Hebreo 1:1-14

  • An Diyos nakipag-ulay paagi kan saiyang Aki (1-4)

  • An Aki mas halangkaw kisa sa mga anghel (5-14)

1  Kaidtong haloy nang panahon, an Diyos nakipag-ulay sa mga apuon niyato paagi sa mga propeta sa dakul na pagkakataon asin sa dakul na paagi.  Ngunyan sa pagtatapos kan mga aldaw na ini, nakipag-ulay siya sa sato paagi sa sarong Aki, na ninombrahan niya na magin tagapagmana kan gabos na bagay, asin paagi sa saiya minukna niya an mga sistema nin mga bagay.*  Siya an repleksiyon kan kamurawayan nin Diyos asin an eksaktong ladawan kan mismong pagkapersona kaini, asin siya an nagsusustenir kan gabos na bagay paagi sa saiyang mapuwersang tataramon. Asin pagkatapos niya kitang dalisayon sa satuyang mga kasalan, nagtukaw siya sa may tuo kan Mahal na Diyos na nasa kaitaasan.  Kaya nagi siyang mas halangkaw kisa sa mga anghel, mala ta nag-ako* siya nin sarong ngaran na nakakalabi nanggad sa sainda.  Halimbawa, siisay sa mga anghel an sinabihan man lamang nin Diyos nin arog kaini: “Ika an sakuyang aki; sa aldaw na ini ako nagin saimong ama”? Asin nin arog pa kaini: “Ako magigin saiyang ama, asin siya magigin sakuyang aki”?  Alagad pag dinara niya giraray sa kinaban* an saiyang Panganay, sasabihon niya: “Asin an gabos na anghel nin Diyos magruluhod sa saiya.”  Siring man, sinasabi niya manungod sa mga anghel: “Ginigibo niyang makusog na mga puwersa* an saiyang mga anghel asin ginigibo niyang naglalaad na kalayo an saiyang mga lingkod.”  Alagad manungod sa Aki, sinasabi niya: “An Diyos an saimong trono sagkod nuarin pa man, asin an setro kan saimong Kahadian iyo an setro nin katanusan.*  Namutan mo an katanusan, asin ikinaungis mo an karatan. Iyan an dahilan kaya an Diyos, an saimong Diyos, linahidan* ka nin lana asin tinawan ka nin mas dakulang kagaya-gayahan kisa saimong mga kairiba.” 10  Asin: “Sa kapinunan, O Kagurangnan, ibinugtak mo an mga pundasyon kan daga, asin an kalangitan gibo kan saimong mga kamot. 11  An mga iyan magkakaparara, alagad ika magdadanay; asin siring sa sarong bado, gabos iyan magkakaruluma, 12  dangan papatuson mo an mga iyan siring sa sarong alikboy, siring sa sarong bado, asin an mga iyan masasalidahan. Alagad ta ika iyo man giraray, asin an saimong mga taon dai nuarin man magkakaigwa nin katapusan.” 13  Alagad manungod sa mga anghel, siisay sa sainda an sinabihan man lamang niya nin arog kaini: “Tumukaw ka sa tuo ko sagkod na ibugtak ko an saimong mga kaiwal na magin tungtungan kan saimong mga bitis”? 14  Bako daw na sinda gabos mga espiritu para sa banal na paglilingkod, na isinusugo tanganing maglingkod sa mga magkakamit nin kaligtasan?

Mga Nota

Hilingon an “Sistema nin mga bagay” sa Glosaryo.
Sa literal, “nagmana.”
Sa literal, “iniirukan na daga.”
Sa literal, “Ginigibo niyang mga espiritu.”
O “hustisya.”
Hilingon an “Lahidan” sa Glosaryo.