Hebreo 12:1-29

  • Si Jesus, an Tagapagkumpleto kan satuyang pagtubod (1-3)

    • Dakulang panganuron nin mga saksi (1)

  • Dai pagbaliwalaon an disiplina ni Jehova (4-11)

  • Gumibo nin tanos na mga dalan para sa saindong mga bitis (12-17)

  • Pagdulok sa langitnon na Jerusalem (18-29)

12  Kaya ngunyan, huling napapalibutan kita nin siring kaiyan kadakulang panganuron nin mga saksi, iapon man niyato an lambang pagabat asin an kasalan na madalion sanang minasabod sa sato, asin magdalagan kita na may pakatagal sa paurumbasan na ibinugtak sa atubangan ta,  mantang ipinopokus niyato an satong paghiling sa Panginot na Instrumento asin Tagapagkumpleto kan satuyang pagtubod, si Jesus. Huli sa kaugmahan na inaantisipar niya, tinagalan niya an hariging pasakitan,* na dai iniintindi an kasusupgan, asin tuminukaw siya sa may tuo kan trono nin Diyos.  Iyo, maingat nindong isip-isipon an saro na nagtagal kan malanit na pananaram kan mga parakasala na sa paggibo kaiyan ipinapahamak an sadiri ninda, tanganing sa siring dai kamo mapagal asin magsuko.*  Sa pakikipaglaban nindo sa kasalan na iyan, dai pa lamang nindo iyan linabanan sagkod sa puntong namugtak kamo sa peligro nin kagadanan.  Asin nalingawan na nindo nin lubos an sadol na ipinapanungod sa saindo bilang mga aki: “Aki ko, dai mo pagbasang-basangon an disiplina hali ki Jehova,* asin dai ka man pangluyahan nin buot pag itinatanos ka niya;  huli ta an mga namumutan ni Jehova* dinidisiplina niya, sa katunayan, hinahampak* niya an siisay man na minimidbid niya bilang aki.”  Kaipuhan nindong magtagal bilang parte kan pagdisiplina* sa saindo. Mga aki an trato sa saindo nin Diyos. Siisay bayang aki an dai dinidisiplina kan saiyang ama?  Pero kun gabos kamo dai nag-ako kan disiplinang ini, bako niya kamong tunay na mga aki, kundi mga aki kamo sa luwas.  Saro pa, an satuyang mga ama na tawo dinidisiplina kita, asin iginagalang niyato sinda. Bako daw na mas lalo kitang dapat na magpasakop sa satuyang espirituwal na Ama* asin sa siring mabuhay? 10  Huli ta sinda dinidisiplina kita sa halipot na panahon uyon sa kun ano an pighuhuna nindang marahay, alagad siya dinidisiplina kita para sa satong ikakarahay tanganing kita magin banal siring sa saiya. 11  Totoo, mayong disiplina an sa presente garo nakakaugma, kundi makulog* iyan; alagad pagkatapos, minaresulta iyan sa matuninong na kamugtakan, an pagkaigwa nin matanos na pamumuhay para duman sa mga sinanay kaiyan. 12  Kaya, pakusuga an mga kamot na nakalaylay saka an mga tuhod na nangluluya, 13  asin padagos na gumibo nin tanos na mga dalan para sa saindong mga bitis, na sa siring an parte na maluya dai na maggrabe an kamugtakan, kundi maumayan. 14  Pagmaigutan na magibo an pakipagkatuninungan sa gabos na tawo asin maipahiling an kabanalan na kun mayo kaiyan an sarong tawo dai niya mahihiling an Kagurangnan. 15  Mag-ingat nanggad kamo na mayo nin siisay man sa saindo an dai makaako kan daing kapantay na kabuutan nin Diyos, tanganing dai mangyari na sarong gamot na nakakahilo* an magtubo na makawsa nin mga problema asin dakul an madigtaan kaiyan; 16  asin siguraduhon nindo na sa tahaw nindo mayo nin siisay man na tawong imoral,* o nin siisay man na dai nagpapahalaga sa mga bagay na sagrado, arog ni Esau, na basta na sana itinao an saiyang deretso bilang panganay karibay nin pagkakan. 17  Aram baga nindo na pagkatapos kaidto, kan gusto niyang makua an bendisyon, dai na siya ibinilang na maninigo; mala ta maski kan magpirit siyang baguhon an desisyon paagi sa pagparahibi, dai man sanang nangyari. 18  Kamo minadulok, bako sa sarong bagay na nadudutan asin nagkakalayo, bako sa sarong bagay na may mahibog na panganuron asin grabeng diklom saka alipuros, 19  asin bako sa sarong bagay na may makusog na tanog nin trumpeta asin boses na nagtataram, na kan madangog kan banwaan nakimahirak sinda na dai na kaiyan ipagpadagos an pagtaram sa sainda. 20  Huli ta grabe an takot ninda sa pagbuot: “Maski sarong hayop sana an magtungtong sa bukid, dapat iyan na gapuon.” 21  Saro pa, makangingirhat nanggad an eksena kaya sinabi ni Moises: “Natatakot ako asin pigtatakigan.” 22  Dai, kundi kamo minadulok sa sarong Bukid nin Sion asin sarong siyudad kan buhay na Diyos, an langitnon na Jerusalem, asin sa manampulong ribong mga anghel 23  na nagtitiripon, asin sa kongregasyon kan mga panganay na nakatala sa langit, saka sa Diyos na Hukom nin gabos, asin sa espirituwal na buhay kan mga matanos na ginibong perpekto, 24  pati na ki Jesus na tagapag-ultanan nin sarong bagong tipan, asin sa iwinirik na dugo, na nagtataram sa paaging mas marahay kisa sa dugo ni Abel. 25  Siyertuhon nindo na dai kamo magsayumang magdangog sa* saro na nagtataram. Huli ta kun idtong mga nagsayumang magdangog sa nagpapaabot kan patanid nin Diyos sa mga tawo digdi sa daga dai nakadulag, mas lalo na kita, dai kita makakadulag kun babayaan ta siya na nagtataram hali sa kalangitan! 26  Kan panahon na idto an daga yinugyog kan saiyang boses, alagad ngunyan siya nanunuga: “Alagad ta saro pang beses na yuyugyugon ko bako sana an daga kundi pati an langit.” 27  Ngunyan an mga tataramon na “alagad ta saro pang beses” nagpaparisa na hahalion an mga bagay na yinuyugyog, na iyo an mga bagay na ginibo nin iba, tanganing magdanay an mga bagay na dai yinuyugyog. 28  Kun siring, mantang igwa nin itatao sa sato na sarong Kahadian na dai mayuyugyog, padagos lugod kitang mag-ako nin daing kapantay na kabuutan, na paagi kaiyan ikakatao niyato sa Diyos an sagradong paglilingkod na akseptable sa saiya, na ginigibo iyan na may pagkatakot sa saiya asin hararom na paggalang. 29  Huli ta an satuyang Diyos siring sa kalayo na minatumtom.*

Mga Nota

Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
O “asin dai magsuko an saindong kalag.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “pinapadusahan.”
O “pagsasanay.”
O “sa Ama kan satuyang espirituwal na buhay.”
O “nakakapamundo.”
O “nakakahudong.”
Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
O “dai kamo maggibo nin mga palusot sa; dai nindo pagbaliwalaon an.”
O “minatunaw.”