Gibo 9:1-43

  • Si Saulo sa dalan pasiring sa Damasco (1-9)

  • Isinugo si Ananias na tabangan si Saulo (10-19a)

  • Naghulit si Saulo sa Damasco manungod ki Jesus (19b-25)

  • Nagbisita si Saulo sa Jerusalem (26-31)

  • Pinaumayan ni Pedro si Eneas (32-35)

  • Binuhay liwat an bukas-palad na si Dorcas (36-43)

9  Alagad si Saulo, huling grabe pa man giraray an pagkaanggot sa mga disipulo kan Kagurangnan asin nagmamawot na garadanon an mga ini, nagduman sa halangkaw na saserdote  asin naghagad sa saiya nin mga surat na ipapahiling sa mga sinagoga* sa Damasco, tanganing madara niya sa Jerusalem na nakagapos an siisay man na madiskubre niyang kabilang sa Dalan, mga lalaki man o babayi.  Mantang nagbabaklay siya asin harani na sa Damasco, biglang may liwanag hali sa langit na nagsilyab sa palibot niya,  asin natumba siya sa daga saka may nadangog siyang boses na nagtaram sa saiya: “Saulo, Saulo, taano ta pinepersegir mo ako?”  Naghapot siya: “Siisay ka Kagurangnan?” Sinabi kaini: “Ako si Jesus, na pinepersegir mo.  Alagad tumindog ka asin maglaog ka sa siyudad, dangan duman sasabihon sa saimo kun ano an dapat mong gibuhon.”  An mga lalaking kaibanan niya sa pagbaklay nakatindog duman na dai makataram sa pagkabigla, asin igwa sindang nadadangog na boses pero dai ninda nahihiling kun siisay an nagtataram.  Dangan buminuhat si Saulo, asin maski muklat an saiyang mga mata, mayo siyang nahihiling. Kaya pigkabit ninda siya asin dinara sa Damasco.  Sa laog nin tulong aldaw, dai siya nakakahiling, asin dai man siya nagkakan ni nag-inom. 10  May disipulo sa Damasco na an pangaran Ananias, asin sa sarong bisyon sinabi kan Kagurangnan sa saiya: “Ananias!” Sinabi niya: “Uni tabi ako, Kagurangnan.” 11  Sinabi kan Kagurangnan sa saiya: “Tumindog ka, dumuman ka sa kalye na inaapod Tanos, asin hanapon mo an sarong lalaking taga Tarso na an pangaran Saulo na yaon sa harong ni Judas. Sa mismong oras na ini, namimibi siya, 12  asin sa sarong bisyon nahiling niyang nag-abot an sarong lalaki na an pangaran Ananias asin ipinatong kaini an mga kamot kaini sa saiya tanganing makabalik an saiyang paghiling.” 13  Alagad nagsimbag si Ananias: “Kagurangnan, nadangog ko an sinasabi kan dakul na tawo manungod sa lalaking ini—an gabos na maraot na bagay na ginibo niya sa saimong banal na mga lingkod sa Jerusalem. 14  Asin nagdigdi siya na may awtoridad hali sa mga panginot na saserdote tanganing arestaron* an gabos na nag-aapod sa ngaran mo.” 15  Alagad sinabi kan Kagurangnan sa saiya: “Magduman ka! huling an tawong ini sarong kasangkapan na pinili ko tanganing darahon an sakuyang ngaran sa mga nasyon siring man sa mga hadi saka sa mga aki nin Israel. 16  Huli ta ipapahiling ko sa saiya nin malinaw kun gurano kadakul na kasakitan an kaipuhan niyang agihan para sa sakuyang ngaran.” 17  Kaya nagduman si Ananias asin naglaog sa harong, asin ipinatong niya an saiyang mga kamot ki Saulo saka sinabi: “Tugang kong Saulo, an Kagurangnan na Jesus, na nagpahiling sa saimo sa tinampong inagihan mo pasiring digdi, siya an nagsugo sa sako tanganing makabalik an saimong paghiling asin tanganing mapano ka nin banal na espiritu.” 18  Asin tulos-tulos, nahulog hali sa saiyang mga mata an garo mga kiskis, asin nakabalik an saiyang paghiling. Dangan tuminindog siya asin binawtismuhan, 19  saka nagkakan siya asin kuminusog. Nagdanay siya nin pirang aldaw kaiba kan mga disipulo sa Damasco, 20  asin sa mga sinagoga tulos siyang naghulit manungod ki Jesus, na iyo ini an Aki nin Diyos. 21  Alagad an gabos na nakadangog sa saiya napangalas asin nagsarabi: “Bakong iyo ini su tawong nagpasakit nin grabe sa mga yaon duman sa Jerusalem na nag-aapod sa ngaran na ini? Bakong an tuyo niya sa pagdigdi iyo na arestaron sinda asin darahon* sa mga panginot na saserdote?” 22  Alagad si Saulo padagos na nagigin mas epektibo sa paghuhulit. Pinatunayan niya paagi sa nakakakumbinsir na mga argumento na iyo ini an Cristo, asin dai nin mairason sa saiya an mga Judio na nakaistar sa Damasco. 23  Pakalihis nin dakul na aldaw, an mga Judio nagkurumplutan na gadanon siya. 24  Alagad naisihan ni Saulo an saindang maraot na plano. Siring man, aldaw-banggi sindang nag-aabang sa mga trangkahan kan siyudad tanganing gadanon siya. 25  Kaya kinua siya kan mga disipulo niya asin kan banggi ilinaog ninda siya sa sarong basket saka itinunton sa may bintana sa lanob kan siyudad. 26  Pag-abot niya sa Jerusalem, naghinguwa siyang makaibanan an mga disipulo, alagad gabos sinda natatakot sa saiya, huli ta dai sinda naniniwala na saro siyang disipulo. 27  Kaya tinabangan siya ni Bernabe asin iiniba siya sa mga apostol, dangan detalyado niyang isinaysay sa sainda kun paano nahiling ni Saulo an Kagurangnan kan nasa dalan siya, asin na nakipag-ulay ini sa saiya, asin kun paanong daing takot siyang nagpahayag sa Damasco manungod sa ngaran ni Jesus. 28  Kaya nagdanay siyang kaiba ninda, na dinudumanan an manlain-lain na parte kan Jerusalem asin daing takot na ipinapahayag an ngaran kan Kagurangnan. 29  Nakikipag-ulay siya asin nakikipagdiskusyon sa mga Judiong nagtataram nin Griego, alagad nagkapirang beses na pinurbaran kan mga ini na gadanon siya. 30  Kan maisihan kan mga tugang an manungod digdi, dinara ninda siya sa Cesarea dangan pinaduman sa Tarso. 31  Pagkatapos kaini, nagkaigwa nin panahon nin katuninungan an kongregasyon sa bilog na Judea asin Galilea saka Samaria, asin padagos na napapakusog an kongregasyon; asin mantang ipinapahiling ninda an pagkatakot ki Jehova* saka namumuhay kauyon kan pagrangang itinatao kan banal na espiritu, padagos sindang nagdadakul. 32  Ngunyan mantang naglilibot si Pedro sa bilog na rehiyon, nagduman man siya sa mga disipulo* na nag-iistar sa Lida. 33  May nabisto siya duman na sarong lalaki na an pangaran Eneas, na walong taon nang dai nakakabangon sa higdaan dahil paralisado ini. 34  Sinabi ni Pedro sa saiya: “Eneas, pinapaumayan ka ni Jesu-Cristo. Magbuhat ka asin pakarhayon mo an saimong higdaan.” Asin tulos siyang nagbuhat. 35  Kan mahiling siya kan gabos na nakaistar sa Lida asin sa Kapatagan nin Saron, nagturubod sinda sa Kagurangnan. 36  Igwa duman sa Jope nin sarong disipulo na an pangaran Tabita, na pag trinadusir, “Dorcas.”* Kadakul siyang ginibong karahayan asin itinaong tabang sa mga pobre.* 37  Alagad kan panahon na idto nagkahilang siya asin nagadan. Kaya kinarigos ninda an saiyang hawak* asin ihinutad sa sarong kuwarto sa itaas. 38  Dahil harani lang an Lida sa Jope, kan mabaretaan kan mga disipulo na yaon sa siyudad na idto si Pedro, nagsugo sinda nin duwang lalaki tanganing pakiulayan siya: “Magdigdi ka tabi tulos.” 39  Sa siring nag-iba sa sainda si Pedro. Kan mag-abot siya, dinara ninda siya sa kuwarto sa itaas; asin tiniripunan siya kan gabos na babaying balo, naghihiribi asin ipinapahiling sa saiya an dakul na bado saka haralabang gubing* na ginibo ni Dorcas kan ini buhay pa. 40  Pinaluwas ni Pedro an gabos, tapos luminuhod siya asin namibi. Dangan rinanihan niya an gadan asin sinabi: “Tabita, bangon!” Iminuklat kan babayi an saiyang mga mata, asin kan mahiling niya si Pedro, nagtukaw siya. 41  Kinaputan ni Pedro an kamot kaini asin tinabangan ining magtindog, dangan inapod niya an mga disipulo asin an mga balo, tapos iinatubang niya sa sainda an buhay nang si Tabita. 42  Nabareta ini sa bilog na Jope, asin dakul an nagturubod sa Kagurangnan. 43  Nagpirmi si Pedro nin haloy-haloy sa Jope kaiba kan sarong paragibo nin balát* na an pangaran Simon.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “gapuson.”
Sa literal, “darahon sindang nakagapos.”
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “mga banal.”
An Griegong pangaran na Dorcas asin an Aramaikong pangaran na Tabita parehong nanunungod sa sarong klase nin babaying usa.
Hilingon an “Tabang sa mga pobre” sa Glosaryo.
O “lawas.”
O “saka mga pang-ibabaw na gubing.”
Sa Ingles, leather.