Hebreo 13:1-25

  • Panghuring mga sadol asin pangungumusta (1-25)

    • Dai paglingawan an pagkamapag-istimar (2)

    • Magpahiling nin hararom na paggalang sa relasyon mag-agom (4)

    • Magsunod sa mga nanginginot (7, 17)

    • Magsunod sa mga nanginginot (15, 16)

13  Padagos kamong magkaminuruutan bilang magturugang.  Dai paglingawan an pagkamapag-istimar,* huli ta paagi kaiyan dai namangnuhan nin nagkapira na mga anghel an saindang inasikaso bilang bisita.  Girumdumon idtong mga nasa presuhan,* na garo man sana nakapreso kamong kaiba ninda, asin idtong mga pinapasakitan, huling kamo man mismo kapareho ninda na pisikal an hawak.*  Magpahiling an gabos nin hararom na paggalang sa relasyon mag-agom,* asin dai pagdigtaan an higdaan kan mag-agom, huli ta huhukuman nin Diyos an mga tawong imoral* asin mga parasambay.  An saindo lugod na pamumuhay dai mahilingan nin pagkamuot sa kuwarta, mantang kontento na kamo sa kun ano an igwa kamo. Huli ta siya nagsabi: “Dai taka nuarin man tatalikudan, asin dai taka nuarin man papabayaan.”  Sa siring mapapano kita nin kumpiyansa asin masabi: “Si Jehova* an sakuyang paratabang; dai ako matatakot. Ano an magigibo nin tawo sa sako?”  Isipon nindo idtong mga nanginginot diyan sa saindo, na nagpahayag sa saindo kan tataramon nin Diyos, asin miyentras na pighuhurop-hurop nindo an mga resulta kan saindang paggawi, arugon nindo an saindang pagtubod.  Si Jesu-Cristo dai nagbabago, kaidto, ngunyan, asin sagkod pa man.  Dai kamo magpadaya sa manlain-lain asin kakaibang mga katukduan, huli ta mas marahay sa puso na mapakusog paagi sa daing kapantay na kabuutan imbes na paagi sa mga kakanon,* na dai man nin naitataong pakinabang sa mga nagpaparaisip manungod diyan. 10  Igwa kita nin sarong altar na diyan mayong awtoridad na magkakan idtong mga nagsasagibo nin sagradong paglilingkod sa tolda. 11  Huli ta kun mapadapit sa mga hawak kan mga hayop na an dugo dinadara kan halangkaw na saserdote sa banal na lugar bilang dulot para sa kasalan, an mga iyan sinusulo sa luwas kan kampo. 12  Kaya, si Jesus nagsakit man sa luwas kan trangkahan kan siyudad tanganing pabanalon an mga tawo paagi sa sadiri niyang dugo. 13  Kun siring, magduman kita sa saiya sa luwas kan kampo, na dinadara an kasusupgan na saiyang dinara, 14  huli ta mayo kita digdi nin siyudad na nagdadanay, kundi interesadong marhay kitang naghahalat sa saro na maabot. 15  Paagi sa saiya, pirmi kitang magdulot sa Diyos nin atang nin pag-umaw, an buot sabihon, an bunga kan satuyang mga ngabil na hayag na nagpapatotoo mapadapit sa saiyang ngaran. 16  Dugang pa, dai nindo paglingawan an paggibo nin karahayan asin an paghiras sa iba kan mga bagay na igwa kamo, huli ta an Diyos nauugmang marhay sa siring na mga atang. 17  Magin masinunod sa mga nanginginot sa saindo asin magin mapagpasakop, huli ta binabantayan ninda kamo* asin ibinibilang nindang kargo ninda kamo, na sa siring magibo ninda ini na may kaugmahan asin dai nagagabatan, huli ta makakadanyar ini sa saindo. 18  Danay nindo kaming ipamibi, huli ta nagtitiwala kami na igwa kami nin malinig* na konsiyensiya, asin mawot niyamo na sa gabos na bagay gumawi kami nin sadiyosan. 19  Alagad lalo nang nakikiulay ako na mamibi kamo tanganing makabalik ako sa saindo sa madaling panahon. 20  Ngunyan an Diyos nin katuninungan, na iyo an nagbangon hali sa mga gadan sa panginot na pastor kan mga karneroan satuyang Kagurangnan na Jesus na nagdara kan dugo kan daing sagkod na tipan 21  lugod na sangkapan kamo nin lambang marahay na bagay para magibo an saiyang kabutan, na pinapahiro kita paagi ki Jesu-Cristo na gibuhon an nakakapaugma sa saiyang paghiling. Mapasaiya an kamurawayan sagkod nuarin pa man. Amen. 22  Sinasadol ko kamo ngunyan, mga tugang, na tawan tabi nin atensiyon an pampakusog na mga tataramon na ini, dahil halipot man sana an surat ko sa saindo. 23  Gusto kong maisihan nindo na pinalibre na an tugang niyatong si Timoteo. Kun mag-abot siya tulos, sabay kaming madiyan sa saindo. 24  Ipaabot nindo an sakuyang pangungumusta sa gabos na nanginginot diyan sa saindo asin sa gabos na mga banal. Nagpapaabot sa saindo kan saindang pangungumusta an mga taga Italia. 25  Mapasaindo gabos an daing kapantay na kabuutan.

Mga Nota

O “na magin mabuot sa mga estranghero.”
Sa literal, “mga nakakadenahan; mga nakakadena.”
O posibleng “na garo man sana nagsasakit kamong kaiba ninda.”
O “sa matrimonya; sa pag-aguman.”
Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
An buot sabihon, mga regulasyon manungod sa kakanon.
O “an saindong mga kalag.”
Sa literal, “marahay.”