iyan an dahilan kaya kaipuhan tang dagdagan an dating atensiyon na itinatao niyato sa mga bagay na satuyang nadangog, tanganing dai kita nuarin man maanod parayo.  Huli ta kun an tataramon na ipinahayag paagi sa mga anghel dai nanggad nababari, asin an lambang pagbalga saka pagsuway nagkaigwa nin katumbas na padusa kauyon nin hustisya,  paano kita makakadulag kun binaliwala niyato an siring kapambihirang kaligtasan? Pinunan iyan na ipahayag paagi sa satuyang Kagurangnan asin kinumpirmar iyan sa sato kaidtong mga nakadangog sa saiya,  mantang an Diyos nagkaigwa man nin parte sa pagpatotoo paagi sa mga tanda asin ngangalásan* saka manlain-lain na milagro asin paagi sa pagtao nin banal na espiritu sa saiyang mga lingkod uyon sa saiyang kabutan.  Bako mga anghel an ilinaag niya para magsakop kan kinaban* na madatong, na manungod kaiyan kami nagpapahayag.  Alagad ta may sarong saksi na nagsurat kaidto: “Siisay man an tawo ta ginigirumdom mo siya, o an aki nin tawo ta inaataman mo siya?  Ginibo mo siyang mas hababa nin dikit kisa sa mga anghel; kinoronahan mo siya nin kamurawayan asin onra, asin ninombrahan siya na mamahala sa mga gibo kan saimong mga kamot.  Ipinasairarom mo an gabos na bagay sa saiyang mga bitis.” Sa pagpasairarom kan gabos na bagay sa saiya, mayong itinada an Diyos na bako sa irarom niya. Pero ngunyan, dai ta pa nahihiling na nasa irarom niya an gabos na bagay.  Alagad nahihiling ta si Jesus, na ginibong mas hababa nin dikit kisa sa mga anghel, na nakokoronahan ngunyan nin kamurawayan asin onra dahil sa pagsakit niya sagkod sa kagadanan. Paagi sa daing kapantay na kabuutan nin Diyos nag-agi siya nin kagadanan alang-alang sa gabos. 10  Huli ta kun mapadapit sa Diyos, na para sa saiya asin paagi sa saiya an gabos na bagay nag-eeksister, angay sana na sa pagdara niya sa dakul na aki sa kamurawayan tugutan niyang magsakit an Panginot na Instrumento kan saindang kaligtasan tanganing ini magin lubos na kuwalipikado sa siring na papel.* 11  An saro na nagpapabanal asin idtong mga pinapabanal saro sana an ginikanan, asin dahil kaini dai niya ikinakasupog na apudon sinda na saiyang mga tugang, 12  siring kan sabi niya: “Ipapahayag ko an saimong ngaran sa sakuyang mga tugang; sa tahaw kan kongregasyon uumawon taka paagi sa mga awit.” 13  Asin an sabi pa niya: “Magtitiwala ako sa saiya.” Asin sa giraray, an sabi niya: “Hilinga! Ako asin an saradit na aki, na itinao ni Jehova* sa sakuya.” 14  Kun siring, mantang an “saradit na aki” mga tawong may dugo asin laman, siya man nagin tawong may dugo asin laman kapareho ninda, tanganing paagi sa saiyang kagadanan malaglag niya an saro na igwa kan kakayahan na magkawsa nin kagadanan, an buot sabihon, an Diyablo, 15  asin mapatalingkas* niya an gabos na nagin uripon kan saindang takot sa kagadanan sa bilog nindang buhay. 16  Huli ta an saiyang tinatabangan bako man talaga an mga anghel, kundi an mga gikan* ni Abraham. 17  Huli kaini, kaipuhan niyang magin kapareho kan saiyang “mga tugang” sa gabos na bagay, na sa siring na paagi siya magin sarong mahihirakon asin maimbod na halangkaw na saserdote sa mga bagay may koneksiyon sa Diyos, tanganing makapagdulot siya nin atang para sa mga kasalan kan banwaan tanganing makamtan ninda an pabor nin Diyos.* 18  Mantang siya mismo nagsakit kan siya mag-agi nin pagbalo, magigibo niyang tabangan idtong mga nag-aagi nin pagbalo.

Mga Nota

O “senyales.”
Sa literal, “iniirukan na daga.”
Sa literal, “magin perpekto.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “makalda.”
Sa literal, “an banhi.”
O “tanganing makapagdulot siya nin atang na pambayad sa mga kasalan kan banwaan.”