Gibo 27:1-44

  • Naglayag si Pablo pasiring sa Roma (1-12)

  • Inabot nin bagyo an barko (13-38)

  • Pagsadsad asin pagkarapak kan barko (39-44)

27  Ngunyan huling napagdesisyunan na maglayag kami pa-Italia, inentrega ninda si Pablo asin an iba pang mga preso sa sarong opisyal nin hukbo na an pangaran Julio, na kabilang sa Tropa de Augusto.  Naglunad kami sa barkong haling Adramitio na mapasiring sa mga duungan sa mga baybayon kan probinsiya nin Asia, asin naglayag kami; kaiba mi si Aristarco na taga Tesalonica, sa probinsiya nin Macedonia.  Kan sunod na aldaw nagduong kami sa Sidon, asin pinahilingan ni Julio nin kabuutan si Pablo asin tinugutan siyang makaduman sa mga amigo niya saka maasikaso ninda.  Hali duman ipinadagos mi an pagbiyahe, asin naglayag kami sa direksiyon na nalilipudan kan Ciprus, huling pasabat sa samo an duros.  Dangan binagtas niyamo an kadagatan na nasa tangod kan Cilicia saka Pamfilia asin nagduong kami sa Mira sa Licia.  An opisyal nin hukbo may nahiling duman na barkong haling Alejandria na malayag pasiring sa Italia, asin pinalunad niya kami diyan.  Naglayag kami nin maluwayon sa laog nin nagkapirang aldaw, asin pagkatapos nin masakit na pagbiyahe nakaabot kami sa Cinido. Huling dai kami makaabante dahil sa pasabat na duros, naglayag kami sa direksiyon na nalilipudan kan Creta sa may harani kan Salmone.  Asin pagkatapos nin masakit na paglayag harani sa baybayon, nakaabot kami sa lugar na inaapod Magayon na Duungan, na harani sa siyudad nin Lasea.  Naghaloy-haloy kami digdi asin ngunyan peligroso na an paglayag, huli ta pati an panahon nin pag-ayuno para sa Aldaw nin Pagbayad sa Kasalan* nakalihis na, kaya nagtao nin suhestiyon si Pablo 10  sa sainda: “Mga amigo, sa hiling ko an biyahe tang ini maresulta sa danyos asin grabeng kapahamakan bako sana sa kargamento asin barko kundi pati sa buhay* niyato.” 11  Alagad, an opisyal nin hukbo nagdangog sa kapitan kan barko asin sa kagsadiri kaiyan imbes na sa pigsasabi ni Pablo. 12  Huling an duungan bakong marahay para sa pagpalihis nin tiglipot, an kadaklan nagsuhestiyon na maglayag hali duman asin hilingon kun baga kakayanon nindang makaabot asin makapagpalihis nin tiglipot sa Fenix, sarong duungan sa Creta na hali diyan an barko puwedeng lumuwas sa direksiyon na norteng-sirangan asin puwede man sa timog-sirangan. 13  Kan maghuyop nin maluway an duros na habagat, naghuna sinda na magigibo ninda an saindang plano, asin binaton ninda an angkla saka nagpuon na maglayag na nanananggilid sa baybayon nin Creta. 14  Alagad dai naghaloy, sarong makusugon na duros na inaapod Euroaquilo* an suminagubsob sa lugar na idto. 15  Huling rinarapado kan duros an barko asin dai iyan makaabante pasabat diyan, pinabayaan mi na sanang ipadpad kami kaiyan. 16  Dangan nagpasiring kami sa direksiyon na nalilipudan nin sarong sadit na isla na inaapod Cauda, alagad ta nasakitan nanggad kami na mailigtas an bangka* na nasa hurihan na parte kan barko. 17  Pero pagkatapos na maisakat an bangka, ginarakutan ninda nin mga pansuporta an barko, asin huling natatakot sindang makasadsad sa Sirte,* binutong ninda an mga pisi tanganing lukuton an layag kaya ipinadpad an barko. 18  Dahil pigsusurusalya kami nin todo kan bagyo, pinunan nindang bawasan nin karga an barko kan suminunod na aldaw. 19  Asin kan ikatulong aldaw, inarapon ninda an nagkapirang kasangkapan na pambarko. 20  Dangan, kan maglihis an dakul na aldaw na dai nagpapahiling an aldaw asin an mga bituon saka padagos an pagbayo sa samo kan makusugon na bagyo, luway-luway nang nawawara an ano man na paglaom na makakasalbar pa kami. 21  Asin kan haluyon na sindang dai nagkakarakan, tuminindog si Pablo asin nagsabi sa sainda: “Mga amigo, kun dinangog lang kuta nindo an suhestiyon ko asin dai nagbiyahe sa dagat haling Creta, dai kita nagsapar nin arog kaining danyos asin kapahamakan. 22  Maski siring, sinasabi ko sa saindo ngunyan na kusugan nindo an saindong buot, huli ta mayo ni saro* sa saindo an magagadan, an barko sana an mararaot. 23  Kasubanggi an anghel kan Diyos na may sadiri sa sako asin na pinaglilingkudan ko nagpahiling sa sakuya 24  asin nagsabi: ‘Dai ka matakot Pablo. Kaipuhan kang umatubang ki Cesar, asin alang-alang sa saimo, ililigtas nin Diyos an buhay kan gabos na kairiba mong nagbibiyahe.’ 25  Kaya kusugi an saindong buot, mga amigo, dahil nagtutubod ako sa Diyos, na mangyayari nanggad an gabos na sinabi sa sako. 26  Alagad, kaipuhan kitang makasadsad sa baybayon nin sarong isla.” 27  Ngunyan kan ika-14 banggi na asin pigpupurupadpad kami sa Dagat nin Adria, naghuna an mga tripulante kan bandang matanga na nagrarani sinda sa sarong baybayon. 28  Sinukol ninda an rarom asin naaraman na 20 dupa* iyan, kaya nag-uruabante pa sinda dangan sinukol giraray ninda an rarom asin naaraman na 15 dupa* iyan. 29  Asin dahil natatakot sinda na makasadsad kami sa kagapuan, apat na angkla an ihinulog ninda sa may hurihan na parte kan barko asin nagmamawot sinda na mag-aldaw na. 30  Alagad kan an mga tripulante magpurbar na magdulag hali sa barko asin kan ibinababa ninda sa dagat an bangka na sagin man ngayang an tuyo ninda maghulog nin mga angkla sa inutan na parte kan barko, 31  sinabi ni Pablo sa opisyal nin hukbo asin sa mga suldados: “Kun dai magpirmi sa barko an mga lalaking ini, dai kamo makakasalbar.” 32  Dangan pinurutol kan mga suldados an mga pising nakagakod sa bangka asin pinabayaan na ianod iyan. 33  Kan mag-aagahon na, kinumbinsir sinda gabos ni Pablo na magkakan maski dikit, na sinasabi: “Ika-14 aldaw na ngunyan na haditon kamong naghahalat kun ano an mangyayari, asin dai pa lamang kamo nagkakakan nin maski ano. 34  Kaya sige na, magkakan na kamo maski dikit; para ini sa ikakarahay nindo, huli ta mayo ni sarong buhok sa payo nin siisay man sa saindo an mapapahamak.” 35  Pagkasabi niya kaini, nagkua siya nin tinapay, nagpasalamat sa Diyos sa atubangan ninda gabos, binaranga-banga iyan, asin nagpuon na magkakan. 36  Kaya kuminusog an buot ninda gabos asin nagpuon na man sindang magkakan. 37  Gabos-gabos, 276 katawo kami* sa barko. 38  Kan makakakan na sinda asin mabasog, binawasan ninda an karga kan barko paagi sa pag-apon kan trigo sa dagat. 39  Kan aga na, dai ninda aram kun anong lugar idto, pero igwa sindang nahihiling na golpo na may baybayon asin desidido sindang isadsad duman an barko kun magigibo ninda. 40  Kaya pinurutol ninda an mga pisi kan mga angkla asin pinabayaan an mga ini na maglubog sa dagat, asin kasabay kaiyan tinarangkas ninda an mga bugkos kan mga sagwan na pantimon; dangan itinaas ninda an sadit na layag sa inutan tanganing magpadara sa duros pasiring sa baybayon. 41  Kan makatama an irarom kan barko sa sarong bahura na pig-aapwakan nin mga alon sa mag-ibong, isinadsad ninda an barko asin naguot an inutan na parte kaiyan tapos dai na nakahiro, alagad an hurihan na parte kan barko pinunan na rapakon kan mga alon. 42  Dahil diyan, nagdesisyon an mga suldados na gadanon an mga preso tanganing mayo sa mga ini an makalangoy parayo asin makadulag. 43  Alagad determinado an opisyal nin hukbo na madarang ligtas si Pablo asin pinugulan niya sinda sa saindang plano. Nagbuot siya na an mga tataong maglangoy maglukso sa dagat asin mag-inot sa baybayon, 44  asin na an iba magsurunod sa sainda na nakakapot sa mga tabla o sa mga pidaso kan barko. Kaya an gabos ligtas na nakaabot sa baybayon.

Mga Nota

Sa bulan ini nin Tisri, na katumbas nin Setyembre/Oktubre. Digdi minapuon an mauran asin madagat na panahon.
O “mga kalag.”
Duros na haling norteng-sirangan.
An bangkang ini puwedeng gamiton na lifeboat.
Hilingon sa Glosaryo.
O “sarong kalag.”
Mga 36 metros (120 piye). Hilingon sa Glosaryo.
Mga 27 metros (90 piye). Hilingon sa Glosaryo.
O “276 kaming kalag.”