Gibo 7:1-60

  • Diskurso ni Esteban sa atubangan kan Sanhedrin (1-53)

    • Panahon kan mga patriyarka (2-16)

    • Panginginot ni Moises; idolatriya kan Israel (17-43)

    • An Diyos dai nag-iirok sa mga templong gibo nin tawo (44-50)

  • Paggapo ki Esteban (54-60)

7  Alagad sinabi kan halangkaw na saserdote: “Ano, totoo iyan?”  Nagsimbag si Esteban: “Mga tugang asin mga ama, magdangog kamo. An mamuraway na Diyos nagpahiling sa apuon niyatong si Abraham kan yaon siya sa Mesopotamia, bago siya mag-istar sa Haran,  asin sinabi niya sa saiya: ‘Bayaan mo an sadiri mong lugar saka an saimong mga paryente asin magduman ka sa daga na ipapahiling ko sa saimo.’  Dangan naghali siya sa daga nin mga Caldeo asin nag-istar sa Haran. Pagkagadan duman kan saiyang ama, pinalipat siya nin Diyos sa dagang ini na iniistaran nindo ngunyan.  Alagad ta dai niya siya tinawan nin ano man na mana sa dagang iyan, dai, maski su puwede lamang matungtungan kan saiyang bitis; pero nanuga siya na itatao niya iyan tanganing magin pagsadiri niya dangan kan mga magikan sa saiya,* dawa ngani dai pa siyang aki kaidto.  Saro pa, sinabi nin Diyos sa saiya na an mga magikan sa saiya* magigin mga dayuhan sa ibang nasyon asin na uuripunon sinda saka papasakitan kan mga tawo sa laog nin 400 na taon.  ‘Asin huhukuman ko an nasyon na iyan na mang-uuripon sa sainda,’ an sabi nin Diyos, ‘asin pagkatapos kan mga bagay na ini mahali sinda diyan asin magsasagibo sinda nin sagradong paglilingkod* sa sakuya sa lugar na ini.’  “Nakipagtipan man an Diyos sa saiya nin sarong tipan may koneksiyon sa pagturi, asin nagin aki niya si Isaac, na tinuri niya kan ikawalong aldaw, asin nagin aki ni Isaac si Jacob,* asin nagin aki ni Jacob an doseng patriyarka.*  An mga patriyarka nauri sa tugang nindang si Jose asin ipinabakal siya duman sa Ehipto. Alagad nasa kaibanan niya an Diyos, 10  asin tinabangan Niya siya sa gabos niyang kasakitan saka pinangyaring makua an pabor ni Faraon na hadi nin Ehipto asin tinawan siya nin kadunungan kan mag-atubang siya sa hadi. Asin ninombrahan siya kan hadi na pamahalaan an Ehipto saka an bilog kaining harong. 11  Pero may nangyaring tiggutom sa bilog na Ehipto asin Canaan, iyo, sarong panahon nin grabeng kasakitan, asin an satong mga apuon mayong makuang ano man na makakakan. 12  Alagad nabaretaan ni Jacob na igwang suplay nin kakanon sa Ehipto, asin isinugo niya duman an satong mga apuon. 13  Kan magduman giraray sinda, nagpamidbid si Jose sa saiyang mga tugang, asin naaraman ni Faraon an manungod sa pamilya ni Jose. 14  Kaya pinatugunan ni Jose an saiyang amang si Jacob asin an gabos niyang paryente na maghali sa Canaan; bali 75 katawo* sinda gabos. 15  Sa siring nagduman si Jacob sa Ehipto, asin duman siya nagadan pati na an satong mga apuon. 16  An saindang mga tulang dinara sa Sekem asin ilinubong sa lulubngan na binakal ni Abraham sa mga aki ni Hamor duman sa Sekem sa sarong kantidad nin kuwartang pirak. 17  “Kan harani na an panahon tanganing mautob an panugang ipinahayag nin Diyos ki Abraham, an banwaan nagdakula asin nagdakul duman sa Ehipto, 18  sagkod na uminabot an panahon na sarong bagong hadi an namahala sa Ehipto, na dai nakakaaram kun siisay si Jose. 19  An hading ini guminamit nin tusong pamamaagi tumang sa satuyang lahi asin pinuwersa an mga ama na abandonaron an saindang bagong mundag na mga aki tanganing magkagaradan ini. 20  Kan panahon na iyan namundag si Moises, asin siya magayunon na aki, pati na sa paghiling nin Diyos. Asin tulong bulan siyang inataman sa harong kan saiyang ama. 21  Alagad kan mapiritan an saiyang mga magurang na abandonaron siya, kinua siya kan aking babayi ni Faraon asin pinadakula na garo man sana tunay kaining aki. 22  Kaya itinukdo ki Moises an gabos na kadunungan kan mga Ehipsiyo. Sa katunayan, nahiling sa saiya an pagigin matibay sa pagtaram asin gibo. 23  “Kan 40 anyos na siya, naisip niyang bisitahon* an mga tugang niyang Israelita. 24  Nahiling niyang pigmamaltrato nin sarong Ehipsiyo an saro sa sainda, kaya sinurog niya ini asin ginadan an Ehipsiyo, asin sa siring naibalos niya an minaltrato. 25  Naghuhuna siya na iisipon kan saiyang mga tugang na paagi sa saiyang kamot ililigtas sinda nin Diyos, pero dai nangyari su pighuhuna niya. 26  Kan sunod na aldaw, nagduman siya sa sainda asin naabutan niyang nag-iiwal an duwa sa sainda, asin pinurbaran niyang pagkasunduon sinda, na sinasabi: ‘Magtugang baga kamo. Ano ta nag-iiwal kamo?’ 27  Alagad su saro na iyo an nangungulog sa kapwa niya Israelita habong magdangog sa saiya, na sinasabi: ‘Siisay an nagnombra sa saimo na magin tagapamahala asin hukom niyamo? 28  Ano, gusto mo man akong gadanon arog kan ginibo mo kasuudma sa Ehipsiyo?’ 29  Pagkadangog kaini, nagdulag si Moises asin nag-istar bilang dayuhan sa daga nin Midian, asin nagkaigwa siya duman nin duwang aking lalaki. 30  “Pakalihis nin 40 taon, nagpahiling sa saiya an sarong anghel sa nagkakalayong matunok na palungpong duman sa kaawagan* kan Bukid nin Sinai. 31  Kan mahiling iyan ni Moises, napangalas siya diyan. Alagad kan nagrarani siya tanganing aramon kun ano idto, nadangog niya an boses ni Jehova:* 32  ‘Ako an Diyos kan saimong mga apuon, an Diyos ni Abraham asin ni Isaac saka ni Jacob.’ Tinakigan si Moises asin dai na siyang kusog nin buot na magrani pa. 33  Sinabi ni Jehova* sa saiya: ‘Halia an sandalyas sa saimong mga bitis, huli ta banal na daga an natitindugan mo. 34  Nahiling ko an pang-aapi sa sakuyang banwaan na nasa Ehipto, saka nadangog ko an saindang pag-agrangay, asin nagbaba ako tanganing patalingkason sinda. Kaya ngunyan, isusugo taka sa Ehipto.’ 35  An Moises na ini na saindang isinikwal, na sinasabi: ‘Siisay an nagnombra sa saimo na magin tagapamahala asin hukom?’ iyo mismo an tagapamahala asin paraligtas na isinugo nin Diyos paagi sa anghel na nagpahiling sa saiya sa matunok na palungpong. 36  An tawong ini an nanginot sa sainda sa pagluwas sa Ehipto, asin nagsagibo siya nin mga ngangalásan* asin tanda sa nasyon na idto saka sa Dagat na Pula dangan sa kaawagan sa laog nin 40 taon. 37  “Ini an Moises na nagsabi sa mga aki nin Israel: ‘An Diyos manombra para sa saindo nin sarong propetang arog ko hali sa mga tugang nindo.’ 38  Kabilang si Moises sa banwaan na yaon kaidto sa kaawagan. Kaibanan niya duman an anghel na nakipag-ulay saiya sa Bukid nin Sinai saka kaibanan man niya an satuyang mga apuon, asin nag-ako siya nin buhay asin sagradong mga kapahayagan tanganing itao sa sato. 39  An satong mga apuon nagsayumang magsunod sa saiya, imbes, isinikwal ninda siya asin sa saindang puso nagmawot sindang magbalik sa Ehipto, 40  na sinasabi ki Aaron: ‘Gumibo ka para sa sato nin mga diyos na manginginot sa satuya. Huling dai ta aram kun ano nang nangyari sa Moises na ini, na nanginot sa sato sa pagluwas sa Ehipto.’ 41  Kaya nagmolde sinda nin ugbon na baka kan mga aldaw na idto dangan nag-atang sa idolong iyan asin nagpuon na mag-urugma dahil sa nahaman kan saindang mga kamot. 42  Sa siring ruminayo an Diyos sa sainda asin pinabayaan sindang maglingkod sa hukbo nin langit, siring kan nasusurat sa libro kan Mga Propeta: ‘Bako man kamo sakuya nagdulot asin nag-atang sa laog nin 40 taon sa kaawagan, bako daw, O nasyon nin Israel? 43  Imbes, an dinara nindo iyo an tolda ni Moloc asin an bituon kan diyos na si Refan, an mga imahen na ginibo nindo tanganing sambahon. Kaya papabayaan ko kamong darahon na bihag duman sa ibong pa kan Babilonya.’ 44  “Yaon sa satong mga apuon an tolda kan patotoo kan sinda nasa kaawagan, siring kan ipinagbuot nin Diyos kan sabihon niya ki Moises na gibuhon iyan basado sa disenyo na saiyang nahiling. 45  Namana iyan kan satong mga apuon, asin kaiba si Josue dinara ninda iyan sa paglaog ninda sa dagang iniirukan kan mga nasyon, na pinalayas nin Diyos sa atubangan kan satong mga apuon. Nagdanay iyan diyan sagkod kan mga aldaw ni David. 46  Nawilihan siya nin Diyos asin nakiulay siyang tawan siya kan pribilehiyong gumibo nin irukan para sa Diyos ni Jacob. 47  Alagad si Solomon an nagtugdok nin harong para sa Saiya. 48  Minsan siring, an Kahuruhalangkawi dai nag-iirok sa mga harong na gibo nin kamot, siring kan sinasabi kan propeta: 49  ‘An langit an sakuyang trono, asin an daga an tungtungan kan sakuyang mga bitis. Anong klase nin harong an itutugdok nindo para sa sako? an sabi ni Jehova.* O sain an sakuyang lugar na pahingaluan? 50  Kamot ko an naggibo kan gabos na bagay na ini, bako daw?’ 51  “Mga tawong matagas an payo asin dai tinuri an mga puso asin mga talinga, pirmi nindong pigkokontra an banal na espiritu; an ginibo kan saindong mga apuon iyo man an ginigibo nindo. 52  Siisay sa mga propeta an dai pinersegir kan saindong mga apuon? Iyo, ginadan ninda idtong mga patiinot na nagpaisi kan pagdatong kan matanos na tawo, tapos ngunyan kamo an nagtraydor asin naggadan sa saiya, 53  kamo na nag-ako kan Katugunan na pinaagi sa mga anghel alagad dai nag-utob kaiyan.” 54  Buweno, kan madangog ninda ini, biyo sindang nagkaaranggot asin nagpuon na magragot an saindang mga ngipon laban sa saiya. 55  Alagad, pano nin banal na espiritu, nagtingkalag siya sa langit asin nahiling niya an kamurawayan nin Diyos saka si Jesus na nakatukaw sa tuo nin Diyos, 56  dangan sinabi niya: “Nahihiling ko an kalangitan na nabuksan asin an Aki nin tawo na nakatindog sa tuo nin Diyos.” 57  Huli kaini nagkururahaw sinda nin todo asin tinakupan ninda kan saindang mga kamot an mga talinga ninda saka sarabay na duminaguso sa saiya. 58  Ginuyod ninda siya paluwas sa siyudad asin pinunan na gapuon. Ilinaag kan mga testigo an saindang pang-ibabaw na mga bado sa may pamitisan nin sarong hoben na lalaki na an pangaran Saulo. 59  Mantang piggagarapo ninda si Esteban, nakimahirak siya ki Jesus: “Kagurangnan kong Jesus, nasa kamot mo na an sakuyang espiritu.” 60  Dangan nagluhod siya asin nagkurahaw nin makusog: “Jehova,* dai mo sinda pagsingilon sa kasalan na ini.” Asin pagkasabi kaini, nagturog siya sa kagadanan.

Mga Nota

Sa literal, “kan saiyang banhi.”
Sa literal, “an saiyang banhi.”
Hilingon an “Sagradong paglilingkod” sa Glosaryo.
O posibleng “asin iyo man an ginibo ni Isaac ki Jacob.”
O “payo nin pamilya.”
O “kalag.”
O “nagdesisyon siyang bisitahon.”
Nanunungod ini sa sarong lugar na dikiton an nakaistar.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “senyales.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.