Gibo 28:1-31

  • Sa baybayon nin Malta (1-6)

  • Pinaumayan an ama ni Publio (7-10)

  • Pagpasiring sa Roma (11-16)

  • Nakipag-ulay si Pablo sa mga Judio sa Roma (17-29)

  • Naghulit si Pablo na may pagkapusuan sa laog nin duwang taon (30, 31)

28  Kan nasa baybayon na kami, naaraman mi na Malta an apod sa islang idto.  Asin an mga tawo duman na iba an lengguwahe* nagpahiling sa samuya nin sobra-sobrang kabuutan. Dahil mauran asin malipot, nagpalaad sinda nin kalayo asin kami gabos inasikaso nindang marhay.  Alagad kan si Pablo huminakbot nin saradit na pidaso nin kahoy asin ibinugtak iyan sa kalayo, sarong makamandag na halas an luminuwas dahil sa init asin kinagat kaini an kamot niya.  Kan an mga tawong iba an lengguwahe mahiling an nagkakalay-kalay na halas sa saiyang kamot, nagpuon sindang magsarabi sa lambang saro: “Siguradong paragadan an tawong ini, asin dawa nakaligtas siya sa dagat, an Hustisya* dai nagtugot na magdanay siyang buhay.”  Alagad, iwinitik niya sa kalayo an halas asin dai lamang siya naano.  Pero pighahalat ninda na maghubag an saiyang hawak o na bigla siyang magadan. Pagkatapos nin haloy na paghalat asin dai man sindang nahiling na maraot na nangyari sa saiya, nagbago an saindang isip asin nagpuon na magsabing saro siyang diyos.  Ngunyan nasa palibot kan lugar na idto an mga dagang pagsadiri kan namamahala sa isla, na an pangaran Publio, asin tinara-tara niya kami saka tulong aldaw na inistimar.  Nagkataon man na an ama ni Publio nakahigda na kinakalintura saka grabe an pagkurso.* Dinumanan ini ni Pablo saka namibi siya, asin ipinatong niya sa lalaki an saiyang mga kamot, asin pinaumayan ini.  Pagkatapos kaini, an iba pang mga tawo sa isla na may hilang nagduruman man sa saiya tanganing mapaumayan. 10  Bilang pag-apresyar, tinawan ninda kami nin dakul na regalo, asin kan malayag na kami, pinabalunan ninda kami kan mga kaipuhan mi. 11  Pakalihis nin tulong bulan sa isla, naglayag kami lunad nin sarong barko na may nakalaag sa inutan na ladawan kan mga aki ni Zeus. Haling Alejandria an barkong ini asin sa isla nagpalihis nin tiglipot. 12  Nagduong kami sa Siracusa asin nagtulong aldaw kami duman; 13  hali duman nagpadagos kami sa pagbiyahe asin nag-abot sa Regio. Pakalihis nin sarong aldaw, naghuyop an duros na habagat asin nakaabot kami sa Puteoli kan suminunod na aldaw. 14  May nanumpungan kaming mga tugang digdi asin inagda ninda kami na magpirmi sa sainda nin pitong aldaw, asin pagkatapos nagbaklay kami pa-Roma. 15  Nabaretaan kan mga tugang duman an manungod sa samo, asin nagbaklay sinda sagkod sa Merkado nin Apio asin sa Tres Tavernas* tanganing sabaton kami. Kan mahiling sinda ni Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos asin kuminusog an saiyang buot. 16  Kan sa huri maglaog kami sa Roma, tinugutan si Pablo na mag-istar nin solo sa harong na may sarong suldados na nagbabantay sa saiya. 17  Alagad, pakalihis nin tulong aldaw ipinaapod niya an mga panginot na lalaki kan mga Judio. Kan magkatiripon na an mga ini, sinabi niya sa sainda: “Mga tugang, maski ngani dai man akong ginibong kontra sa mga tawo o sa mga kaugalian kan satong mga apuon, iprineso ako sa Jerusalem dangan itinao sa kamot kan mga Romano. 18  Asin pagkatapos nindang magsiyasat, gusto ninda akong palibrehon, huli ta mayong basehan na ipagadan ako. 19  Alagad kan dai mag-uyon an mga Judio, napiritan akong mag-apelar ki Cesar, pero ginibo ko iyan bako dahil igwa akong ano man na iaakusar laban sa sakuyang nasyon. 20  Kaya ini an dahilan na hinagad kong mahiling asin makaulay kamo, huli ta dahil sa paglaom na hinahalat kan Israel kaya nakakadenahan ako nin arog kaini.” 21  Sinabi ninda sa saiya: “Mayo kaming naresibing mga surat manungod sa saimo hali sa Judea, asin mayo man nin siisay man sa mga tugang niyato na nag-abot hali duman an nagbareta o nagtaram nin ano man na maraot tumang sa saimo. 22  Pero iniisip mi na tama sana na madangog niyamo sa saimo kun ano an mga sabuot mo, huling aram mi nanggad na sa gabos na lugar maraot an mga itinataram manungod sa sektang iyan.” 23  Dangan nag-iskedyul sinda nin sarong aldaw tanganing makaulay ninda siya, asin mas dakul sinda ngunyan na nagduruman sa dinadagusan niya. Puon aga sagkod banggi, ipinaliwanag niya sa sainda an isyu paagi sa lubos na pagpatotoo mapadapit sa Kahadian nin Diyos, tanganing kumbinsiron sinda manungod ki Jesus base sa Katugunan ni Moises saka sa Mga Propeta. 24  May mga nagtubod sa mga bagay na sinabi niya; an iba habong magtubod. 25  Asin huling dai sinda nagkakauruyon, nagpuon sindang magharali, asin ini an sarong ikinomento ni Pablo: “Tama nanggad an itinaram kan banal na espiritu sa saindong mga apuon paagi ki Isaias na propeta, 26  na an sabi, ‘Magduman ka sa banwaan na ini asin sabihon mo: “Madadangog nanggad nindo pero dai lamang nindo masasabutan, asin mahihiling nanggad nindo pero dai lamang nindo mamamaanan. 27  Huli ta an puso kan banwaan na ini nawaran na nin pakamati, asin paagi sa saindang mga talinga nagdadangog sinda na daing paghimati, asin pinipirong ninda an saindang mga mata, tanganing dai sinda nuarin man makahiling paagi sa mga mata ninda asin makadangog paagi sa mga talinga ninda saka makasabot paagi sa mga puso ninda dangan magbakli asin paumayan ko sinda.”’ 28  Kaya dapat nindong maaraman na an mensahe manungod sa paagi kan pagliligtas nin Diyos dinadara sa mga nasyon; siguradong dadangugon ninda iyan.” 29  *—— 30  Kaya nagdanay siya duman sa bilog na duwang taon na nakaistar sa saiyang arkiladong harong, asin mabuot niyang inaako an gabos na nagduduman sa saiya, 31  na hinuhulitan sinda manungod sa Kahadian nin Diyos asin tinutukduan manungod sa Kagurangnan na Jesu-Cristo, asin ginigibo niya iyan na dai lamang nag-aalangan sa pagtaram,* saka mayong ulang.

Mga Nota

O “mga tawong nag-iistar duman.”
Sa Griego, Diʹke, na posibleng nanunungod sa diyosa nin namamalos na hustisya o sa personipikasyon kan hustisya.
O “may disenteriya.”
An Tres Tavernas mga lugar na kakanan asin pahingaluan.
Hilingon an nota sa Mateo 17:21.
O “na may lubos na pagkapusuan.”