Gibo 26:1-32

  • Depensa ni Pablo sa atubangan ni Agripa (1-11)

  • Isinaysay ni Pablo an saiyang pagkakumbertir (12-23)

  • Reaksiyon ni Festo asin Agripa (24-32)

26  Sinabi ni Agripa ki Pablo: “Tinutugutan kang magtaram sa pagdepensa kan sadiri mo.” Dangan inunat ni Pablo an saiyang kamot asin nagpuon na magtaram tanganing idepensa an saiyang sadiri:  “Mapadapit sa gabos na bagay na inaakusar sa sako kan mga Judio, maugma ako Hading Agripa na sa atubangan mo ako mapresentar kan sakuyang depensa ngunyan,  lalo na ta kabisadong-kabisado mo an gabos na kaugalian pati an mga kontrobersiya sa tahaw kan mga Judio. Kaya nakikiulay ako sa saimo, tiyagaan mo tabi akong dangugon.  “An totoo, kun manungod sa nagin pamumuhay ko puon pagkahoben duman sa sadiri kong banwaan* asin sa Jerusalem, aram na aram kan gabos na Judiong  nakakamidbid sa sako na dati akong kabilang sa mga Fariseo, an pinakaistriktong sekta kan satuyang relihiyon. Puwede ninda iyan na patunayan kun gusto ninda.  Alagad ngunyan, dahil sa paglaom na ipinanuga nin Diyos sa satuyang mga apuon, binibista ako;  an panugang ini iyo man an hinahalat kan satuyang 12 tribo, na naglalaom na mahiling an kautuban kaiyan paagi sa maigot na paggibo nin sagradong paglilingkod sa saiya aldaw asin banggi. Mahal na Hadi, may koneksiyon sa paglaom na ini ako inaakusaran kan mga Judio.  “Ano ta para sa saindo* bakong kapani-paniwala na an Diyos nagbabangon nin mga gadan?  Kaidto, ako mismo kumbinsido na kaipuhan kong gibuhon an gabos na paagi tanganing labanan an ngaran ni Jesus na Nazareno. 10  Ini nanggad an ginibo ko sa Jerusalem, asin iprineso ko an dakul sa mga banal, huli ta tinawan ako nin awtoridad kan mga panginot na saserdote; asin pag gagadanon na sinda, minaboto ako apabor diyan. 11  Paagi sa pauruutrong pagpadusa sa sainda sa gabos na sinagoga, hininguwa kong puwersahon sinda na nigaran an saindang pagtubod; asin huling grabe nanggad an pagkaungis ko sa sainda, nagduman pa ako dawa sa hararayong siyudad tanganing persegiron sinda. 12  “Ini an tuyo ko kaidtong nagbabaklay ako pasiring sa Damasco na may awtorisasyon saka pagbuot hali sa mga panginot na saserdote, 13  asin kan udto na Mahal na Hadi, mantang nasa dalan, nakahiling ako nin liwanag hali sa langit na nagsilyab sa palibot ko saka sa palibot kan mga kairiba kong nagbabaklay, asin daog pa kaiyan an liwanag kan aldaw.* 14  Gabos kami nagkaturumba sa daga, dangan may nadangog akong boses na nagtaram sa sako sa lengguwaheng Hebreo: ‘Saulo, Saulo, taano ta pinepersegir mo ako? Ika an nakukulugan sa ginigibo mo, garo ka nagsisikad sa mapapanas na sugkod.’* 15  Pero sinabi ko: ‘Siisay ka Kagurangnan?’ Asin sinabi kan Kagurangnan: ‘Ako si Jesus na pinepersegir mo. 16  Alagad bumuhat ka asin tumindog. Ini an dahilan kaya nagpahiling ako sa saimo, an pilion ka bilang lingkod asin saksi tanganing magbalangibog kan mga bagay na nahiling mo asin kan mga bagay na ipapahiling ko sa saimo mapadapit sa sako. 17  Asin ililigtas taka sa mga kahimanwa mo asin sa mga namamanwaan kan ibang mga nasyon na pagsusuguan ko sa saimo, 18  tanganing imuklat an saindang mga mata, asin tanganing hali sa kadikluman darahon sinda sa liwanag asin hali sa kapangyarihan ni Satanas darahon sinda sa Diyos, na sa siring mag-ako sinda nin kapatawadan nin mga kasalan asin nin mana na nakatagama sa mga pinabanal paagi kan saindang pagtubod sa sakuya.’ 19  “Kaya Hading Agripa, dai ko sinuway an bisyon hali sa langit, 20  kundi nagpasiring ako inot sa mga taga Damasco dangan sa mga taga Jerusalem, saka sa bilog na rehiyon nin Judea, asin siring man sa mga nasyon, na dara an mensahe na dapat sindang magsulsol asin rumani sa Diyos paagi sa pagpahiling nin mga gibong angay sa pagsulsol. 21  Ini an dahilan kaya dinakop ako kan mga Judio duman sa templo asin hininguwang gadanon. 22  Alagad, dahil nag-ako ako kan tabang na hali sa Diyos, nagpapadagos ako sagkod sa aldaw na ini sa pagpatotoo sa mga ordinaryong tawo pati sa mga midbid na tawo, na mayong ibang sinasabi kundi kun ano an ihinayag kan Mga Propeta saka ni Moises na mangyayari— 23  na an Cristo magsasakit asin na bilang an inot na bubuhayon liwat hali sa mga gadan, magbabalangibog siya asin magdadara nin liwanag sa mga Judio pati sa mga nasyon.” 24  Ngunyan mantang sinasabi ni Pablo an mga bagay na ini sa pagdepensa sa saiyang sadiri, nagtaram si Festo sa makusog na boses: “Nabubua ka na Pablo! An sobrang inadalan nakakapabua sa saimo!” 25  Alagad sinabi ni Pablo: “Dai ako nabubua Kagalang-galang na Festo, kundi an mga itinataram ko mga kapahayagan nin katotoohan asin nin saro na may tultol na isip. 26  An totoo, aram na aram kan hadi an manungod sa mga bagay na ini, kaya nasasabi ko iyan sa saiya na daing pag-alangan; naniniwala nanggad ako na mayo ni saro sa mga bagay na ini an dai niya naisihan, huli ta an mga ini dai man ginibo nin patago. 27  Ika po Hading Agripa, nagtutubod ka sa Mga Propeta? Aram kong nagtutubod ka.” 28  Alagad sinabi ni Agripa ki Pablo: “Sa halipot na panahon makukumbinsir mo akong magin Kristiyano.” 29  Sa siring sinabi ni Pablo: “Inaarang ko sa Diyos na sa halipot man o sa halawig na panahon, bako sanang ika kundi pati an gabos na nagdadangog sa sakuya ngunyan magin man mga tawong siring sa sako, pero dai ko gustong makadenahan sinda nin arog kaini.” 30  Dangan nagtindog an hadi pati na an gobernador asin si Bernice saka an mga lalaking nakatukaw sa kaibanan ninda. 31  Alagad mantang pahali na sinda, nag-urulay-ulay sinda: “An tawong ini mayong ginibong ano man na maninigo sa kagadanan o pagkapreso.” 32  Dangan sinabi ni Agripa ki Festo: “Puwede na kutang palibrehon an tawong ini kun dai siya nag-apelar ki Cesar.”

Mga Nota

O “nasyon.”
Sa literal, “hinuhusgaran nindong.”
O “saldang.”
Ginagamit an sugkod na ini sa pag-alaw nin mga hayop.