Gibo 6:1-15

  • Pitong lalaki an pinili para maglingkod (1-7)

  • Inakusaran si Esteban nin paglanghad (8-15)

6  Kan mga aldaw na idto miyentras na nagdadakul an mga disipulo, nagreklamo an mga Judiong nagtataram nin Griego laban sa mga Judiong nagtataram nin Hebreo, huli ta igwa kaidto nin areglong pagdistribwir sa aroaldaw pero an saindang mga babaying balo dai natatawan kan para sa sainda.  Kaya tiniripon kan Dose an gabos na disipulo asin sinabi: “Bakong tama* na pabayaan mi an tataramon nin Diyos para lang magdistribwir nin kakanon.  Kaya mga tugang, magpili kamo diyan sa saindo nin pitong lalaking may marahay na reputasyon, pano nin espiritu asin kadunungan, tanganing manombrahan niyamo sinda sa importanteng trabahong ini;  alagad ta kami mapokus sa pagpamibi asin pagtutukdo kan tataramon nin Diyos.”  Nagustuhan kan gabos na disipulo an sinabi ninda, asin pinili kan mga disipulo si Esteban, sarong lalaking may hararom na pagtubod asin pano nin banal na espiritu, siring man si Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, asin Nicolas, sarong nakumbertir* na taga Antioquia.  Iinatubang ninda an mga lalaking ini sa mga apostol, asin pakapamibi, ipinatong kan mga apostol an saindang mga kamot sa mga lalaking idto.  Nin huli kaini, an tataramon nin Diyos nagpadagos sa paglakop, asin an bilang kan mga disipulo padagos na nagdadakul nin marikas sa Jerusalem; asin dakulang bilang nin mga saserdote an nagturubod.  Ngunyan si Esteban, igwa kan lubos na pag-uyon nin Diyos asin pano kan Saiyang kapangyarihan, naggigibo nin darakulang ngangalásan* asin tanda sa atubangan kan mga tawo.  Alagad may nagraning mga lalaki na kabilang sa inaapod na Sinagoga kan mga Pinatalingkas, kaiba an nagkapirang taga Cirene asin taga Alejandria saka nagkapirang taga Cilicia asin Asia, tanganing makidiskutiran ki Esteban. 10  Pero dai ninda kayang kontrahon an saiyang kadunungan asin an espiritung naggigiya sa saiya na magtaram. 11  Dangan sekreto nindang kinumbinsir an nagkapirang lalaki na magsabi: “Nadangog mi siyang nagtataram nin mga paglanghad* tumang ki Moises asin sa Diyos.” 12  Asin sinutsutan ninda an mga tawo, an kamagurangan, saka an mga eskriba, dangan bigla sindang duminaguso sa saiya saka puwersahan siyang kinua asin dinara sa Sanhedrin. 13  Asin nag-atubang sinda nin mga putikon na testigo, na nagsarabi: “Dai nagpupundo an tawong ini sa katataram nin mga bagay tumang sa banal na lugar na ini asin tumang sa Katugunan. 14  Halimbawa, nadangog ming sinabi niya na gagabaon daa kaining Jesus na Nazareno an lugar na ini asin babaguhon an mga kaugalian niyato na hali pa ki Moises.” 15  Miyentras na pinagmamasdan siya kan gabos na nakatukaw sa Sanhedrin, nahiling ninda na an saiyang lalawgon* garo lalawgon nin anghel.

Mga Nota

Sa literal, “magayon.”
O “proselito.” Hilingon sa Glosaryo.
O “senyales.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “pandok.”