Gibo 8:1-40

  • Si Saulo bilang parapersegir (1-3)

  • Mabungang ministeryo ni Felipe sa Samaria (4-13)

  • Isinugo si Pedro asin Juan sa Samaria (14-17)

  • Nagpurbar si Simon na magbakal nin banal na espiritu (18-25)

  • An opisyal nin palasyo na taga Etiopia (26-40)

8  Sa parte ni Saulo, uyon siya na ginadan si Esteban. Kan aldaw na iyan, nagpuon an grabeng persekusyon laban sa kongregasyon na yaon sa Jerusalem; gabos sinda, apuwera sa mga apostol, nagkasuruway-suway asin napaduman sa bilog na rehiyon nin Judea asin nin Samaria.  Alagad may maimbod na mga lalaking nagkua ki Esteban tanganing ilubong siya, asin tinangisan ninda siyang marhay.  Pero pinunan ni Saulo na atakihon an kongregasyon. Linalaog niya an kada harong, asin ginuguyod an mga lalaki saka babayi asin dinadara sinda sa presuhan.  Minsan siring, idtong mga nagkasuruway-suway nagpasiring sa manlain-lain na lugar, na nagpapahayag kan maugmang bareta.  Si Felipe nagduman sa siyudad* nin Samaria asin pinunan niyang ihulit sa sainda an Cristo.  An gabos nakapokus an atensiyon ki Felipe miyentras na nagdadangog sinda sa mga sinasabi niya asin pinagmamasdan an mga tanda na ginigibo niya.  Huli ta dakul duman an igwa nin maraot na espiritu, asin an mga espiritu minakururahaw nin makusog saka minaruluwas. Apuwera kaiyan, dakul na paralisado asin pilay an nagkaurumayan.  Kaya nagkaigwa nin dakulang kaugmahan sa siyudad na iyan.  Ngunyan sa siyudad igwa nin sarong lalaking an pangaran Simon na nagsasagibo nin mahika asin pinapahanga an mga taga Samaria saka nagsasabing matibayon daa siya. 10  Nakua niya an atensiyon kan gabos na tawo, puon sa pinakaordinaryo sagkod sa pinakamidbid, asin sinasabi ninda: “An tawong ini iyo an Kusog nin Diyos, na pig-aapod na Makapangyarihan.” 11  Kaya dahil napahanga niya sinda kan saiyang pagmamahika, medyo haloy man niya sindang napasunod. 12  Alagad kan sinda magtubod ki Felipe, na nagpahayag kan maugmang bareta manungod sa Kahadian nin Diyos asin sa ngaran ni Jesu-Cristo, nabawtismuhan sinda, mga lalaki pati mga babayi. 13  Si Simon mismo nagtubod man, asin pagkatapos niyang mabawtismuhan, pirmi na siyang nag-iiba ki Felipe; asin napangalas siya sa nahihiling niyang mga tanda asin pambihirang mga milagro. 14  Kan mabaretaan kan mga apostol sa Jerusalem na inako kan mga taga Samaria an tataramon nin Diyos, isinugo ninda duman si Pedro asin Juan; 15  nagduman an duwa asin namibi para sa sainda tanganing mag-ako sinda nin banal na espiritu. 16  Dai pa kaya nag-aako kaiyan an maski siisay sa sainda, kundi nabawtismuhan sana sinda sa ngaran kan Kagurangnan na Jesus. 17  Dangan ipinatong kan duwa an saindang mga kamot sa mga taga duman, asin nag-ako sinda nin banal na espiritu. 18  Ngunyan kan mahiling ni Simon na itinatao an banal na espiritu paagi sa pagpatong kan mga kamot kan mga apostol, inalok niya sinda nin kuwarta, 19  na sinasabi: “Tawi man ako kan kakayahan na ini, tanganing an siisay man na patungan ko kan sakuyang mga kamot mag-ako nin banal na espiritu.” 20  Alagad sinabi ni Pedro sa saiya: “Matunaw man lugod an saimong pirak kaiba mo, huli ta iniisip mong makukua mo an daing bayad na regalo nin Diyos paagi sa kuwarta. 21  Bako ka lamang kalabot sa bagay na ini, dahil nahihiling nin Diyos na bakong sinsero an saimong puso. 22  Kaya magsulsol ka sa kasalan mong ini asin magngayo-ngayo* ki Jehova* na lugod mapatawad an maraot na intensiyon kan saimong puso; 23  huli ta nahihiling ko na saro kang mapait na hilo* asin uripon nin karatan.” 24  Bilang simbag sinabi ni Simon sa sainda: “Ipagngayo-ngayo nindo ako ki Jehova* na dai man lugod mangyari sa sako an mga bagay na sinabi nindo.” 25  Sa siring, pagkatapos nindang lubos na makapagpatotoo asin makapagpahayag kan tataramon ni Jehova,* nagpuon sindang magbaklay pabalik sa Jerusalem, na ipinapahayag an maugmang bareta sa dakul na baryo kan mga Samaritano na inaagihan ninda. 26  Alagad, an anghel ni Jehova* nagtaram ki Felipe, na sinasabi: “Magduman ka sa timog sa tinampong pababa hali sa Jerusalem pasiring sa Gaza.” (Saro ining tinampo sa disyerto.) 27  Kaya nagpasiring siya duman, asin uya! may sarong taga Etiopia na opisyal nin palasyo* na may katungdan sa irarom ni Candace na reyna kan Etiopia, asin ini an namamahala kan gabos na kayamanan kan reyna. Nagduman an opisyal sa Jerusalem tanganing sumamba, 28  asin pabalik na siya ngunyan, nakatukaw sa saiyang karwahe mantang binabasa nin makusog an libro ni propeta Isaias. 29  Kaya sinabi kan espiritu ki Felipe: “Ranihan mo an karwaheng ini.” 30  Duminalagan si Felipe na sinasabayan an karwahe asin nadangog niya an opisyal na binabasa nin makusog an libro ni Isaias na propeta, dangan sinabi niya: “Nasasabutan mo daw an binabasa mo?” 31  Sinabi kaini: “Paano ko man ini masasabutan kun mayo nin magtukdo sa sako?” Kaya inagda niya si Felipe na maglunad asin magtukaw sa kataid niya. 32  Buweno, ini an parte kan Kasuratan na saiyang binabasa: “Siring sa sarong karnero dinara siya sa bunuan, asin siring sa sarong kordero na silensiyo sa atubangan kan paragunting kaini, dai niya ibinubuka an saiyang nguso. 33  Ipinasupog siya asin dai tinawan nin hustisya. Siisay an magsasaysay kan mga detalye kan saiyang ginikanan? Huli ta an saiyang buhay tinapos na digdi sa daga.” 34  Dangan sinabi kan opisyal ki Felipe: “Sabihon mo tabi sako, siisay an pinapanungdan kan propeta sa sinabi niyang ini? Siya mismo o ibang tawo?” 35  Sa siring nagpaliwanag si Felipe, asin puon sa parteng ini kan Kasuratan ipinahayag niya sa saiya an maugmang bareta manungod ki Jesus. 36  Miyentras na nag-aabante sinda sa tinampo, naagihan ninda an sarong lugar na may tubig, asin sinabi kan opisyal: “Hilinga! May tubig digdi; ano an nakakaulang sa sako para mabawtismuhan?” 37  *—— 38  Kaya pinapundo niya an karwahe, asin parehong nagbuntog sa tubig si Felipe asin an opisyal, dangan binawtismuhan siya ni Felipe. 39  Pagkahawas ninda sa tubig, si Felipe pinadali-dali kan espiritu ni Jehova* na maghali, asin dai na siya nahiling pa kan opisyal, alagad ta nagpadagos ini sa pagbiyahe na nag-uugma. 40  Pero si Felipe napaduman sa Asdod, asin linibot niya an teritoryo asin padagos na ipinahayag an maugmang bareta sa gabos na siyudad sagkod na makaabot siya sa Cesarea.

Mga Nota

O posibleng “sa sarong siyudad.”
An pagngayo-ngayo sarong udok na pamibi na diyan biyong ihinahayag nin saro an saiyang mga namamatian.
Hilingon sa Glosaryo.
O “hudong.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal “taga Etiopia na eunuko.” Hilingon an “Eunuko” sa Glosaryo.
Hilingon an nota sa Mateo 17:21.
Hilingon sa Glosaryo.