Gibo 3:1-26

  • Pinaumayan ni Pedro an pilay na parapakilimos (1-10)

  • Diskurso ni Pedro sa Portiko ni Solomon (11-26)

    • “Pagbabalik sa dati kan gabos na bagay” (21)

    • Sarong propeta na arog ni Moises (22)

3  Sarong aldaw, kan si Pedro asin Juan pasiring sa templo para sa oras nin pagpamibi, na iyo an ikasiyam na oras,*  sarong lalaking pilay puon pagkamundag an dinadara sa lugar na idto. Aroaldaw siyang ibinubugtak harani sa pinto kan templo na inaapod Magayon, tanganing makahagad siya nin limos sa mga nagraralaog sa templo.  Kan mahiling niya si Pedro asin Juan na palaog na sa templo, naghagad siya sa sainda nin limos.  Alagad pinagmasdan siya ni Pedro asin Juan, dangan sinabi ni Pedro: “Maghiling ka sa samo.”  Kaya naghiling siya nin diretso sa sainda, na naghahalat na tawan ninda siya.  Alagad, nagsabi si Pedro: “Mayo akong pirak asin bulawan, pero kun ano an igwa ako itatao ko sa saimo. Sa ngaran ni Jesu-Cristo na Nazareno, maglakaw ka!”  Dangan kinaputan niya siya sa tuong kamot asin itinindog. Tulos-tulos na kuminusog an saiyang mga bitis saka buko-buko;  napalukso siya asin nagpuon na maglakaw, dangan nag-iba siya sa sainda palaog sa templo, naglalakaw saka naglulukso asin nag-uumaw sa Diyos.  Asin nahiling kan gabos na tawo na siya naglalakaw saka nag-uumaw sa Diyos. 10  Namidbid ninda siya, na siya idtong lalaking parating nakatukaw na nakikilimos duman sa may parte kan templo na inaapod Magayon na Trangkahan, asin grabe nanggad an saindang pagngalas saka kaugmahan sa nangyari sa saiya. 11  Mantang nakakapot pa an lalaki ki Pedro asin Juan, an gabos na tawo nagdaralagan sa sainda duman sa pasilyong may atop na inaapod Portiko ni Solomon, asin grabe nanggad an pagkabigla kan mga ini. 12  Kan mahiling ini ni Pedro, sinabi niya sa mga tawo: “Mga namamanwaan kan Israel, taano ta ngalason kamo kaini, asin taano ta nakahiling kamo sa samo na garo baga sa sadiri ming kapangyarihan o dahil sa debosyon mi sa Diyos kaya mi siya napalakaw? 13  An Diyos ni Abraham asin ni Isaac saka ni Jacob, an Diyos kan satuyang mga apuon, pinamuraway Niya an saiyang Lingkod na si Jesus, na saindong itinao ki Pilato asin pignigaran sa atubangan niya, maski ngani nagdesisyon na ining palibrehon siya. 14  Iyo, isinikwal nindo an tawong iyan na banal saka matanos, asin naghagad kamo nin pabor na palibrehon an sarong paragadan, 15  pero an Panginot na Instrumento nin buhay ginadan nindo. Alagad ibinangon siya nin Diyos hali sa mga gadan, asin kami mga saksi kaiyan. 16  Paagi sa saiyang ngaran, asin huling nagtutubod kami sa saiyang ngaran, an lalaking ini na nahihiling nindo asin midbid nindo nagin makusog. Igwa kami kan pagtubod na iyan nin huli sa saiya, asin iyan an nagpangyaring lubos na maumayan an lalaking ini, na nahihiling nindo gabos. 17  Asin ngunyan mga tugang, aram kong dai lang nindo naiintindihan an saindong ginibo kaidto, kapareho man kan mga tagapamahala nindo. 18  Alagad sa paaging ini, inutob nin Diyos an mga bagay na patiinot niyang ipinaisi paagi sa mga tataramon kan gabos na propeta, na an saiyang Cristo magsasakit. 19  “Kaya magsurulsol kamo asin magbakli tanganing mapara an saindong mga kasalan, na sa siring an mga panahon nin kaginhawahan mag-abot hali ki Jehova* mismo 20  asin isugo niya an Cristo na saiyang ninombrahan para sa saindo, si Jesus. 21  Kaipuhan siyang magdanay sa langit sagkod na mag-abot an mga panahon nin pagbabalik sa dati kan gabos na bagay na ipinahayag nin Diyos paagi sa mga tataramon kan saiyang banal na mga propeta kan suanoy. 22  An totoo, nagsabi si Moises: ‘Si Jehova* na saindong Diyos manombra para sa saindo nin sarong propetang arog ko hali sa mga tugang nindo. Dapat kamong magdangog sa ano man na sabihon niya. 23  Tunay nanggad, an siisay man* na dai magdangog sa Propetang iyan pupuhuon sa tahaw kan banwaan.’ 24  Asin an gabos na propeta puon ki Samuel saka idtong mga suminurunod sa saiya, malinaw man na nagpaisi kan mga aldaw na ini. 25  Kamo an mga aki kan mga propeta asin mga tagapagmana kan tipan na ipinakipagtipan nin Diyos sa mga apuon nindo, na sinasabi ki Abraham: ‘Asin paagi sa saro na magikan saimo* an gabos na pamilya sa daga bebendisyunan.’ 26  Pagkatapos na nombrahan nin Diyos an saiyang Lingkod, sa saindo nguna Niya isinugo siya tanganing bendisyunan kamo paagi sa pagtabang sa lambang saro sa saindo na talikdan an maraot nindong mga gibo.”

Mga Nota

An buot sabihon, mga alas tres nin hapon.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “siisay man na kalag.”
Sa literal, “sa saimong banhi.”