Gibo 4:1-37

  • Dinakop si Pedro asin Juan (1-4)

    • Uminabot sa 5,000 an bilang nin nagtutubod (4)

  • Pagbista sa atubangan kan Sanhedrin (5-22)

    • “Dai kami puwedeng magpundo sa pagtaram” (20)

  • Pamibi para sa kusog nin buot (23-31)

  • An mga pagsadiri kan mga disipulo ibinilang na para sa gabos (32-37)

4  Mantang an duwa nakikipag-ulay sa mga tawo, biglang nag-arabot an mga saserdote, an pamayo kan mga guwardiya sa templo, asin an mga Saduceo.*  Nauyam sinda sa pagtutukdo kan mga apostol sa mga tawo asin sa pagpahayag kan mga ini kan pagkabuhay liwat ni Jesus hali sa mga gadan.  Kaya dinakop* ninda an duwang apostol asin iprineso an mga ini sagkod sa suminunod na aldaw, huli ta banggi na kaidto.  Alagad, dakul sa mga nakadangog kan diskurso an nagturubod, asin uminabot sa mga 5,000 an bilang kan kalalakihan.  Kan sunod na aldaw, nagtiripon sa Jerusalem an mga tagapamahala kan mga Judio asin an saindang kamagurangan saka mga eskriba.*  Kaiba diyan si Annas na panginot na saserdote, si Caifas, Juan, Alejandro, asin an gabos na iba pang kapamilya kan panginot na saserdote.  Pinatindog ninda si Pedro asin Juan sa tahaw ninda asin pinunan na haputon an mga ini: “Paagi sa anong kapangyarihan o sa ngaran niisay ginibo nindo ini?”  Dangan si Pedro, pano nin banal na espiritu, nagsabi sa sainda: “Mga tagapamahala kan banwaan asin kamagurangan,  kun sinisiyasat nindo kami ngunyan manungod sa marahay na ginibo mi sa sarong lalaking pilay, asin buot nindong maisihan kun siisay an nagparahay sa lalaking ini, 10  kaipuhan na maaraman nindo gabos asin kan bilog na banwaan nin Israel na sa ngaran ni Jesu-Cristo na Nazareno, na saindong pinadusahan nin kagadanan sa harigi alagad ibinangon nin Diyos hali sa mga gadan, paagi sa saiya kun kaya an lalaking ini yaon digding nakatindog sa atubangan nindo asin rahay na. 11  Iyo ini ‘an gapo, na para sa saindong mga paratugdok daing halaga, na nagin mayor na gapong panganto.’ 12  Dugang pa, mayo nin kaligtasan paagi sa kiisay pa man, huli ta daing ibang ngaran sa sirong nin langit na itinao sa mga tawo na paagi kaiyan kita maliligtas.” 13  Ngunyan kan mahiling ninda an pagkaprangka* ni Pedro asin Juan, saka kan mapag-isip-isip ninda na an mga ini daing inadalan* asin mga ordinaryong tawo, napangalas sinda. Asin narealisar ninda na an mga ini nagin kaiba-iba ni Jesus. 14  Miyentras na pighihiling ninda an napaumayan na lalaki na nakatindog kaiba kan duwa, dai sindang masabi bilang simbag. 15  Kaya sinabi ninda sa mga ini na magluwas sa Sanhedrin,* asin nagpuon sindang mag-urulay-ulay, 16  na sinasabi: “Ano an gigibuhon ta sa mga tawong ini? Dahil an totoo, guminibo sinda nin sarong pambihirang tanda, na aram kan gabos na nakaistar sa Jerusalem, asin dai niyato iyan maninigaran. 17  Kaya para dai na ini lalo pang maglakop sa mga tawo, patanidan ta sinda asin sabihan na dai na magtaram sa kiisay man manungod sa ngaran na ini.” 18  Sa siring ipinaapod ninda an mga ini asin pinagbutan na dai na nanggad magtaram nin ano man o magtukdo manungod sa ngaran ni Jesus. 19  Alagad bilang simbag sinabi ni Pedro asin Juan sa sainda: “Kun baga tama sa paghiling nin Diyos na magdangog sa saindo imbes na sa Diyos, kamo mismo an maghusgar. 20  Pero para sa samo, dai kami puwedeng magpundo sa pagtaram manungod sa mga bagay na samuyang nahiling asin nadangog.” 21  Kaya pagkatapos nindang patanidan giraray an duwang apostol, pinalibre ninda an mga ini, huli ta mayo sindang nakuang ano man na basehan tanganing padusahan an mga ini asin huli sa takot sa mga tawo, dahil gabos sinda nagpapamuraway sa Diyos huli kan nangyari. 22  An lalaking idto na pinaumayan sa milagrosong paagi labi nang 40 anyos. 23  Pagkatapos na mapalibre, nagduman sinda sa mga kairiba ninda asin sinabi sa mga ini an itinaram sa sainda kan mga panginot na saserdote asin kan kamagurangan. 24  Pagkadangog kaini, sararo sindang nag-arang sa Diyos sa makusog na boses asin nagsabi: “Kahuruhalangkawing Kagurangnan,* ika an naggibo kan langit asin kan daga saka kan dagat pati kan gabos na bagay na yaon diyan, 25  asin ika an nagsabi paagi sa banal na espiritu na nagpasabong sa apuon ming si David na saimong lingkod: ‘Ano ta nagkakariribok an mga nasyon asin nag-iirisip an mga banwaan nin mga bagay na basang? 26  An mga hadi sa daga andam na makilaban asin an mga tagapamahala nagtiripon nin sararo tumang ki Jehova* asin tumang sa saiyang linahidan.’* 27  Huling sa katunayan, si Herodes* saka si Poncio Pilato kaiba an mga tawo kan mga nasyon pati an mga banwaan sa Israel nagkatiripon nin sararo sa siyudad na ini tumang sa saimong banal na lingkod na si Jesus, na saimong linahidan, 28  tanganing gibuhon an itinalaga nang mangyari kan saimong kapangyarihan asin kabutan. 29  Asin ngunyan Jehova,* hilinga an saindang mga patakot, asin tabangan mo an saimong mga uripon na padagos na ipahayag an saimong tataramon na may kusog nin buot, 30  asin padagos mong gamiton an saimong kapangyarihan tanganing magpaumay saka gumibo nin mga tanda asin ngangalásan* paagi sa ngaran kan saimong banal na lingkod na si Jesus.” 31  Pakapamibi ninda na may pagngayo-ngayo,* an lugar na pinagtitiripunan ninda natanyog, asin sinda gabos napano kan banal na espiritu asin nagpuon na magpahayag kan tataramon nin Diyos na may kusog nin buot. 32  Apuwera kaiyan, an gabos na disipulo nagkasararo sa puso asin kalag,* asin mayo ni saro sa sainda an nagsasabing sadiri niya an arin man sa mga bagay na igwa siya, kundi an gabos na bagay na yaon sa sainda sadiri kan gabos. 33  Asin sa mapangganang paagi nagpadagos an mga apostol sa pagpapatotoo manungod sa pagkabuhay liwat kan Kagurangnan na Jesus, asin naeksperyensiyahan ninda gabos an daing kapantay na kabuutan nin Diyos. 34  Sa katunayan, mayo sa sainda an nagkukulang nin ano man, huli ta an gabos na may mga sadiring daga o harong ipinapabakal an mga iyan asin dinadara ninda an kabaklan 35  saka inientrega sa mga apostol. Dangan hali sa natipon na kuwarta, tinatawan an kada saro depende sa pangangaipo niya. 36  Kaya si Jose, sarong Levita na tubong Ciprus asin inaapod man kan mga apostol na Bernabe (na nangangahulugan, “Aki nin Karangahan”), 37  nagpabakal kan sadiri niyang daga asin dinara an kuwarta saka inentrega iyan sa mga apostol.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
O “inarestar.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “kusog nin buot.”
An buot sabihon, dai nakapag-adal sa mga eskuwelahan para sa pagsasanay nin mga magigin rabbi; dai nangangahulugan na dai tataong magbasa asin magsurat.
Hilingon sa Glosaryo.
O “Soberanong Kagurangnan.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “saiyang Cristo.” Hilingon an “Lahidan” sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “senyales.”
O “pagkatapos nindang mamibi nin udok.”
Hilingon sa Glosaryo.