Gibo 5:1-42

  • Si Ananias asin Safira (1-11)

  • Nagsagibo nin dakul na tanda an mga apostol (12-16)

  • Iprineso dangan pinalibre (17-21a)

  • Dinara giraray sa atubangan kan Sanhedrin (21b-32)

    • ‘Sunudon an Diyos imbes na mga tawo’ (29)

  • Sadol ni Gamaliel (33-40)

  • Paghulit sa harong-harong (41, 42)

5  Alagad, saro man na lalaki na an pangaran Ananias, kaiba an saiyang agom na si Safira, an nagpabakal nin daga.  Pero sekreto niyang itinago an sarong parte kan kabaklan, asin aram ini kan saiyang agom. An dinara saka inentrega niya sa mga apostol bako su bilog na kantidad.  Alagad sinabi ni Pedro: “Ananias, ano ta naimpluwensiyahan ka ni Satanas na magputik sa banal na espiritu asin sekretong itago an sarong parte kan kabaklan kan daga?  Kan dai mo pa iyan ipinapabakal, bakong saimo iyan? Asin kan naipabakal na iyan, bakong saimo man giraray an kabaklan? Paanong naisip mo an arog kaiyan na gibo? Nagputik ka, bako sa mga tawo, kundi sa Diyos.”  Kan madangog ni Ananias an mga tataramon na ini, natumba siya asin nagadan. Asin nakamati nin takot an gabos na nakadangog kan pangyayaring iyan.  Dangan nagdurulok an mga hoben na lalaki, pinatos siya nin mga tela, dangan binuruligan paluwas asin ilinubong.  Pakalihis nin mga tulong oras nag-abot an saiyang agom, na dai aram kun ano an nangyari.  Sinabi ni Pedro sa babayi: “Sabihon mo sa sako, ipinabakal nindong duwa an daga sa arog kaining kantidad?” Sinabi kaini: “Iyo, sa arog kaiyan na kantidad.”  Kaya sinabi ni Pedro sa saiya: “Ano ta nagkauyon kamong duwa na purbaran na dayaon an espiritu ni Jehova?* Uya! Yaon sa may pinto su mga naglubong sa agom mo, asin buburuligan ka ninda paluwas.” 10  Tulos-tulos siyang natumba sa may pamitisan ni Pedro asin nagadan. Kan maglaog an mga hoben na lalaki, nahiling ninda siyang gadan na asin binuruligan ninda siya saka ilinubong sa kataid kan saiyang agom. 11  Kaya nakamati nin takot an bilog na kongregasyon asin an gabos na nakadangog kan mga bagay na ini. 12  Dugang pa, an mga apostol padagos na nagsasagibo nin dakul na mga tanda asin ngangalásan* sa atubangan kan mga tawo; asin duman sinda gabos nagtitiripon sa pasilyong may atop na inaapod Portiko ni Solomon. 13  Totoo, an iba mayong kusog nin buot na mag-iba sa mga disipulo; minsan siring, inuumaw nanggad sinda kan mga tawo. 14  Bako lang iyan, padakul man nin padakul an bilang nin mga lalaki saka babayi na nadadagdag sa mga nagtutubod sa Kagurangnan. 15  Dinadara pa ngani ninda sa mayor na mga tinampo an mga may hilang saka ibinubugtak an mga ini sa saradit na mga higdaan asin mga banig, tanganing sa pag-agi ni Pedro matamaan lamang maski kan saiyang anino an nagkapira sa sainda. 16  Siring man, dakul na tawo hali sa mga banwa sa palibot kan Jerusalem an padagos na nag-aarabot, dara an mga tawong may hilang saka an mga pinapasakitan nin maraot na mga espiritu, asin gabos sinda nagkaurumayan. 17  Alagad anggot na tuminindog an halangkaw na saserdote saka an gabos na kairiba niya na kabilang sa sekta kan mga Saduceo, asin grabe an saindang pagkauri. 18  Dangan dinakop* ninda an mga apostol asin iprineso an mga ini. 19  Alagad kan bangging idto, binuksan kan anghel ni Jehova* an mga pinto kan presuhan, ilinuwas an mga apostol, asin sinabi: 20  “Sige na, magduman kamo sa templo, asin padagos nindong ipahayag sa mga tawo an gabos na tataramon manungod sa buhay na maabot.” 21  Pagkadangog kaini, naglaog sinda sa templo kan mag-aagahon asin nagpuon na magtukdo. Kan panahon man na idto, nag-abot an halangkaw na saserdote saka an saiyang mga kairiba, dangan ipinaapod ninda an Sanhedrin asin an bilog na katiripunan nin kamagurangan kan banwaan nin Israel, asin isinugo ninda an mga guwardiya na magduman sa presuhan tanganing darahon sa atubangan ninda an mga apostol. 22  Alagad pag-abot duman kan mga guwardiya, dai ninda nahiling sa presuhan an mga apostol. Kaya nagbalik sinda asin ibinareta an nangyari, 23  na sinasabi: “Naabutan ming nakabarat na marhay an presuhan, asin nakatindog sa mga pinto an mga bantay, pero kan binuksan mi iyan, mayo kaming nahiling na tawo sa laog.” 24  Buweno, kan madangog ini kan pamayo kan mga guwardiya sa templo saka kan mga panginot na saserdote, napurisaw sinda asin inisip ninda kun ano an kaluluwasan kaini. 25  Alagad igwa nin nag-abot asin nagbareta sa sainda: “Hilinga! An mga lalaking iprineso nindo nakatindog duman sa templo, nagtutukdo sa mga tawo.” 26  Dangan an pamayo kan mga guwardiya naghali kaiba kan saiyang mga tawuhan asin kinua an mga apostol, pero bakong puwersahan huling natatakot sindang garapuon kan mga tawo. 27  Kaya dinara ninda sinda asin pinatindog sa atubangan kan Sanhedrin. Dangan hinapot sinda kan halangkaw na saserdote 28  asin sinabi kaini: “Istrikto mi kamong pinagbutan na dai na magparatukdo manungod sa ngaran na ini, pero uni! pinano nindo an Jerusalem kan saindong mga ipinagtutukdo, asin gusto nanggad nindo na kami an basulon kan gabos sa dugo kan tawong ini.” 29  Bilang simbag, sinabi ni Pedro asin kan iba pang mga apostol: “An Diyos an dapat niyamong sunudon bilang tagapamahala imbes na an mga tawo. 30  An Diyos kan satuyang mga apuon ibinangon si Jesus, na saindong ginadan paagi sa pagbitay sa saiya sa harigi.* 31  Ilinangkaw siya nin Diyos sa tuo Niya bilang Panginot na Instrumento asin Paraligtas, tanganing makapagsulsol an Israel asin mapatawad an saindang mga kasalan. 32  Kami mga saksi kan mga bagay na ini, asin siring man an banal na espiritu, na itinatao nin Diyos sa mga nagsusunod sa saiya bilang tagapamahala.” 33  Kan madangog ninda ini, grabe an saindang pagkaanggot asin gusto nindang gadanon an mga apostol. 34  Alagad tuminindog sa Sanhedrin an sarong Fariseo* na an pangaran Gamaliel; saro siyang paratukdo kan Katugunan asin irinerespeto kan gabos na tawo, asin nagsabi siya na iluwas nguna nin madali an mga apostol. 35  Dangan sinabi niya sa sainda: “Mga ginagalangan na lalaki nin Israel, mag-ingat kamo sa iniisip nindong gibuhon sa mga tawong ini. 36  Kaidtong mga nakaagi, may sarong Teudas na nagrebelde asin nagsabi na matibay daa siya, asin mga 400 katawo an nag-iba sa grupo niya. Alagad ginadan siya, dangan an gabos na parasunod niya nagkasuruway-suway asin daing nangyari sa mga plano ninda. 37  Pagkatapos niya, nagrebelde si Judas na taga Galilea kan panahon kan pagparehistro, asin may mga nakumbinsir siyang magsunod sa saiya. An tawong idto nagadan man, dangan kun sain-sain na napaduman an gabos na parasunod niya. 38  Kaya sa sitwasyon ngunyan, sinasabi ko sa saindo, dai nindo pagpakiaraman an mga tawong ini, kundi pabayaan nindo sinda. Ta kun an planong ini o an gibong ini hali sa mga tawo, mabagsak iyan; 39  pero kun hali ini sa Diyos, dai nindo iyan maibabagsak. Imbes, tibaad an kaluwasan lugod kaini, kinakalaban na nindo an Diyos.” 40  Sa siring nagdangog sinda sa saiyang sadol, asin ipinaapod ninda an mga apostol, ipinahampak an mga ini saka pinagbutan na pumundo na sa pagtaram manungod sa ngaran ni Jesus, dangan tinugutan nindang makahali an mga ini. 41  Kaya nagluwas sinda sa Sanhedrin na nag-uugma, dahil para sa sainda sarong pribilehiyo an mag-agi nin kasusupgan alang-alang sa ngaran ni Jesus. 42  Asin aroaldaw sa templo saka sa harong-harong, nagpadagos sindang daing pundo sa pagtutukdo asin pagpahayag kan maugmang bareta* manungod sa Cristo, si Jesus.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
O “senyales.”
O “inarestar.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “sa sarong kahoy.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “kan ebanghelyo.”