Hebreo 10:1-39

  • An mga atang na hayop bakong epektibo (1-4)

    • An Katugunan sarong anino (1)

  • An atang ni Cristo saro sanang beses para sa gabos na panahon (5-18)

  • Sarong bago asin buhay na dalan na lalaugan (19-25)

    • Dai pinapabayaan an satuyang pagtiripon (24, 25)

  • Patanid laban sa tuyong kasalan (26-31)

  • Kumpiyansa asin pagtubod tanganing makatagal (32-39)

10  Mantang an Katugunan sarong anino sana kan marahay na mga bagay na maabot asin bako an mismong marahay na mga bagay na ipinapanganino kaiyan, dai kaiyan nuarin man makakaya,* paagi sa pararehong mga atang na dagos-dagos na idinudulot taon-taon, na gibuhon na perpekto idtong mga minadulok sa Diyos.  Ta kun iyo, bako daw na nagpundo na kutana an pagdulot nin mga atang, dahil oras na nalinig na idtong mga nagsasagibo nin sagradong paglilingkod dai na sinda makakamati giraray na igwa sinda nin kasalan?  Sa kabaliktaran, an mga atang na ini nagpapagirumdom taon-taon mapadapit sa mga kasalan,  huli ta imposible na makahali nin mga kasalan an dugo nin mga toro asin kanding.  Kaya kan duminatong siya sa kinaban, an sabi niya: “‘Habo mo nin atang asin dulot, alagad nag-andam ka nin sarong hawak para sa sako.  Dai mo inuyunan an mga bilog na dulot na tinutong asin an mga dulot para sa kasalan.’  Dangan sinabi ko: ‘Uya! Ako nagdatong (manungod sa sako an sinambit na iyan sa nakarolyong kasuratan) tanganing gibuhon an saimong kabutan, O Diyos.’”  Pagkatapos niyang magsabi nguna: “Habo mo asin dai mo man inuyunan an mga atang asin an mga dulot asin an mga bilog na dulot na tinutong saka an mga dulot para sa kasalan”—mga atang na idinudulot uyon sa Katugunan—  dangan sinabi niya: “Uya! Ako nagdatong tanganing gibuhon an saimong kabutan.” Hinahali niya an inot tanganing ikaestablisar an ikaduwa. 10  Kauyon kan “kabutan” na ini kita pinabanal paagi sa pagdulot kan hawak ni Jesu-Cristo nin saro sanang beses para sa gabos na panahon. 11  Siring man, an lambang saserdote minaduman sa saiyang puwesto sa kada aldaw tanganing magsagibo nin banal na paglilingkod asin pauruutrong magdulot kan iyo man sanang mga atang, na dai nuarin man lubos na makakahali nin mga kasalan. 12  Alagad an tawong ini nagdulot nin sarong atang alang-alang sa mga kasalan para sa gabos na panahon asin tuminukaw sa tuo nin Diyos, 13  asin puon kan panahon na idto siya naghahalat sagkod na ibugtak an saiyang mga kaiwal na magin tungtungan kan saiyang mga bitis. 14  Huli ta paagi sa sarong dulot na atang, ginigibo niyang magin perpekto sa gabos na panahon idtong mga pinapabanal. 15  Saro pa, an banal na espiritu man nagpapatotoo sa sato, huli ta pagkatapos na sabihon kaiyan: 16  “‘Ini an tipan na ipapakipagtipan ko sa sainda pakalihis kan mga aldaw na idto,’ an sabi ni Jehova.* ‘Ibubugtak ko an sakuyang mga pagbuot sa saindang mga puso, asin sa saindang mga isip isusurat ko an mga iyan.’” 17  Dangan sinabi kaiyan: “Saka dai ko na gigirumdumon an saindang mga kasalan asin an saindang maraot na mga gibo.” 18  Ngunyan na pinatawad na an mga ini, dai na kaipuhan nin dulot para sa kasalan. 19  Kun siring, mga tugang, mantang paagi sa dugo ni Jesus dai kita nag-aalangan* na gamiton an dalan palaog sa banal na lugar, 20  na saiyang binuksan para sa sato bilang sarong bago asin buhay na dalan na minalagbas sa kurtina, na iyo an saiyang laman, 21  asin mantang igwa kita nin sarong nangungurog na saserdote na namamayo sa harong nin Diyos, 22  dumulok kita sa Diyos na may sinserong mga puso saka lubos na pagtubod, huling dinalisay* na an satuyang mga puso tanganing mahali an bakong malinig na konsiyensiya asin hinugasan na nin malinig na tubig an satuyang mga hawak. 23  Pangaptan niyato nin higot na daing pagluya-luya an satong ginigibong hayagan na pagpatotoo mapadapit sa satuyang paglaom, huli ta siya na nanuga saro na maimbod. 24  Asin padagos tang isip-isipon an* kada saro sa katuyuhan na mapahiro* an lambang saro na magpahiling nin pagkamuot asin marahay na mga gibo, 25  na dai pinapabayaan an satuyang pagtiripon, siring kan nakaugalian na nin nagkapira, kundi padagos na pinapakusog an lambang saro, lalo na ta nahihiling nindo na an aldaw harani na. 26  Huli ta kun tinutuyo niyatong gumibo nin kasalan pagkatapos niyatong akuon an tamang kaaraman mapadapit sa katotoohan, mayo na nin ano pa man na natatadang atang para sa mga kasalan, 27  kundi an hinahalat na sana iyo an makatatakot na paghukom asin an naglalaad na kaanggutan na iyo an maubos sa mga nagtutumang. 28  An siisay man na minabaliwala sa Katugunan ni Moises pinapadusahan nin kagadanan na dai kinakahirakan basado sa testimonya nin duwa o tulong tawo. 29  Kun siring, bako daw na mas grabeng padusa an maninigo sa sarong tawo na hinamak an Aki nin Diyos asin na ibinilang na daing gayong halaga an dugo kan tipan na paagi diyan siya pinabanal, asin na ininsulto an espiritu na iyo an nagin paagi tanganing ipahiling an daing kapantay na kabuutan nin Diyos? 30  Midbid baga niyato an Saro na nagsabi: “Sakuya an pagbalos; ako an mabalos.” Asin sinabi pa: “Huhukuman ni Jehova* an saiyang banwaan.” 31  Makatatakot nanggad an magsapar nin padusa hali sa buhay na Diyos. 32  Alagad, padagos nindong girumdumon an nainot na mga aldaw na diyan, pagkatapos kamong maliwanagan, nagtagal kamo nin mga kasakitan mantang maigot na nakikipaglaban. 33  May mga panahon na kamo iniinsulto asin pinapasakitan sa publiko, asin may mga panahon na saindong dinadamayan saka tinatabangan idtong mga nag-aagi nin siring na mga bagay. 34  Huli ta nagpahiling kamo nin pakikidamay duman sa mga nasa presuhan asin napagdanay nindo an saindong kaugmahan dawa sinamsam an saindong mga pagsadiri, huling aram nindo na igwa kamo nin sarong pagsadiri na mas marahay asin dai napapara. 35  Kun siring, dai kamo magpundo sa saindong pagtaram na daing pag-alangan,* huling igwa iyan nin katumbas na dakulang balos. 36  Kaipuhan nindo nin pakatagal, tanganing pagkatapos nindong magibo an kabutan nin Diyos, kamtan nindo an kautuban kan panuga. 37  Huli ta “dikiton na sanang panahon,” asin “an saro na madatong talagang maabot asin dai mag-aatraso.” 38  “Alagad an sakuyang matanos na lingkod mabubuhay dahil sa pagtubod,” asin “kun siya umatras, dai ako mauugma* sa saiya.” 39  Ngunyan bako kita arog kaidtong mga minaatras pasiring sa kalaglagan, kundi arog kita kaidtong mga nagpapahiling nin pagtubod na paagi kaiyan mapepreserbar an satuyang mga buhay.*

Mga Nota

O posibleng “dai nuarin man makakaya nin mga tawo.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “igwa kita nin kumpiyansa.”
Sa literal, “winirikan,” an buot sabihon, kan dugo ni Jesus.
O “padagos kitang magpahiling nin interes sa; padagos tang tawan nin atensiyon an.”
O “mamotibar; mapukaw.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “na may kusog nin buot.”
O “an sakuyang kalag dai mauugma.”
O “mga kalag.”