Hebreo 11:1-40

  • Kahulugan nin pagtubod (1, 2)

  • Mga halimbawa nin pagtubod (3-40)

    • Imposibleng mapaugma an Diyos kun mayong pagtubod (6)

11  An pagtubod iyo an masarig na kumpiyansa na mangyayari an piglalauman, an pagkaigwa nin nakakakumbinsir na ebidensiya na an mga bagay na dai nahihiling talagang totoo.  Huli ta dahil kaiyan, an mga tawo kan suanoy na mga panahon* nag-ako nin patotoo hali sa Diyos na inuuyunan niya sinda.  Paagi sa pagtubod, namamansayan niyato na an mga sistema nin mga bagay* naestablisar paagi sa tataramon nin Diyos, kaya an mga bagay na nahihiling nag-eksister hali sa mga bagay na dai nahihiling.  Paagi sa pagtubod, si Abel nagdulot sa Diyos nin sarong atang na mas matimbang kisa kan idinulot ni Cain, asin dahil sa pagtubod na iyan nagpatotoo an Diyos na siya matanos, huli ta inuyunan Niya an saiyang mga dulot, asin dawa ngani siya nagadan, padagos siyang nagtataram paagi sa saiyang pagtubod.  Paagi sa pagtubod si Enoc ibinalyo tanganing dai niya maeksperyensiyahan an normal na kagadanan, asin dai na siya nanumpungan maski sain dahil ibinalyo na siya nin Diyos; huli ta bago siya ibinalyo nag-ako siya nin patotoo hali sa Diyos na ikinaugma Niya siyang marhay.  Dugang pa, kun mayo nin pagtubod imposibleng mapaugma an Diyos, huli ta an siisay man na minadulok sa Diyos dapat na magtubod na siya nag-eeksister asin na siya an paratao nin balos sa mga maigot na naghahanap sa saiya.  Paagi sa pagtubod, si Noe, pagkatapos siyang patanidan nin Diyos mapadapit sa dai pa nahihiling na mga bagay, nagpahiling nin pagkatakot sa Diyos asin naggibo nin arka para sa kaligtasan kan saiyang pamilya; asin paagi sa pagtubod na ini kinondenar niya an kinaban, asin siya ipinahayag na matanos bilang resulta kan saiyang pagtubod.  Paagi sa pagtubod, si Abraham, kan siya apudon, nagsunod asin nagpasiring sa sarong lugar na iyo an aakuon niya bilang mana; naghali siya sa sadiri niyang lugar, maski ngani dai niya aram kun sain siya maduman.  Paagi sa pagtubod, namuhay siya bilang dayuhan sa ipinanugang daga na garo siya yaon sa ibang nasyon, na nag-iistar sa mga tolda kaiba si Isaac asin Jacob, an saiyang mga kapwa tagapagmana kan iyo man sanang panuga. 10  Huli ta hinahalat niya an siyudad na igwa nin tunay na mga pundasyon, na an disenyador* asin kaggibo iyo an Diyos. 11  Paagi man sa pagtubod, tinawan si Sara nin kakayahan na magkaaki maski ngani lampas na siya sa edad, huling para sa saiya, Siya na nanuga maimbod.* 12  Huli kaini, hali sa sarong lalaki na haros gadan na an hawak, namundag an dakul na aki, siring kadakul kan mga bituon sa langit asin dai iyan mabilang siring kan mga baybay sa gilid kan dagat. 13  An gabos na ini nagadan na marigon an pagtubod, maski ngani dai ninda nakamtan an kautuban kan mga panuga; alagad nahiling ninda iyan sa harayo asin ikinaugma iyan saka hayagan nindang sinabi na sinda mga estranghero asin temporaryong mga residente sa lugar na idto. 14  Huli ta an mga nagtataram nin arog kaiyan malinaw na nagpapahiling na maigot sindang naghahanap nin sarong lugar na para sa sainda. 15  Pero kun padagos nindang pigparaisip-isip idtong lugar na binayaan ninda, makakahanap kutana sinda nin oportunidad na bumalik. 16  Alagad ngunyan pinagmamaigutan nindang makaabot sa sarong mas marahay na lugar, an buot sabihon, saro na may koneksiyon sa langit. Kaya, dai sinda ikinakasupog nin Diyos asin dai niya ikinakasupog na apudon siya bilang saindang Diyos, mala ta nag-andam siya nin sarong siyudad para sa sainda. 17  Paagi sa pagtubod, si Abraham, kan siya baluon, garo na man sana idinulot si Isaac—an tawong iyan na maugmang inako an mga panuga nagpurbar na idulot an saiyang bugtong na aki— 18  dawa ngani sinabi na sa saiya: “An aapudon na saimong gikan* iyo idtong magikan ki Isaac.” 19  Alagad inisip niya na kaya nin Diyos na ibangon si Isaac maski pa hali sa mga gadan, asin ibinalik man nanggad ini sa saiya hali sa kagadanan sa paaging igwa nin simbolikong kahulugan. 20  Paagi man sa pagtubod, binendisyunan ni Isaac si Jacob asin Esau, na sinasabi sa sainda kun ano an mangyayari sa ngapit. 21  Paagi sa pagtubod, si Jacob, kan siya madali nang magadan, binendisyunan an duwang aking lalaki ni Jose asin suminamba mantang nakahungko sa kapot niyang sugkod. 22  Paagi sa pagtubod, si Jose, kan harani na an saiyang kagadanan, nagtaram mapadapit sa sarabay na pagharali* kan mga aki nin Israel, asin nagtao siya nin mga tugon* manungod sa saiyang mga tulang.* 23  Paagi sa pagtubod, itinago si Moises kan saiyang mga magurang sa laog nin tulong bulan pagkamundag sa saiya, huling nahiling ninda na magayon siyang aki asin dai sinda natakot sa pagbuot kan hadi. 24  Paagi sa pagtubod, si Moises, kan dakula na, nagsayumang apudon na aki kan aking babayi ni Faraon, 25  na mas pinili pang pasakitan kaiba kan banwaan nin Diyos imbes na maeksperyensiyahan an temporaryong kaugmahan sa kasalan, 26  dahil para sa saiya, an kasusupgan bilang Linahidan* mas dakulang kayamanan kisa sa mga kayamanan kan Ehipto, huling maingat siyang nagpokus sa balos na aakuon niya sa maabot. 27  Paagi sa pagtubod, naghali siya sa Ehipto, alagad dai siya natatakot sa kaanggutan kan hadi, huli ta nagpadagos siyang marigon na garo nahihiling an Saro na dai nahihiling. 28  Paagi sa pagtubod, isinagibo niya an Paskuwa* asin an pagwirik kan dugo, tanganing dai paggadanon* kan paralaglag an saindang mga panganay. 29  Paagi sa pagtubod, naglakaw sinda pabalyo sa Dagat na Pula siring sa paglakaw sa marang daga, alagad kan purbaran kan mga Ehipsiyo na gibuhon iyan, tinakluban sinda kan tubig. 30  Paagi sa pagtubod, an mga lanob kan Jerico narumpag pagkatapos na magmartsa an banwaan sa palibot kaiyan sa laog nin pitong aldaw. 31  Paagi sa pagtubod, si Rahab na hostes* dai nagadan kaiba kan mga nagin masinuway, huli ta mabuot niyang pinadagos an mga espiya. 32  Asin ano pa an sasabihon ko? Mauubos an panahon ko kun isasaysay ko pa an manungod ki Gideon, Barak, Samson, Jefte, David, pati na an manungod ki Samuel asin sa iba pang mga propeta. 33  Paagi sa pagtubod, nandaog sinda nin mga kahadian, nag-establisar nin katanusan, nag-ako nin mga panuga, nagtikom kan mga nguso nin mga leon, 34  dai man lamang naano kan init nin kalayo, nakadulag sa tarom nin espada, nagin makusog hali sa maluyang kamugtakan, nagin pusuan para sa ralaban, biyong nandaog nin mga hukbong minasalakay. 35  Nakaibanan giraray nin mga babayi an saindang nagadan na mga mahal sa buhay dahil binuhay liwat an mga ini, alagad an ibang mga lalaki pinasakitan nin grabe huling habo nindang nigaran an saindang pagtubod para lang makalibre, tanganing sa siring makamtan ninda an mas marahay na pagkabuhay liwat. 36  Iyo, an iba uminagi nin pagbalo, na tinutuya-tuya saka linalatigo, asin labi pa diyan, sinda ikinakadena asin pinepreso. 37  Ginarapo sinda, binalo an pagtubod, linagadi sa duwang parte an hawak, ginadan paagi sa espada, naglakaw sinda na nakasulot nin anit nin karnero, nakasulot nin anit nin kanding, mantang sinda nasa tikapong kamugtakan, nasasakitan, minamaltrato; 38  asin an kinaban bakong maninigo para sa mga tawong arog ninda. Naglagaw-lagaw sinda sa mga disyerto asin kabukidan asin mga kuweba saka mga lungib kan daga. 39  Alagad gabos sinda, minsan ngani nag-ako sinda nin marahay na patotoo hali sa Diyos dahil sa saindang pagtubod, dai ninda nakamtan an kautuban kan panuga, 40  huli ta nasa isip kaidto nin Diyos na tawan kita nin sarong bagay na mas marahay, na sa siring dai sinda makaabot sa pagigin perpekto na inot* sa sato.

Mga Nota

O “an satuyang mga apuon.”
Hilingon an “Sistema nin mga bagay” sa Glosaryo.
O “arkitekto.”
O “mapagkakatiwalaan.”
Sa literal, “banhi.”
Nanunungod ini sa paghali sa Ehipto.
O “nin pagbuot.”
O “sa paglubong sa saiya.”
Sa literal, “Cristo.”
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “pagdutduton.”
O “patutot.”
Sa literal, “siblag.”